2
A ualatut tar lotu
Inggo u kula uapopokoho tun totomua tar guata uakikilanga baka uoum menas lotur tamata uakapa tun. A puhung dangata ro dangataia tang God te pare, dangata tena niueldolomon e laha tasisin, karo heir tar niuah e la tatanon. Karo guata pono menas lotur toia, kare mais ponompe ra uoum keip toro kalekinale uleik mari uangoul keip kompe inggeig toro hiarou, kari pepe bukbuk, kara kodkodoho nagi niuangoul tar matana God, kari uangoul uadedeil. Doha niguatanin auia tun, e uauaha tang God ger tang uelkarus tagigeig. Ge inggono pe e malara tasir tamata uakapa tun ra siokor udeil, kara ate uaia tun toro uelhire gero man. Ge a tang sioko puk per God, kara tang siokor tamatang tur i uantinanina tang God, doh tasir tamata tar hire uain tar uelhire, inggono te Iesu Kristo, * Roum 3.29-30; Gal 1.4geke heir katongoin tar bulaua tapokis tasir tamata uakap, ka ueluatat tauete tunin tena binaka tun. * Apo 9.15; Gal 2.7-8; 2Ti 1.11Doh ter tengkanono temaene ka uamatotoio pare, a tamatang hire tauete tar uelhire, kara aposoul tar ualasira tasir gime uan ge ahik paho Ju tar nitagorong man, doh toro uelhire gero man. Inggo u uamana tun ahik pahu boh!
Temaene iar butur rung uelpokosoum, inggo u malara tasir bulout ra lotu keip tar limas a dedeil ra hue kai pe tang God, kare haik me nimalian, kare me uelpereir. * 1Pi 3.3-5Doh inggo u malara pono tasir kuaha ra kaleuatoro uaiais, ra hiku, kara loho tar ineteniner uia tar matasir manai, kare haik pah ra uamatmate hamas tar ulus ue ra uamoko teil tar ineteniner abeabe iauiaueler mataiantiehe tun ue ra kukuete me kabononiner abeab re uamatmate hamas tun ue a hikhiku ger i rana uainir bulauan. 10  * 1Ti 5.10Bor niguata uaia a niuamatoto tun tasir kuah gera kula pare, ra lotu tang God.
11 Gisinar kuaha paka uangoul bukbuk, kara kale uahiua katongois. 12  * 1Ko 14.34Inggo ahik pahu uahue tasisina ra mene ualasira ue ra i rana tasir bulout. Gisina paka uanguangoul sikoro kompe. 13  * Uak 2.7,21-22; 1Ko 11.8-9Ge God pe ke tuha uakikilanga tang Adam a bulout song a kuah Eva. 14  * 2Ko 11.3; Gal 3.1-6Doh Adam ahik pah teka bohoin. Inggono ter kuaha teke bohoin Satan, kare kategongua tena ualatut God. 15 Bo o kuaha puk ra turung uaudeil tois tar binaka ra poh geta tagorong mana dede tang Kristo, kara malauelhir tasir gisiameh, kara dedeil, kara uakodkodoho katongois.

*2:6: Roum 3.29-30; Gal 1.4

*2:7: Apo 9.15; Gal 2.7-8; 2Ti 1.11

*2:9: 1Pi 3.3-5

*2:10: 1Ti 5.10

*2:12: 1Ko 14.34

*2:13: Uak 2.7,21-22; 1Ko 11.8-9

*2:14: 2Ko 11.3; Gal 3.1-6