6
Iesu ka ueldein i Nasaret
Iesu ke hiliu tar uanion, kare la tapokis keip tosno tamatang uakuakeluk i Nasaret ter uan uleikir nanon. * Jon 7.15Doh tar Mareining Pepe Uah, Iesu ke la mene ualasira to tar umang lotu, doho bureher tamata ka lutarantehe tun. Kara uelueldangatais pare, “Ia ke kale turono tar niguataninanine? Hingiar niate uaia ka heirin tatanon? Hape maene re banoton e uatouo tar inetenine? Inggono dehene ter tamata ger tang tuha um ger tuna Maria, doh ter tahina Jems mes Josep, Judas, doh Saimon. Doho bung tahinalikiono ra uangoul taguane tagigeig?” Gisina ka hagouo uasa tatanon, kara hikingua pah ka tagorong mana tatanon.
* Jon 4.44Song ke hire Iesu tasisina pare, “Na propet God ra ueltadainane toro mamang buturulik. Gane puk manasampe tena uan katongono te ahikiono pah ra ueltadain menia ponompeane i uantinanina toso tahinalikion, doh gane katongompe tasisina ro matmatame.” Temaeit inggon ahikingua mate banot e guata to me nitouo tar uanion. Bo inggono puk ke banot e uaponola tar limana tasir gisiameher tamatasisir momouh, kare uauia tasisin. Doh inggono ke lutarantiehe tun, ahik pesina mes nitagorong mana tatanon.
Iesu ke ualatue tasir siokor hangaul, doha tang torikir aposoul
I muduhia Iesu song ke la hahai toro uauanilik, kare mene ualasira tasir tamata tono Uelhire Uaia God. Inggono ke kila toto tasir siokor hangaul doha tang torikir tamatang uakuakeluk, kare heir tasisina tar nitampopokohong geil liu tasir liouana uasa. Song ke kula tasisina ra la tantan torik tar kalekinale. * Luk 10.4-11Doh inggono ke kula uapopokoho pono tasisina pare, “Getung laoum, inggoum ahik pah mu kale me inet, bo mu kale puk tenami tukan. Ahik pah mu kale me niein ue me tolah, doh ahik pah mu duk me mani. Mu hikumpe tonomio su, kara hik pah mu hiku uelbabar mo giamehe ro hikhiku. 10 Tar binaka rung la pokosoum tar uan, karung la leka me siokor um, mu uangoul tar umon e tuka tar binaka rung hiliu tar uanion. 11  * Apo 13.51Doh getung laoum tang hingiar uan, doh ahikir tamatang tar uaniono pah ra uaha uangoul tamiuoum ue ra de mata ualongoro tamiuoum, titire liu toro uoung tar uaniono tar kekeimiu tar binaka rung hiliu mara bang parokosina ka guata uasa pe tamiuoum.”
12 Song ka la hahaisin, kara mene tasisis ra ueltuparis tar uapalih tenas niguat. 13  * Jas 5.14Doh gisina ka geil liu tasir bureher liouana uasa, kara uauia pono tasir bureher momouh ra tunaha keip peis tar uaiuainar oliv.
Herot e namana tang Iesu pare, te Jon ger tang uahuhu
14  * Mat 16.14; Mak 8.28; Luk 9.19-20Herod ger toia ke longoro tar haua ke kotpokos, teeit ka ueliate tun pein Iesu. Doho gisiomeher tamata ka kula pare, “Iesu te Jon ger tang uahuhu ke tua tapokis tur tar keu, temaene na nitampopokohono tar uatouo tar inet.” 15 O gisiomehe ra kula pare, “Inggono te nu Eilaija.” Bo o burehe puk ra kulampe pare, “Inggono deha propet ngohina tasir propeiting sioun.” 16 Bo tar binaka puk ke longoro Herod tar puhon, inggono ke kula pare, “Inggono deh te Jon, giane ku tokoutuio ro lun, ke tua tapokis tur tar keu!” 17 Ge Herod katongo pe teke ualatoho tasir uiluiliatung tar la reih tang Jon, kara uamokoin tar umang uih, teeit Herod e malarantiehe tang Herodias. Herodias tena kuaha Pilip ge tahinon, doh inggono ke le poluk tatanon. 18  * UGO 18.16Doh Jon e uoto hire tang Herod pare, “Inggono deh ahik paha uia ko kale pe ingga tena kuaha tahim.” 19 Maeit Herodias ke nimalianantiehe tun tang Jon, dohe malahir pare, e tung pous tatanon. Bo ahik puk pahe banot. 20 Teene Herod e sokorontiehe pono tang Jon, kare kaueke pono tatanono gere ate peono tang Jon pare, a tamata kodkodoh, kara dedeil. Herod ahik pahe uoto hagouo uaia tar binaka gere mene tang Jon, bo inggono puk e uoto uaha tar ualongoro tena menemenon.
