5
Iesu ke kedanga mo tamatang uakuakeluk
* Mat 13.1-2; Mak 3.9-10A siokor binaka Iesu e tur i tektekena tar kodomo uiluiloh i Genesaret, doho tamata ra kusukus uiloho tatanono tar ualongoro tono uelhire God, inggono ke banga tar torikir bout tar tektekenar kodom, ka hiliu toisir tamatang uekih, ra uahuhu pe tonosio uben. Iesu ke panete tar siokor bout a nang Saimon, kare dangata tang Saimon tar bele uain sikoro kompe taro i laur tar bout tar uareing i kot, kare tabila uahiuangua Iesu, kare mene ualasira turuha tar bout tasir tamat.
Tar binaka ke menmene uakapon, kare kulangua tang Saimon pare, “Hua uain taro tar tungun, kara uahiuaigir uben mara hua mo ian.”
* Jon 21.3-8Bo Saimon puk ke mene hahaua pare, “Ir tamata uleik, inggeim king kalekinaletiehe tar udeilir boung, doh ahik mating uahua baka me inet, bo teeit puk ko kula manasa pea, inggo u turung baka uahiua tagin.” Kara guata siranguasin, maeit ka uahuangua tasir burehentieher ian, doh nas ubenesina e lang uakekena tar takih! Song ka kalkalouokosina toso uanotousisit ra panete teil tar giameher bout tar huaha, kara me poul tasisin, doh gisina ka huaha, kara me ute uauoun tokaha tar toking bout tasir ian, ura marang dudur uadeil pukur toking bout!
Gine ke banga pe Saimon Pita pare, inggono ke hatup uahiuanguainane i uoum tar kekena Iesu, kare kulangua pare, “Hiliu totoguo, Ir Tamata Noman, ge inggo pe a tamata uasa.”
Doh inggon, doho uanotono ka siokor lutarantiehe ka hua per ianasis ka kaleisisin. 10 Doh rasina tes Jems me Jon ger toking tuna Sebedi ter toking tamatang uekih tagu tang Saimon.
Song ke kulangua Iesu tang Saimon pare, “Ahik paho sokor, gine daan, ingga ahik paho uekih baka poluk mo ian, bo ingga o turung reih pukume tasir tamata totoguo.” 11  * Mat 19.27Maeit ka la reih kai manasasina tenas toking bout ka me hung pe, kara hiliu tar mamang inetelik, kara uakeluk tang Iesu.
Iesu ke uauia tar tamat a toba
12 Tar binaka ke la uangoul Iesu tar siokor uan toro uanininanine, kare lamer tamata a uoun uakapar tukununa toro toba. Tar binaka ke bangono tang Iesu, inggono ke hatup, kare uasuge uahiua toro lun i kot, kare dangata tang Iesu pare, “Ir Tamata Noman geto malara, ingga o uadelauana totoguo.”
13 Doh Iesu ke huela tar liman, kare tuha tatanon, kare kula pare, “Inggo u malar, o delauana manasa ingga.” Doh ahik me sikir manasan, karo kapa no tobaon. 14  * NKP 14.1-32Doh Iesu ke ualatoho tanono pare, “Ahik paho ueluatata me tamat, bo o la puk manas, karo la ualasiraia tang pater, karo la guata me uahung tar ualasiraia pare, ko kapa rongo toba, ngohina sira ke ualatoho pe Moses mara atesin.” 15 Bo ro ueluatata puk ka ueliatein ke uauia pe Iesu tatanon, doho bureher tamata ka lame tar me ualongoro tena niualasiron mare uauia pono Iesu teres matasin. 16 Bo a bureher binaka puk, Iesu e uoto hiliu tasisin, e la uoto lotu to tar butur belun.
Iesu ke uauia tar tamat a mater tukunun
17 A siokor binakanit ke ualualasira Iesu, o Parisi, doho tamatang ualualasira tar ualatut, gisina ka la tur toro mamang uaning Galili, dohi Judia, dohi Jerusalem, gisinasis teka me tabila uilohatie, kara me ualongor. Doh na nitampopokohor Tamata Noman e uangoul tagu tang Iesu tar uauia tasir momouh. 18 O gisiameher tamata ka lame, ra huata teil toro rikin e rikin teilir tamat a mater tukunun. Doh gisina ra marang kalela iuma tar um mara la uamokoion i uoumuhia tang Iesu, bo ahik puk me hagar, teeit a uma ke uoun tun tasir tamat. 19 Temaeit ka kaete kai tarosina tar kukunar um, kara tes tar mahar kukunar um. Song ka la uahiua keipikoiono tono rikin matmatoto tunuko i uoum tang Iesu.
20  * Ais 43.25; Luk 7.48Tar binaka ke bang paroko Iesu teres nitagorong manasin, inggono ke kula pare, “Kaloug a niguata uasar noumua ka kusa luar manasaig.”
