18
I Babilon ke la uahiu
I muduhia tar inetenine ku banga baka uoumugio, Inggo ku banga poluk tar tang giameher anggelou e hiua turuha i Heuen. Inggon a uelpipihintiehe tun, doha balbalana na nitampopokohono ke uamarmarein tun tar uanene i kot. * Ais 13.21; 34.11-14; Jer 50.39; UGO 14.8Inggonor anggelou ke kula ualeikintiehe tun pare, “Ke la uahiu, ke la uahiu i Babilon ger i ranantiehe tun. Nas umar liouana bohoboh, kare nas uanir liouana uasa, kare na uanir mamang niguata uasalik, kare nas uanir tetiaua uasa. Inggono ke uainum uapopouluana tasir tamata uakapa tunane i koto tar bino gere moko teilir uelmahingin tono urauron. O toia uakapa tunane i kot ka siokor ura keip tatanon. Doh gisis ra uoto bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ka tang manintiehengua, teeit tono urauron.”
* Ais 48.20; Jer 50.8; 51.6,45; 2Ko 6.17Song ku longoro polukuo tar giameher uau e louara tur polukuha i Heuen pare, “Tauete liu nogo tamat, hiliu tatanon gete kale tagusioum tar niguata uasanitir enon, kara uelmahingininer sa gera heirig tatanon. * Uak 18.20-21; Jer 51.9Ge na niguata uasa peono ke ueluelpone ke la tuk i rana tar langit. God ahik pahe matotong malabobour tar niguata uasanitir enon. * Ker 137.8; Jer 50.15,29; 2Te 1.6E uabang manate tapokisimpe tatanono tar haua ke heirigion. Inggon e kale uatorikingua tar uabang manate e lain tena niguat. Houara uapopokohontiehe uapoul poluk tena inumon a hahauana tang geke uainumiono tamiuoum. * Ais 47.7-9Heir tatanono me uleikintiehe tunur uelmahing, kare me uleikintieher niueldolom a hahauana ke uairanantiehe tun peion, kare uahauaha katongoin. Ge inggono pe ke kula katongoin pare, ‘Inggo u tabila tono tabtabilar kuaha toia ahik paha kamob, ahik pahu uangoul keip tagu me niueldolom.’ * UGO 17.16Temaeit a niduh kara uelmahingininer santiehe tun e pokoso kompe tatanono me siokon siounur marein, a niduhunina teenine: o uelmata uleik, kara niueldolom, karo hue o turung ein uakapa tatanon. Ge God pe ger Tamata Noman inggono ter i ranantiehe tun teke kedanga tatanon a sa na niguat. O tamata uakapa tunane i kot ka ueldolomo ke luh pe i Babilon.”
* Isk 26.17; 27.30-35“Tar binaka ko totongung kai ro diku ke luh manasa pe i Babilon o toia uakapa tunan i kot geka ura keip tatanon, kara uahauaha keip tatanono ka uangoul peme, ka ueldolom, kara urung tatanon. 10 Gisina ra tur kompe me i reh, teeit gisina ra sokoro tar niduh, kara uelmahinginine re kalegion, kara kulkula kirkiring pare, ‘Kuanalik, kuanalikir uan uleik ger i ranantiehe tun i Babilon. Ingga ter uan ger uleik, kara uelpipih tun ko pidala puk tar sisikinalik, karo kapkapa hihir uakapa tun.’ ”
11  * Isk 27.36“O tamata uakapa tunane i koto gera bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ka ueldolomontiehe tun tatanon, teeit ahik manasa pe me tamata re bulaua tenas inetesin. 12  * Isk 27.12-13,22Gisine ra uoto uabulaua tar goul a silva o palauanit ger i ranar bulauan a daemon a ineteniner abeaba gaugauil re uoto moko toro bek ger i ranar bulauana, kara gomononiner mataiantiehe tun a tabeliah a slika, kara gomono ger kubkubar. Gisina ra uabulaua pono tar mamang mahar doukuniner mataia, bo ahik paha bureh, kara mamang inetelikininer nituh, kara nipuruh, kare no liuir elepen, doha douk ger i ranar bulauan. Gisina ra uabulaua pono tar haen a matia, kara haen a popokoh, kara palau a matmata hamas tun ra uoto tuha keipig toro um, kara palau mamadelau. 13 Gisina ra uabulaua pono tar mamang inetelikinine ra uoto houara ualingiaig, kara uamunghuiaig tar inete ue a niein, a bino a uaiuai ger nituha keip toro oliv a plaua, kara raes-uit, o kau, o sipsip, o hos, kara karis, kara uabulaua pono tasir tamat geka uenauis tar uiliatung.”
