17
A kuah, kara inete ger roke
* Jer 51.12-13A tang sioko tasir mouitir anggelou gere kale teil tar uamouitinar nouh ke lame totoguo, kare kula pare, “Lame maru ualasira totomua tar uabang manate gera turung heirin tar tang tinana uraur gere tabila toro burehe ro kodom. * Ais 23.17; Jer 51.7; UGO 14.8O toia uakapa tun tar uanene i kot ka uanguangoul uasa keip tatanon, kare uainum uapopouluanono tasir tamata uakapa tunane i kot tar binong tono uraur.”
* UGO 13.1Song ke kilar anggelou tar iabeiguo kira la tar butur padenen. Doh tar buturuon inggo ku banga tar kuah e tabila teil i rana tar inet a roke a kubara uakap, ke uoun uilohor tukununa tar puhpuhung uelsigala tang God. Inggonor ineton o mouit ro lun, kare no hangaul ro seir. * Jer 51.7; UGO 18.16Gitir kuah e loho teil toro tabeliah, karo kubkubara ro gomon, kare uounur tukununa tar mamang inetelikininer abeaba uamatmata hamas tun. Inggon e kale teil tar kap ka tuhain tar goul a uoun tar ineteniner sa, kare tono urauron. A puhung uelhire geka bololain tar porenon a ouoou. “I Babilon ger i ranantiehe tun te tinana ro uraur, kare tinanar mamang niguata uasalikininer sa tar uanene i kot.”
* UGO 18.24; 19.2Inggo ku banga tar kuahonene ke inum, kare popouluana tar deuatingis no tamata God gesir dedeil, kara deuatingisir tamat geka tung pousis, teeit ka tagorong mana pe tang Iesu. Inggo ku lutara, kare siringuaio, ae maene ke guatono paar.
* UGO 13.1Song ke dangatar anggelou totoguo pare, “Ae maene ko lutara, kare siria, ke guata peono pare?” Inggo gine ru hire uakalahara tar tengkana tar kuah, kare tar inete ger roke gere tabila teilion, gero mouit ro lun, kare no hangaul ro seir. * Dan 12.1; UGO 11.7; 13.7A inete ger roke geko bangaia ke tua sikoro bak, kare mat kout, inggon e turung tauete tur tapokis tar tung ger i lolono tun, song ra la mamantouin. Doho tamata uakapa tun tar uanene i kot ge ahik pah ka bolo uahiualaisir hangas toro bolobolong tar nitua, binaka ke uakekene pemer uanene i kot, ra turung lutara geta banga tar inetonener roke gete tua tapokis, kare la tapokisime.
Doha anggelou ke kula pare, “A puhene e malara me niate, kare me ninamana uaia tun. O mouit ro lun ter mouitir ponponin toro uan uleik gere moko tena nikaueker kuahon. O mouit ro luna rasin ka uamisiana to ponolain tasir mouitir toia. 10 A tang tolima tasisina ka hiliu uoum, a tang sioko pukene re uangoul, doha tang sioko halana te lame. Bo gete pokoso pukuon inggon e me uangoul puk tar sisikinalikir binak. 11 A inete ger roke geke mata sioun, kare tua tapokis, inggono tere uatual tasir toia gesir mouit, kara turung mamantouo uakap tunin. 12  * Dan 7.7,24O hangaul ro seir geko bangasia tesir hangaulur toia halana haraha ta heiris tar nitampopokoho tar kalekinale. Bo gisina puk menia tar inete ger roke ra turung heir pukis me sisikinalikir binaka tar kalekinale. 13 Gininar lun a siokono res ninaman, temaeit gisina ka siokor heir uain tar nikauek, kara nitampopokoho tar inete ger roke. 14 Gisina ra turung uelkoi keip tar Tunar Sipsip, bo a Tunar Sipsip puk e turung touahiua tasisina uakap, teeit inggono nas Tamata Nomanar Tamata Noman, kare nas Toiar Toia uakapa tun. Inggono ka uelkepana keip tas gesir nikil, kare gesir nikedang, kare geka tagorong mana dede tatanon.”
15 Song ke hire polukur anggelou totoguo pare, “O kodomo geko bangagia gere tabila teilir uraur, ginina tesir mamang tamatalik a mamang matinalik o mamang pang uanilik, kara mamang uelhirelik. 16  * UGO 18.8Doha inete ger roke geko banga ponoia menia toro hangaul ro seir e turung tokouasais tar uraur, ra turung liur liu tena mamang inetelikion, kara uapalapalain, kara ein uelhir tar singsinginon, song ra ualuh uakapa tatanono toro hue. 17 God ke guat tasisinar toia, maeit ke sioko puk res ninaman, kara heir teres nitampopokohong uoum keip tar inete ger roke e la uatuka tar binaka geta siokor tagorong manain, no uelhire God. 18 A kuaha geko bangaia inggono ter uan uleik ger popokohontiehe tun, ke uoum keip tasir toia uakapa tun tar uanene i kot.”

*17:1: Jer 51.12-13

*17:2: Ais 23.17; Jer 51.7; UGO 14.8

*17:3: UGO 13.1

*17:4: Jer 51.7; UGO 18.16

*17:6: UGO 18.24; 19.2

*17:7: UGO 13.1

*17:8: Dan 12.1; UGO 11.7; 13.7

*17:12: Dan 7.7,24

*17:16: UGO 18.8