5
Iesu ke geil liu tur tasir liouana uasa tar tamat
Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka la hunguko tar pang giamehenar kodomo uiluiloh i Galili tar painang Gerasa. Doh tar binaka ke la hiuono tar bout, a tang siokor tamat a nihikung liouana ke tauete turuha toro lebangang mat, kare lame tatanon. Inggonor nihikung liouana e uoto uangoul puk manasampe toro lebangang uamoko tasir mat, doh ahik me tamata re banot e uih tane baka poluk tatanon. Inggono ka uoto tiein tane bakaigir liman, doha toking pang keken, bo inggono puk e uoto salkout tar tiein, kare katego tar pang haeneng tar keken. Doh ahik pono me tamata re banotong kusa tane tatanon. Tar mamang binakalik, tar boung mer marein, inggon e uiloho kompeane tar lebangang mat, dohi rana toro siusan, kare kalkaling ualeik, kare nulnula katongoin tar palau.
Tar binaka ke bang huara to pelaono tang Iesu i reh, inggono ke ualo uelhirila kare la hatup uahiuane i uoum tatanon. 7-8  * Mak 1.24Song ke kaling ualeik tun, kare kula pare, Iesu ger tuna God ger i ranantiehe tun, a haua ro marang guataia totoguo? Ingga o uamana tun tang God pare, ahik paho turung uauelmahing totoguo.
Teeit Iesu ke kula manasa pare tar liouana uasa, “Ir liouana uasa! Tauete liu tur tar tamatene.”
Song ke dangata Iesu tatanono pare, “Mair hangomua?” Doh inggono ke mene hahaua pare, “Inggeim o manai, ge inggeim pe o bureh.” 10 Song ke kula tane uapopokoho poluk tang Iesu pare, ahik pahe uelueltula liuila tasisina me gime butur. 11 Tar buturion, o pang hueit ra einein teil tar pang giomehenar siusan i hutuna tasisin. 12 Doho liouana uasasit ka kula pare tang Iesu, “Kula tamiueim gering la uangoul tagu tasir hueitisila, uamaluana tamiueim gering la hiku tasisin.” 13 Doh Iesu ke uamaluana tasisin, maeit gisina ka hiliu tur tar tamat, kara la hiku tasir hueit. Gisisir pang hueit here kaelaisane tar 2,000, ka siokor ualo uahiuoko tar urauanar kodom, kara la siokor dudur.
14 Doh gisisir tamatang kaueke tasir hueit ka bang, kara ualo liuingua. Kara la ueluatata ueltebeirisin toro uan, doh tar uan uleik. Temaeit o tamata ka longor, kara siokor languako tar la banga tar hauene ke kotpokos. 15 Gine ka la pemesina tang Iesu, gisina ka me banga tar tamata geka hiku bakainir bureher liouana sioun re tabila pe, inggono ke loho tar gomono uaia, kare uia pono na ninaman, doh gisina ka sokorontiehe tun. 16 Gisis ka me banga tar inetene teka la hire tasir gisiamehe tar haua ke kotpokoso tar tamata ger nihikung liouan, doh tar haua ke kotpokoso tasir hueit.
17 Temaeit gisina ka dangdangata tang Iesu tar hiliu tenas pang uanisin.
18 Gine re lang panete tapokis pe Iesu tar bout, a tamatene ka hiku bakainir liouana ke dangdangata tatanono pare, Uamalauana totoguo u la tagu totomua!” 19 Doh Iesu ahik mate uamaluana tatanon, bo ke kula puk pare tatanon, “O la tapokis puk tenang uan toso tahimulik, karo la hire tasisina tar mamang inetelik geke guataigir Tamata Noman totomua, ke ueldolomo pe.” 20 Temaeit a tamatono ke hiliu, kare la ueluatata tasir tamatang Dekapolis tar haua ke guataig Iesu tatanon, doho tamata ka siokor lutarang touboul tun.
Iesu ke uatua tapokis tar kukuahalik, doh tang ger momouh
21 Tar binaka ke sairkout tapokis polukula Iesu tar bout tar pang giomehenar kodom, o bureher tamata ka la tur uiloho tatanonane tar tektekenar kodom. 22-23 Doha tang siokor tamatang uoum keipane tar umang lotu ger hangana tang Jairus ke lame ke bang huara pe tang Iesu, kare me baka uahiuainane tang Iesu, kare me kula uapopokoho tatanono pare, “A tuguo ger kukuahalik e marang mata manas. Ingga o la uateuele tunume, karo la uaponala tar limoum tatanono mare banoton e uia, kare uangoul baka poluk.”
