4
Uangoul sira no tamata God
* Roum 6.2,7Temaeit ke kale uelmahing Kristo tar tukunun, inggoum mu uinatoro tanik pono tar siokonor hagarono gete lame tamiuoum. Ge mai pe re kale uelmahing tar tukunun, inggon e kapa manasa na niguataniner sa. Temaeit, a nituaene rung uangoul keipioum tar kot, ahikir nimalara gere uauaha puk tar tukununa pahe uasuasa tamiuoum, bo inggoum mu uangoul sira re nimalara pe God. * Epe 2.2-3Ge inggoum pe kung uangoul keipime sioun tar niguata ra malaraisir tamata gera tele tang God geka uangoul keip toro uraur, o gehegehelik, uoto sipaka keip tar ninamana uasa, kara guata keip tar niein uelik tar inetenine, uasipaka tasir tamat, ura ueltebeir, kara guata uasantiehe tun tar lotu tasir god bohoboh.
Doh gine daan, gisina ra turung lutara ke uiuir peisioum ahik pe pah mu uakeluk tar niguataniner roke gere moko teilir niguata uasar nasisin, song ra menmene uasanguasina tamiuoum. * Apo 10.42Bo gisina puk ra me turung hire uakalahara katongois tang God gere tabila uangoul puk manasa tar kedang tasir tua, doho mat. Ge inggono pe ter tengkan, maeit ka hire tauete ponoin, ro Uelhire Uaia tasir tamat geka mata uoum, maeit gisina ra turung kedangais, ra kedang uamatotois tenas niuangoulane i kot. Maeit gisina tar iabeis pake turung uangoul keip tar nimalarar nang God.
* Roum 13.11-12A uadouhinar marein ke uahuhut manasain, temaeit mu uatakapuka teremi ninaman, karung uakodkodoho bakasioum, song rung lotu. * 1Pi 1.22Doh ter puh re kokop tane tar mamang inetelik uakapa tun teene, uelmalauelhiresioum, teeit a uelmalauelhir e kokop tane tar bureher niguata uasa.
* Hib 13.2Mu uelkila uatorosioum, karung ueluahesioum, ahik me mamangusul. 10 * Roum 12.6-8Ge inggeig kahakaha pe o tang kaueke uaia tun tar inete uaia ke heirig God tagigeig mari poul keip tar niuia tasir gisiameh. 11 Gete me tansioko re mene tauete me inet, inggon e guatampe geke kale tur peono tar uelhire tang God, doh gete me tang sioko re poul, inggono pake guata keip tar nitampopokoho ke heirin God tatanon, maeit tar mamang inetelik, God ra uatakaiain tur tang Iesu Kristo. Doh tang Iesu Kristo, a uiniator, kara nitampopokoh, e la dedengua tar mamang binakalik. O mana tun.
Kale uelmahing ro tagorong mana pe tang Iesu Kristo
12 Ro uanotoug, ahik pah mu turung lutara tar uedanga gete la keipime tar uelmahing uleik tun misiana paha timuhur inete re pokoso tamiuoum, 13 * Apo 5.41; Jas 1.2; 1Pi 1.6-7bo mu uaha kompe, ge inggoum pe ke kale keip ponosioum tar uelmahing geke kalein Kristo, maeit inggoum mu turung uahantiehe tun gete pokoso uakalahara tunur uinatoror nanon.
14 * 1Pi 2.20Gete ka uelsigalasioum, teeit tang Kristo, inggoum mu kalengua tar niguata uaia, ge na uinatoro pe na Iabena Dedeil God e me uangoul dede tamiuoum. 15 Ahik pah mu kale uelmahing tar tung pous tamata ue toro uenau ue tang hingiar hagar gere katego tar ualatut ue tar keipkeip uelhire, 16 bo gete kung kale uelmahingoum tar hangana Iesu Kristo, inggoum ahik pah mu matal, mu uatakai kompe tang God.
17 Doh gine daana ter binakang kedanga manas, e uakekene tur tosno tamata God, doh gete uakekene keipono tagigeig hopengua tas mais ge ahik pah ka ueltada tono Uelhire Uaia God?
18 Ge o uelhire pe geka boloin sioun, o hire teil pare,
 
“A parakukuh tun tar uaudeil tar tamata ger kodkodoh.
Doh hopengua tas mais ahik pah ra tagorong mana tang God,
kare tasir tamata uasa?” Nitabila Uaia 11.31
19 Temaeit mais gera kale uelmahing tar nimalarar nang God, gisina paka uamoko katongois tang God ger uauaman geke touo tar koto uakapa tun, kare guata uaia dedempela.

*4:1: Roum 6.2,7

*4:3: Epe 2.2-3

*4:5: Apo 10.42

*4:7: Roum 13.11-12

*4:8: 1Pi 1.22

*4:9: Hib 13.2

*4:10: Roum 12.6-8

*4:13: Apo 5.41; Jas 1.2; 1Pi 1.6-7

*4:14: 1Pi 2.20