21 Na binaka uaia tun Herodias ke kotpokoso manasa tar guata me inete tang Jon. Tar binaka ke namana tapokis Herod tar binaka ka pohain, inggono ke guata toro iru, kare uairu tosno tamata uleik, mesno tamatang uoum keip tasir tamatang uiliatung, karo mamahoholik i Galili. 22 Tar binaka ke lekamer tuna Herodias ium, kare me doum, inggono ke uauaha tun tang Herod mesno tamatasitir nikila toro iru. Doh gitir toia ke kula pare tar kuaha kalan, “Gero dangata ingga me inete totoguo, inggo u heirompe.”
23 Doh inggono Herod ke ualapagaha katongoin, kare kula pare, “Ge me haua ro dangatia inggo u turung heir, u banotong uelpakaha tenag mamang inetelik, karu heir totomua.”
24 Maeit inggonor kuaha kalana ke la tauete ualahur tar um, kare lame tang tinan, kare me kula pare, “A haua ru dangataio?” Doh tinanono ke mene hahaua pare, “Ingga o dangata toro luna Jon ger tang uahuhu.”
25 Doh ahik me manasan, gitir kuaha kalana ke la tapokisila tar toia. Kare la kula tatanono pare, “Inggo u malara pare, ingga o heir manasene daana totoguo toro luna Jon ger tang uahuhu, ra uamokolain tar peileit.”
26 Doh nu Herod ger toia ke longor, kare duhuntiehein, bo teene inggono ke namana tena niualapagah, kare tesir tamatasitir nikil, temaeit inggon ahik pah ke matot e ut. 27 Doh tar binakene, inggono ke ualatoho tar tang siokor e la kaleha toro luna Jon. Inggonor uiluiliatung ke la manasa tar umang uih, kare la tokout koutungua toro luna Jon, 28 kare la keip tapokisiha toro lun, o moko teil tar peileit. Inggono ke me heir tana roono tar kuaha kalan, kare la heiringuaono tang tinan.
29 Gine ka longoro pe no tamatang uakuakeluk Jon tar puhiono ke kotpokoso pe, gisina ka lame, kara kale tar tukununon, kara la uamokoin toro lebangang mat.
Iesu ke ualaein tasir tamat e matotois tar tolimar taosein
30  * Luk 10.17O aposoul ka tapokis manas, kara me tur uiloho tang Iesu, kara me ueluatata tar haua ka guatain, doh hape ka namana pe 31 Song ke kula Iesu tasisina pare, “Inggeig deh paki hiliu baka tasir tamatasine mari la pepe uaha bak.” Inggono ke kula pare, teene o burehe per tamata ra uelueltapokise tasisin, doh gisin ahik menas binakang ein. 32 Maeit gisina ka la panete manasa mes paheis tar bout, kara la tar butur ger tabotan. 33 Bo o tamata burehe puk ka banga tasisina ka hiliu pe, kara bang paroko tasisin, kara ualohia i kot, kara la pokoso uoum tasisin. 34  * Aha 27.17; Mat 9.36Doh tar binakene ke la hung peko Iesu, inggono ke ueldolomo tasisina ka me pokoso uoum pe. Teene gisina ngohina tasir sipsip ge ahik me tamatang kauek. Temaene ke ualasirono Iesu tasisina tar bureher inet.
35  * Mak 8.1-9Doh tar binakonene, inggono ke molointiehe manas. Temaeit ka lame no tamatang ualelukion, kara me kula tang Iesu pare, “Inggono deh ke molointiehe manas. Doha buturene a butur paden, kara hik me uanane. 36 Uelueltula tasir tamatasine ra la ueltebeir toro uan, kara la sir katongo mes niein.”
37 Bo Iesu puk ke mene hahaua tasisina pare, “Inggoumumpe rung heir me niein tasisin.”
