17
A niualasir tar niguata uasa
Iesu ke kula tosno tamatang uakuakeluk pare, “O mana tun a uedanga tasir tamata mara guata tar niguata uasa, e turung lame. Bo a tamata puk gere uakotpokoso tar niuedanganin e tagin teil, God e turung uauelmahingintiehe tun tar tamaton. Gete guatono me tang siokor keketik mare guata tar niguat uasa, auiantiehe tun geta turung uih tane tolain mo palaua uleikintiehe tun toro uekuekon, kara uadudurin i laur. * Mat 18.15Temaeit mu kaueke uaia katongosioum. Geke guata uasa tahimua, ingga o uelkukur tatanon, doh gete ueldolomion, kare uapalih tena niguata uasa, ingga o kusa luara liu tena niguata uasaon. Gete guata uasaono totomua tar mouitir binaka tar siokor marein, kare la tapokisiha totomua tar mouitir binak, kare me kula pare, ‘inggo u ueldolomo tun, karu uapalih.’ Ingga o kusa luara liu tena niguata uasaon.”
A nitagorong man
O aposoul ka kula tar Tamat Nomana pare, “Uauleik teremi nitagorong maneim!”
* Mat 17.20; 21.21Kare mene hahauono pare, “Geta sasalik remi nitagorong manoum misiana sira tar uatunar mastet, inggoum mu banotong kula toro kakariuoun rone pare, ‘Us kai katongoia, karo la lebeia i laur!’ Doh roono ro douk o turung longoro tamiuoum.”
A tamatang kalekinale
“Gete me tang sioko tamiuoum mena tamatang kalekinale re taui tar kot ue e kaukaueke tasir sipsip. Inggon ahik pahe kula tena tamatang kalekinale tar binaka re la tapokis tur peha tar iomo pare, ‘Languahane, karo tabila uahiua tagu tar binakang ein.’ Bo Inggon e turung kula pare, ‘Kaleuatoro tereg nieino, karo sik ueleheir tereg nieinio maru ein, karu inum. I muduhia song ro banotong einia, karo inum.’ Inggon ahik pahe heir me niuaha re uauia tena tamatang kalekinale ke guata uakeluk pe tar haua ka ualatohoin tatanono tar guat. 10 Doh inggono ter siokono kompe tamiuoum tar binaka rung guata uakapa tar mamang inetelik geka hireig tamiuoum mu guat. Inggoum pakung kula pare, ‘Inggeim o tamatang kalekinale ueltebeir pukumpe, bo mi guata kompe tar kalekinale ka heirin tamiueim tar guat.’ ”
A hangaulur toba ka uauiais
11 Tar binaka re haiala Iesu i Jerusalem, inggono ke lihila toro tui i uantinanin i Samaria dohi Galili. 12 Git re lang la manasa peko inggon i koboro tar siokor uan, doha hangaulur tamata gesir toba ka me ueltupar tatanon. Gisina ka tur i rehe sikor, 13  * NKP 13.45-46kara kula ualeik pare, “Iesu ingga a tamata uleik o ueldolomo tamiueim!”
14  * KT 14.2-3; Mat 8.3-4Tar binaka ke banga Iesu tasisin, inggono ke kula pare, “Mu la, karung la ualasira katongosioum tasir pater.”
Doh gine ra la pelasin, gisina ka uia manas. 15 Doha tang sioko tasisina ke banga ke uia pe, kare la tapokisime. Inggon e menmene ualeik teil re uatuatakai pe tang God. 16 Inggono ke me baka uahiuainane i kot tar kekena Iesu, kare kulang uauia tun tatanon. Doh inggon a peng Samaria. 17 Doh Iesu ke dangata pare, “Inggo ku uauia tasir hangaulur tamat, iareisir gime lusior tamat? 18 Ahik me tang sioko ke tapokisime tar me heir me uatakai tang God te gine puk manasar peng gime uan.” 19 Kare kula Iesu tatanono pare, “Tur kai karo la. God ke uauia totomua ter hauon ingga ko tagorong man.”
