4
Iesu ke uelhire uaranga tar tamata geke dudura tar uatunar raes-uit
* Mak 3.7-9; Luk 5.1-3Kare la poluk Iesu ke la mene ualasira to tasir tamatane i tektekener kodomo uiluiloh i Galili. Doho manaiar tamata ka la uangoul uiloho tatanon. Gisin o burehentiehe tun, temaene ke panetengua Iesu tar bout, kare la tabil, teke la menmene turuhaon. Bosir tamata ka tur hahailaane ion i hutun i laur. * Mat 13.34; Mak 4.33-34Doh Inggono ke mene ualasira tasisina tar bureher inet i lolono tar uelhire uarang, dohi lolono tena nimene ualasiron, inggono ke kula tasisina pare,
“Ualongor! A tang siokor tang kalekinale tar iom, ke la tar lang dudura tena uatunar raes-uit tar iom. Gine re dudura pela inggon, a giniameher uatuna ke duduko tar buturung la, doho tetiaua ka me ein taninin. Doha giniameher uatuna ke dudula tar butur papalauan ahik paha kotan. Doh gininar uatuna ke tungara ualahur, teene a kotana sikoro puk peon. Bo tar binaka puk ke hara pehar pisar, ginina ke siokor makmakor, kare siokor mat, teene ge ahik pe me uana ke hiua uabarah bak. Doha giniameher uatunar uit ke pungpungala i uantinanina tar uoho ueluelhung, karo hai tanengua, kara hikingua pah ke ua me kukuanan. Bor giniameher uatunar uit teke pungpungala tar koto uaia. Ginina teke tabuara uaia tun, kare bungbunguanantiehe tun. Doha giniamehe taninina ke kuselar touonor hangaul, doha giniamehe ke ua tar tonomor hangaul, doha giniameh a hangaulur hangaul.”
Doh Iesu ke kula poluk tasisina pare, “A tamata ger to talingana tar ualongor tere longor.”
Maene re uelhire uaranga Iesu
10 Imuduhia ka la baka per manai, Iesu ke uangoul tagu tosno tamatang uakuakeluk, doho gisiameher tamat. Doh gisina teka dangata toro tengkana ro uelhire uarang geke uelhire tauetein Iesu.
11 Doh Iesu ke hire tapokis pare tasisin, “God ke uakalahara manasa tamiuoum tar tengkanar uelhire uaouong tena nitoia God. Bosir tamata gesir gisiamehe siok, gisina ra ueluatata pukis tar uelhire uarang. 12  * Apo 28.26-27Maeit a haua ger nibolo uahiu, e turung pokoso pare o man.
‘Gisina ra bangampe tar inet,
bo ahik puk pah ra bang parok,
doh ra longlorompe,
bo ahik pah ra naman manate.
Te mara hikisina pah ra tur kauiuir liu teres niguata uasa,
kare kale liu God teres niguata uasasin.’ ” Aisai 6.9-10
Iesu ke uakalahara toro uelhire uaranga tar uatun
13 Song ke kula Iesu tosno tamatang uakuakeluk pare, “Inggoum ahik pah mu naman manate toro uelhire uaranga rone? Hape marung ateoum tar giniameher uelhire uarang?
14 Gitir tang kalekinale tar iomo ke dudura tono uelhire God. 15 A uatuna geke duduko tar lel, ngohina tasir tamata geka longoro tono Uelhire God, bo Satana puk ke la ualahur tunume, kare me kale liu toro uelhire roon 16 Doho gisiameher tamata ngohinar butureitir papalauan geke dudukoigir uatun. Gisina ka longoro tono Uelhire God, doh gisina ka kale ualahur tunugua tang roon, kara uahantieh. 17 Bo teene o uelhire ahik mato hiua uaiaha tasisin, doh ko mokongua puk tar sisikinalikir binak. Tar binaka gere pokosor uelsae ue me nimalianane tasisin, teeit ka kale pesina tono Uelhire God, gisina ra turung hiliu ualahur tun tang roon. 18 Doho gisiameher tamata ngohinar koto geke dudukoigir uatun i rana toro uoho ueluelhung. Gisina teka longoro tono Uelhire God. 19  * Mat 19.23-24Bo gisina puk ra uahantiehe tar niuangoulung gane i kot, doh ra malarantiehe pono menas mani bureh, doh ra mahamaha pono tar bureher inet. Gininanine tere uapekout tane tono Uelhire God, kara hikingua me niein uaia re turung kotpokoso tur tasisin. 20 Doho gisiameher tamata ngohinar koteit ke dudukoigir uatun, doha kotana uaia tun. Teasina teka longor paroko tono uelhire God. Doh ka sanga dede tang roon, kare kotpokosonguar niein uaia tasisin. Ngohina tar kukuanana ke burehe uainintieh, a giniameh a touonor hangaul, doha giniameh a tonomor hangaul, doha giniameh a hangaulur hangaul.”