24 Maeit Iesu ke la tagungua tatanon, doho burehentiehe ponor tamata ka la tagu tatanon, doh ra kusukus uiloho tun tatanon. 25 Doha tang siokor kuah a tutung bakue e la tagu teil pono tasir manai. Inggonor kuaha ke kaleinir tutung bakue ke banoto toro hangaul, doho torik ro krismas. 26 Inggono ke kale tur tar uleikintieher uelmahing tasir doktasis ke la hahais, kare uakapa to pono tena mani tasisin, doh ahikimpe pahe uia sikor, no maton o ululeik uainintiehe puk. 27 Tar binaka ke longoro kout pe inggono tang Iesu, inggono ke uaheheke turulainane i muduhia tasir tamat, kare la tuha tono hikhikuon. 28 Teene inggono ke namana pare, “Getu tuha pukuo tono hikhikuon, inggo u turung uia manasampe.” 29 Ahik me sikir manasan, o deuating tatanono ko uakenua tar noro tauet, doh inggono ke la hagouo tar tukununa ke hiliu per niduh.
30  * Luk 6.19Doh Iesu ke hagouo uateuele tun ke hiliu per nitampopokoho tatan. Maeit inggono ke tur kauiuirane i uatinanina tasir manai, kare dangata pare, “Mai ke tuha tonogo hikhikuo?”
31 Doh no tamatang uakuakelukono ka mene tapokis pare, “Ingga o bang huara ponompe tasir manaisine ra kusukus totomua, karo marang dangatampe, Mai ke tuha totoguo?”
32 Bo Iesu puk e banga uiloho dedempe tasir tamata tar marang ate pare, mai ke tuha tatanon. 33 Doh gitir kuaha ke ate manasa tar haua ke kotpokoso tatan. Maeit ke lame, kare me bake uahiuainane tar kekena Iesu, kare poroporo keip tar nisokor, song ke hire tauete tun toro man. 34  * Mak 10.52; Luk 7.50; 17.19Doh Iesu ke kula tatanono pare, “Ir tug! Ingga tereng nitagorong mana ke uauia totomua. O la keip toro hiarou, rongo mata ingga ko kapa manas.”
35 Gine re menmene haraha pe Iesu, o gisiameher tamata ka la turume tena uma Jairus ger tamatang uoum keipane tar umang lotu. Gisina ka me hire tang Jairus pare, “A tumua deh ke mata manas, ae maene ro guata koutkout baka polukia tar tang ualasir?”
36 Bo Iesu puk ahik mate namana tun tenas uelhiresin. Inggono ke hirempe tang Jairus pare, “Ahik paho sokor, bo o tagorong mana puk totoguo.” 37 Song ke kula tane Iesu tasir gisimaher tamata pare, ahik pah ra la tagu tatanon. Bo Pita puk manasa mes Jems doh Jon ge tahina Jems teka la tagu tatanon. 38 Tar binaka ka la pokoso pelasina tena umar tamatang uoum keipane tar umang lotu, doh Iesu ke banga teres niueldolomor tamata ra kiring pe. 39 Inggono ke la lekala ium, kare la mene tasir tamat, kare dangata pare, “Ae maene rung kiringioum, karung ualagoreih? A keketik dehene ahik mata mat, e hohouo kompe!”
40 Doh gisinar tamata ka uanuanio tatanon. Bo inggono puk ke kula tasisina ra tauet i kalahar. Song ke kila ualekalaono tar butur re rikinir kukuahalik tang tamanar keketik, doh tinan menia tena tang touonor tamatang uakuakeluk. 41  * Luk 7.14Inggono ke la kusa tar limanon, kare kula tatanono pare, “Talita Kumi,” (a puhion e kula pare, inggar kukuahalik o gulet) 42 Doh inggonener kukuahalik no siokor hangaul, doho torik manasa no kirismas, inggono ke uolo tentur ualutar, kare latlateil uiloh! Doha toking tinanono kura siokor uahantiehe tun. 43 Bo Iesu puk ke ualatoho tane uapopokoho tasisina pare, ahik pah ra hirhire mo tamata tar puhion, song ke kula tasisina ra heir tatanono me niein mare ein.

*5:7-8: Mak 1.24

*5:30: Luk 6.19

*5:34: Mak 10.52; Luk 7.50; 17.19

*5:41: Luk 7.14