Na Nitoia God e turung laha
20 A siokor binak o Parisi ka dangata tang Iesu pare, “Mangihar binaka re turung laha na Nitoia God.”
Doh Iesu ke mene hahaua pare, “Ahik me inete ra turung ualasira uakalahara toin gete laha na Nitoia God. 21 Ahik me tamata re turung kula pare, inggon ginehiae ue gitiehiae, ter hauon na Nitoia God e mok i uantinanina tamiuoum.”
22 Song ke kula poluk Iesu tosno tamatang uakuakeluk pare, “A binak e turung lame, doh inggoum mu turung malahirintiehe tun tar marang banga tena mareinir Tunar Tamat, bo inggoum puk ahik pah mu turung bang huar. 23  * Mak 13.21; Luk 21.8O tamata ra turung hire tamiuoum pare, ‘A Tunar Tamata gitie ue inggono gine.’ Bo inggoum puk ahik pah mu tagorong man, karung ualo uakeluk tasisin. 24 Ge na marein per Tunar Tamat e turung pe sira tar kanau gere balbala uelkaruse, kare turung uabalo kai i rana tar hagar e la tur tar giameher surun e la tuka tar giameher surun. 25 Bo tar uakikilangana puk, a Tunar Tamat e turung kale tur baka uoum me bureher niduh tar bureher inet, doho tamatang daana ra turung ueluelde tatanon.”
26 “Na mareinir Tunar Tamat e turung ngohina sira kompe tena marein Noa. 27 O tamata ra ein, ra inum, kara uelueleis ke la tukampe tar marein ke la leka pe Noa tena parau. Song ko languaha ro silu uleik, karo binopo tasisina uakap. 28  * Uak 18.20; 19.25Inggon a siokono tena marein Lot. O tamat ra ein, kara inum, kara uabulau, doh ra leb, kara tuha um. 29 Bo a marein pukuoneit ke hiliu Lot i Sodom, ko laha ro hue doha palauanitir ngangaua ke tadura turuha i Heuen, karo me binopo uakapa tasisin. 30 Inggon e turung siokono sira kompe tena mareinir Tunar Tamat gete kotpokoso uakalahar.”
31  * Mat 24.17-18“Tar binakon a tamata gere uangoul i rana tena um, doh na ineton e mok ium, inggon ahik pahe banot e hiuo uelhir baka poluk tar la kale taninin. Doha tamata gere uangoul tar iom, ahik baka poluk pahe la tapokis tena um tar la kale mena inet.”
32  * Uak 19.17,26“Mu namana huara tena kuaha Lot. 33  * Luk 9.24Mai gere uedanga tar kusa uanono tena nitua, na nituaono e turung rou. Doh mai gere uamaluana tena nitua ra kale liuin, inggon e turung kale tapokis. 34 Inggo gine ru hire tamiuoum tar boungoneit, a tang torikir tamat ura turung rikin toro sioko ro uat. A tang siok ra turung kalein, kara turung hiliuinir tang giameh. 35 A tang torikir kuah ura turung uiuir tar sokong kukuanar raes-uit. A tang sioko ra turung kalein, kara turung hiliuinir tang giameh.” 36 (-)
37 O tamatang uakuakeluk ka longor, kara dangata pare. “Ir Tamata Noman! Ia re pokoso tor puhon.”
Kare mene hahaua Iesu pare, “Me buturumpe gere rikin me tukununar mat ter buturono tera me pepe totor manulabasine ra ein pe tasir mat.”

*17:3: Mat 18.15

*17:6: Mat 17.20; 21.21

*17:13: NKP 13.45-46

*17:14: KT 14.2-3; Mat 8.3-4

*17:23: Mak 13.21; Luk 21.8

*17:28: Uak 18.20; 19.25

*17:31: Mat 24.17-18

*17:32: Uak 19.17,26

*17:33: Luk 9.24