14 “Gisinar tamatang bulau, kara uabulaua tenas mamang inetelik ra kulkula kirkiring pare, ‘A mamang inetelik uaia tun ger uanimaoto tun totomua ke hiliu manasa totomua, doh rongo tang mania, kare rongo mataia ingga ko rou, ahik pah ra matotong tupara baka polukin.’ ”
15  * Isk 27.31,36“O tamata uakapa tun geka tang mani to tatanono ka uabulaua pe tenas inete ra tur uairehe tun tatanono ra sokoro pe tar niduh, kara uelmahinginine ra heirig tatanon. Gisina ra beil, kara ueldolomontiehe tun, 16  * UGO 17.4kara menmene kirkiring pare, ‘Kuanalik, kuanalik tunur uan uleik ger i ranantiehe tun e uoto kaleuatoro uamatmata hamas uaia tun tar tukununa tar gomononiner mataiantiehe tun a tabeliah, kara kubkubar, kare uaabeabain tar goul, kara palau ger i ranar bulauan, kara kuaman. 17  * Ais 23.14; Isk 27.27-29Rongo tang mania ahik pah ko lain me puhung barah.’ ”
“O tang uakapis uakapa tun toro parau, kare mais gera ueltapokise taninin, karo tamatang kalekinale, doh mais gera kale mani to toro parau ra tur uairehentiehe tun tatanon. 18  * Isk 27.32Gine ra banga pesina toro dikunono re luh pe, gisina ra menmene ualeik kirkiring tun pare, ‘Kaempein me uan uleik misiana sira tar uan uleikonener i ranantiehe tun?’ 19 Gisina ka uelkuhis tar taun, ra beil pe, kara ueldolomontiehe tun, kara uakuakuana kirkiring pare, ‘Kuanalik! Kuanalik tunur uan uleik ger i ranantiehe tun, gisine nosio parau ka tang mani to kompe torongo tang mania. A sisikinalik tunur binak ka uakapa peia. Ahik pah ko pidala baka me puhung barah, kare taboia.’ ”
20  * Ual 32.43; Ais 44.23; Jer 51.48“Inggoumeit i Heuen, kare no tamata God, karo aposoul, karo propet mung ualauah, ge God pe ke heir tar uabang manate tatanon e matoto tunin tar haua ke guatagiono tamiuoum.”
21  * Jer 51.63-64; Isk 26.21Song ke kaler anggelou uelpipihintiehe tun toro tinana ro palakurum, kare dudur tang roon i laur, kare kula pare, “Te misiana tar uan uleikintiehe tun i Babilon ke dudur pe ahik pah ra banga kout baka polukin. 22  * Ais 24.8; Isk 26.13Babilon ahik baka poluk pah ra longoro turia mo tang sar ra kere me kereker ue me kalkalinginar pagur ue me rauoto ra uig ue mo kalkalingina ro tuil. Ahik baka poluk mo tang puruh ue mo tang doul ue mo tang tuha tar inete ra banga uapoul tois totomua. Ahik baka poluk me kalinginar pang iah. 23  * Jer 7.34; 16.9; 25.10Ahik baka poluk mo lam ro luh iuma totomua. Ahik baka poluk me bulout ue me kuaha ra guluh toin mosira le totomua. 24  * Jer 51.49; UGO 17.6I Babilon ke kale tar uleikintieher tunur niduh, kara uleikintieher uelmahing, teeit inggono ka tupara toigir deuatingisir propet, kara deuatingis no tamata God, kara deuatingisir tamata uakapa tun geka tung pous toisane i kot.”

*18:2: Ais 13.21; 34.11-14; Jer 50.39; UGO 14.8

*18:4: Ais 48.20; Jer 50.8; 51.6,45; 2Ko 6.17

*18:5: Uak 18.20-21; Jer 51.9

*18:6: Ker 137.8; Jer 50.15,29; 2Te 1.6

*18:7: Ais 47.7-9

*18:8: UGO 17.16

*18:9: Isk 26.17; 27.30-35

*18:11: Isk 27.36

*18:12: Isk 27.12-13,22

*18:15: Isk 27.31,36

*18:16: UGO 17.4

*18:17: Ais 23.14; Isk 27.27-29

*18:18: Isk 27.32

*18:20: Ual 32.43; Ais 44.23; Jer 51.48

*18:21: Jer 51.63-64; Isk 26.21

*18:22: Ais 24.8; Isk 26.13

*18:23: Jer 7.34; 16.9; 25.10

*18:24: Jer 51.49; UGO 17.6