14
A Tunar Sipsip menia tar 144 taoseinir tamat
Song ku banga polukuo gane i uoum totoguo, a Tunar Sipsip e tur tar siusan i Saion, menia tar 144 taoseinir tamat. A hanganon, doha hangana God, ka bololais tar poresisin. * UGO 1.15; 19.6Doh inggo ku longoro tar kaling e la turuha i Heuen, misiana toro puhung butuan, kare misiana gete pilantieher pil. Gitir kaling ku longoro misiana geta sarar tang sar tenas gita.
* Ais 42.10; UGO 5.9; 7.4Doh gisinar 144 taosein ra kere to toro timuh ro kereker i uoum tono tabtabilar toia, kare tar toueitir inete gesir tua, kare tasir mahmahoholik. Ahik me tang sioko re ate toro kerekere roon tesir 144 taosein puk manasa geka bulaua tapokis turis tar uanene i kot. Gisina te geka kaueke uaia katongo tunis kara dedeil uaia tun, ahik pah ka uanguangoul keip tagu mo kuah. Gisina ka uakeluk kompe tar Tunar Sipsip tar butur re lihihia. Doh gisina te geka bulaua tapokis turis tasir tamata uakapane i kot, kare tesir uakikilanganar uahung ke la tang God, kare tar Tunar Sipsip. Ahik mo boho ko tauete tur tagu tar uauasisin, doh ahik pono moso uelhire tagu.
A tang touonor anggelou
Song ku banga polukuo tena anggelou God, e luluhula i rana teil tun tar hagaran, ka ualatuein tar me hire tauete toro Uelhire Uaia gero moko dede tar mamang binakalik tasir tamatang gane i kot. Toro mamang pang uanilik, kara mamang matinalik, kara mamang uelhirelik, karo mamang tamatalik uakapa tun. Inggonor anggelou ke kula ualeikintiehe tun pare, “Sokoro tang God, uatakai tatanon, ge na binaka peono tar kedang ke pokoso manas. Lotu tatanon geke tuh i ran, dohi kot, kare tar laur, karo kodomo gere tauete tur tar kot.”
* Ais 21.9; Jer 51.7-8; UGO 17.2; 18.2-3A uatang giamehenar anggelou e luluh uakeluk teil tar uakikilangan, ke kula ualeik pare, “O binop, o binop tar uan uleik i Babilon ger popokoho tun ke uainum tasir tamata toro mamang pang uanilik tar binong tar niguata ger sa, kare tono uraur.”
* UGO 13.12-17A uatang touononar anggelou e uakeluk teil tar tang torikir anggelou. Inggono ke kula ualeikintiehe tun pare, “Ge me tang sioko re lotu tar inete ger roke, kare tono kaesaon, kare bubun tena bubunono tar poren ue tar liman, 10  * Uak 19.24; Ker 75.8; Ais 51.17,22; Jer 25.15-16; Isk 38.22; UGO 16.19; 20.10inggon e turung inum pono tena binong nimaliana God geka ding keipilaig tena nitampopokoh i lolono tena kapang nimaliana God. Doh inggon e turung kale uelmahingintiehe tun toro hue palakurum i uoum tasir anggelou gesir dedeil, kare tar Tunar Sipsip. 11  * Ais 34.10Doho dikung teres uelmahingisin o totongung kai dede kompe tar mamang binakalik, ahik me marein ue me boung ra pepe uahain tas mais gera lotu tar inete ger roke, kare tono kaesaon ue mais ka bubunis tar hanganon.” 12  * UGO 13.10Temaeit inggoumur tamatar nang God mung uanguangoul sikoro, karung kale uanono kompe tena ualatut God, karung tagorong mana kompe tang Iesu.
13 Song ku longoro polukuo tar uau e mene turuha i Heuen totoguo pare, “Bolo pare, A niuah tasir mat geka mata keip tar nitagorong mana tar Tamata Noman ginelae daan.” Kare kular anggelou pare, “Te paara noman, gisina ra pepe uah, ka kalekinalentiehe pe, teeit res niguata uaiasin e la keip tasisin.”
A ueuere tar uanene i kot
14  * Dan 7.13Song ku banga polukuo toro mahar langit gaugauil gane i uoum totoguo e tabila teilir tang siok, e baka sira tar Tunar Tamat. O toko teil ro keuara toro lun o nituha keip tar goul, kare kale teil toro ioubung ueuer o manatiehe tun.
15 Doha tang giameher anggelou ke tauete tur tena umang lotu God ger dedeil, kare kula ualeikintiehe tun tatanonene re tabila teil toro mahar langit pare, “Kale tonongo ioubung ueuer, karo tokout, ge a binakang tokout manasa peono ke matoto manasaigir ineteng gane i koto tar ueuer.” 16 Temaeit git re tabila teil toro mahar langit ke aba tono ioubung ueuer gane tar uanene i kot, kare ueuere uakapa manas.
17 A tang giamehe anggelou ke tauete tur poluk tena umang lotu God ger dedeil e kale teil pono tono ioubung ueuer o manantiehe tun pon. 18  * Jol 3.13Song ke hiua turur tang giameher anggelou toro olta, inggon e kaueke toro hue nar uahung, ke kula ualeikintiehe tun tar anggelou gere kale teil tono ioubung ueuer pare, “Kale tonongo ioub, karo tokout toto uakapa tar bungbung bino uakapa tun gane tar iomo binoene i kot, ge ginina pe ke muraka manas.”
19 Maeit gitir anggelou ke aba uasiokon sioun tono ioubung ueuer, kare tokout toto uakapangua tar bungbung bino uakapa tun tar iomo binoene i kot. Kare baka uasolonguako taninina tar pousung bino ger uleikintiehe tun ger nang God. Inggonor pousung bino tena nimaliana God. 20  * Ais 63.3; UGO 19.15Ginina ka pous toig tar pousung bino e tok i be tar uan uleik, kare tatading tauete turungar deuating tar pousung bino, kare silunguar uan. A butur ke silu e matoto tar 320ir kilomita re tahanga pe, kara siokor param re tunguna pe.

*14:2: UGO 1.15; 19.6

*14:3: Ais 42.10; UGO 5.9; 7.4

*14:8: Ais 21.9; Jer 51.7-8; UGO 17.2; 18.2-3

*14:9: UGO 13.12-17

*14:10: Uak 19.24; Ker 75.8; Ais 51.17,22; Jer 25.15-16; Isk 38.22; UGO 16.19; 20.10

*14:11: Ais 34.10

*14:12: UGO 13.10

*14:14: Dan 7.13

*14:18: Jol 3.13

*14:20: Ais 63.3; UGO 19.15