O lam ahik pah ra uarakop tanein tar tohen
21  * Mat 5.15; Luk 11.33Doh Iesu ke uelhire uaranga poluk tasisina pare, “Me tamat e banot e keip ualeka toro lam iuma, kare la uarakop tane tana roono tar tohen ue e uamok i kukulebanga toro uat? Ahik! Inggon e uatoko toro lam i rana toro toktokan.
22  * Mat 10.26; Luk 12.2“A hauar inete re moko uaouo, ginina ra turung uakalaharaig, doha hauar inete re gom taneig ra turung pukaig. 23 Mai gere marang ualongor, pake ualongoro mare naman manate!” 24  * Mat 7.2Inggono ke mene ualatuman poluk pare, “Namnamana hamas tun tar inete gero longoroin, ge hape ko kedanga pea tasir tamat, te hape ponompe ra turung kedanga peia, bo e la turung i rana uainintiehe puk. 25  * Mat 13.12; 25.29; Luk 19.26Gete me tamata kaig mena inet, inggono ra turung heirin me giniameher inete poluk. Bor tamata ge ahik me inete tatan, ra turung kale liuig na siksikir inet.”
O uelhire uaranga tar uatuna geke tungar
26 Doh Iesu ke kula pono pare, “Na Nitoia God ngohina pare, a tamata ke dudura tar uatuna tena iom. 27 Inggonor tamat e hohouo tar boung, kare gulete tar marein. Tar binakon a uatunanina ke tungara manas, kare tabuar, inggon e telempe hape ke tabuara penin. 28 A koto katongompe re uakotpokoso tananin, e uakikilanga per kamanan, song ter alaran, song re la pokosor kukuanan. 29  * Jol 3.13; UGO 14.15Tar binaka re la mahohor kukuanan, inggonor tamat e tokout ualahur manasampe, ter hauon a binakang ueuere ke kotpokoso manas.”
O uelhire uaranga toro douk ra kilain o mastet
30 Doh Iesu ke mene poluk pare tasisin, “A haua paka uamisiana toin tena Nitoia God? Ue hingia ro uelhire uaranga ro banot o uakalahar? 31 Na nitoia God te ngohina toro uatunar mastet gero sasalikintiehe tar mamang uatuna gera lebeigane tar kot. 32 Gine o sasalik tun pe roon, roon o turung hua kai, karo la uleikintiehe uain tar mamang doukane tar iom. A ranana roon e turungn uleik pon, doho tetiaua ra me turung tuha pono tenas niu tar momolouina roon.”
Iesu e uelhire uaranga pukumpe
33 Iesu ke mene keip tasisina tar bureher uelhire uarang ger siokona sira pare, re mene ualasira pe tasisina toro uelhire mara matotosina tar naman manate. 34 Inggon ahik tun mate mene uakalahara me siokor inetenine ke meneig tasisin. Teeit a mamang menelikir nanon a uelhire uaranga kompe. Bo tar binaka puk ke la pahenaiono mesno tamatang uakuakeluk, inggono song ke mene uakalahara tasisina tar mamang inetelik.
Iesu ke kula tar rom e moko bukbuk
35 Na moloinar binakon, Iesu ke kula tosno tamatang uakuakeluk pare, “Ti sairkoutula tar pang giomehenar kodom.”
36 Maeit gisina ka hiliu manasa tasir manai tamat, kara keip tatanon, inggon e panete teilimpe tar bout. O giniamehe ro bout ke la tagu pono tasisin. 37 Doh ahik me manasan, kare u mer pang romo uleik, doha butuana uleik ke puahame i lolono tar bout, kare marang uounungua tar laur.
38 Bo Iesu puk e hohouo rikinane i uoum tar bout, e dedeke rikin toro dedek. Maeit gisisir tamatang uakuakeluk ra kula tatanono pare, “Tang Ualasir! Ingga ahik paho sokoro tagu geti dudurieig?”
39 Gine ke gulete pe Iesu, inggono ke louara tar rom, kare kula pare tar butuan, “Takout manas!” Doho hiarouo manas! Song ke molo uahiuor rom, kare la hiarouo tununguaon. 40 Iesu song ke kula tosno tamatang uakuakeluk pare, “Ae maene rung sokoro inggoum? Inggoum halana harahampe tung tagorong man?”
41 Bo gisina puk ka sokorontiehe tun, kara ueldangata katongois pare, “Mair tamatonene? Maene a romo mer butuana ke longoro nomana tatanon?”

*4:1: Mak 3.7-9; Luk 5.1-3

*4:2: Mat 13.34; Mak 4.33-34

*4:12: Apo 28.26-27

*4:19: Mat 19.23-24

*4:21: Mat 5.15; Luk 11.33

*4:22: Mat 10.26; Luk 12.2

*4:24: Mat 7.2

*4:25: Mat 13.12; 25.29; Luk 19.26

*4:29: Jol 3.13; UGO 14.15