Doh gisina ka hire tapokis poluk tatanono pare, “Me mani gera bulauain me niein mara la uelmatoutur tamatasine pake la matoto sira tar bulauanar tamata tar tualir bialok. Ingga o malara pare, mi la bulaueim me niein me mani sira paar?”
38 Doh Iesu ke dangata tasisina pare, “O touiha ro bereit kaisane tamiuoum? Mu la banga tagin.”
Gine ka la banga pesin, gisina ka la hire pare, “O tolima ro bereit rasine, doha torik pukur ian.”
39 Song ke kula Iesu tasisina pare, “Inggoum mu uatabila toto hahai tasir tamata toro garas.” 40 Temaeit gisina ka tabila manas. Kara tabila pare, o giniameher toto e matoto tar tolimar hangaulur tamat, doho giniameher toto a hangaulur hangaul. 41 Doh Iesu ke kale toro tolima ro bereit, doha torikir iana, kare uatakai i ran, kare kulang uauia tang God. Song ke pis mahmahara tar bereit, kare heir tosno tamatang uakuakeluk mara bul ueltebeirisina tasir tamat. Inggono ke pakaha pono tar toking ianane tasir tamat. 42 Gisina ka siokor ein uakap, kara siokor mahmahur. 43 Doho aposoul ka hedongola tar mokomoko tar siokor hangaul, doha torikir tohen. 44 Gisinasis ka ein tar nieininin ke la banotois tar tolimar taoseinir tamat.
Iesu ke hai i rana tar laur
45 Doh ahik me manasan, Iesu ke uapanete tosno tamatang uakuakeluk tar bout, kara tapokisila i Betsaida. Bo inggono ke uangoul, kare kula tasir tamata ra uelueltageih. 46  * Luk 5.16I muduhia inggono song ke la kai taro i rana tar siusana me pahen, kare la lotu. 47 Doh nareu tun manas, a bout e boko harahampe i uantinanina tar kodom. Bo Iesu puk e uangoul harampe me pahen i kot. 48 Doh inggono ke banga taro re uasuasiaka peinir bout. Doho tamatang uakuakeluk ka takusing tar hua tutupa tar romo uleik. Doh na lulen Iesu ke la taro tasisin i rana tar laur. Inggono ke lang siaua uadeil puk tasisin. 49  * Luk 24.37Bo gisina puk ka bang huara tatanono re hai peha tar laur, kara namana pare, a liouanon, kara kalkaling ualeikintiehe tun. 50 Gisina ka sokorontiehe tun ka banga pe tatanon. Bo Iesu puk ke mene ualahur tun tasisin, kare kula pare, “Auia dehon, gine te Inggo puk, ahik pah mu sokor.” 51  * Mak 4.39Song ke panetono tar bout, kare kapar rom. Gisina ka lutarantiehe tun tar haua ka bangain. 52 Gisin ahik dedempe pah ka naman manate tar inete ke guatain Iesu tar bereit. Gisina pe o mahang ate, kara hik dedempe pah ra tagorong man.
Iesu ke uauia tasir bureher tamat i Genesaret
53 Gine ka sairkout pela Iesu mesno tamatang uakuakeluk tar kodomo uiluiloh, gisina ka la hungungua i Genesaret, kara la oto tar bout. 54 Ginempe ka hiua liu pesina tar bout, o bureher tamatang Genesaret ka bang paroko tang Iesu. 55 Kara ualualo ueltebeir toro uan, kara hire tasir tamata uakapa ra keipime tasir momouh tang Iesu tar buturene re uangoulion.
56 Iampe re la Iesu, gane toro uauanilik, doh gane toro uan uleik ue gane tar tektekenar pang uan, o momouh ra uarikin koutkoutisane toro buturung uabulbulau. Gisina ra dangata uapopokoho tatanono tar uamaluana tasisina tar tuha puk tar surunar gomonor nanon, doh gisis ka tuhtuha tatanono ka siokor uia uakap.

*6:2: Jon 7.15

*6:4: Jon 4.44

*6:8: Luk 10.4-11

*6:11: Apo 13.51

*6:13: Jas 5.14

*6:14: Mat 16.14; Mak 8.28; Luk 9.19-20

*6:18: UGO 18.16

*6:30: Luk 10.17

*6:34: Aha 27.17; Mat 9.36

*6:35: Mak 8.1-9

*6:46: Luk 5.16

*6:49: Luk 24.37

*6:51: Mak 4.39