21 O Parisi, doho tamatang ualualasira tar ualatut ra uakekena tar namnamanaehe uanomo pare, “A tamatane e menmene uasa tang God! Ahik me tamata re banot e kusa luar me niguata uasa te God puk manasampe.”
22 Iesu e ate tar haua ra namnamanaigisin, kare dangatangua pare, “Ae maeit rung namnamanoum tar ineteninanine pare? 23 Ter haua re malagirig totoguo tar kul, ‘A niguata uasar noumua ka kusa luar manasaig,’ ue u kula pare, ‘Tentur karo la?’ 24  * Jon 5.8Inggo u ualasira tamiuoum toro mana pare, a Tunar Tamata na nitampopokohane i kot tar kusa luar liu tar niguata uasa.” Kare kulanguaono tar tamatener mater tukununa pare, “Inggo u hire totomua, o tentur, karo kale tonomo rikin, doho la tenang um.”
25 Ahik me sikir manasan, kare tentur kaieit i uoumuhia tasisin, kare kale kai tono rikin, kare la tena um, e uatuatakai teil tang God. 26 O mamang tamata uakapa ka siokor lutar, kara uatakai tang God. Gisina ke kale keipisir nisokor, kara kula pare, “Inggeim king banga tar inetenine daan a giamehe sioko tun.”
Iesu ke kila tang Libai
27 I muduhia ke karuh baka per puhonene, kare hiliu Iesu tar um, kare la bang huara tar tamatang kale toto tar takis mani ger hangana tang Libai. Inggon e tabil iuma tar buturung kale takis. Kare kula Iesu tatanono pare, “Lame, uakelukumeane totoguo mare nagu tamatang uakuakelukuo totomua.” 28 Libai ke tentur, kare hiliu tena mamang inetelik, kare uakeluk tang Iesu.
29 Kare guatangua Libai toro iru tang Iesu tena um, doho burehentiehe ponor manai tasisiner tamatang kale tar takis, karo gisiamehe ponor gime tamata ka la ponome toro iru roon. 30  * Luk 15.1-2Bo o gisiamehe pukur Parisi mesir tamatang ualualasira tar ualatut ka me menmene uaburehe tosno tamatang uakuakeluk Iesu, kara kula pare, “Ae maene rung einioum, karung inum keip tasir tamatang kale toto tar takis, doh gisiner tamata uasa.”
31 Kare kulangua Iesu tasisina pare, “O tamata ge ahik paho momouh, gisin ahik pah tera la tar dokta, bo gisiner momouh tera la tar dokta. 32 Ge inggo pe ahik pah ku laha tar me kila tasir tamata uaia, bo ku la pukuha tar me kila tasir tamatang guata tar niguata uasa mara uapalih.”
Iesu ke mene tar binakang ueil
33 Kara kulanguasina tatanono pare, “No tamatang uakuakeluk Jon ra uoto ueil, kara lotu, doha siokono pono tonosio tamatang uakuakelukur Parisi, bo gisiner tamatang uakuakelukur noumua ra inum, kara ein dedempe.”
34  * Jon 3.29Kare kula Iesu tasisina pare, “Inggoum ahik pah mu banoto mu uaueil tagu toso kaluanar bulout ger le timuh tar ueil tar binakang uaha tono timuh ro leon. 35 Bo a binaka puk e turung lame geta turung kale liuinir tamatener le timuh toso kaluan. Song ter binakono ra turung ueil tosin.”
36 Inggono ke hire tasisina toro uelhire uaranga rone pare, “Ahik me tang siokor tamata re banot e kale mo mahar timuh ro mahar gomon, kara kaere tolain toro pensioun ro hikhiku. Gete guata sirono pare, inggon e turung uatakih uauleik toro mahar gomono timuh. Doho mahar gomono timuh ahik paho uelmatout keip toro pensioun.
37 Doh ahik me tang siokor tamata re dingiko me timuhur bino i lolono me pensiounur kapokonar meme ger itung bino. Gete guaton, a bino timuh e turung uatapuaka tar kapokonar meme pensioun, kare sa. Doha bino e turung tading liu. 38 Ahik pah te paar, a timuhur bino paka dingikoig i lolono me timuhur itung bino. 39 A tamata puk geke inum manasa tar pensiounur bino, inggon ahik pahe uoto malar tar timuhur bino gere kula peono ter bino pensioun ter uia.”

*5:1: Mat 13.1-2; Mak 3.9-10

*5:5: Jon 21.3-8

*5:11: Mat 19.27

*5:14: NKP 14.1-32

*5:20: Ais 43.25; Luk 7.48

*5:24: Jon 5.8

*5:30: Luk 15.1-2

*5:34: Jon 3.29