3
Pol Nide Angidr Aposol Murde Nqmq Kr Lr Korint Mrlz
Bzkq rpiamu kx glqpx-lzbq-ngrne nzycmnengr lc. Trapukru kxnzetung kcng tzrtwz-zvzm letz murde suti drtwrdr kx leplz nakrlzlr kx nzalvztr-krdrng tubq. Murde krlzpeamu nigr x nzwz-krgr. X tr-rlxti-kzpwzkru bamu nzryr-krmu letz mz nzokatr-krmu nigr. 2-3 Murde nimu esz'-krmu apuamu letz kx yr Kxnzmcpx mz nzaelwapx-krbzle mz leplz kx wztrpzkr mz Gct. Murde trmrbrtru mz drtwrgr kx mzli kc tqyapwxtipx-ngrbzkr Nrpakxmrlz bamu, Jiszs tekqtrle nabzmu. X alele da lc mz nzwzkr Mqngrkxtr kc tqatwzlr-ngrm Gct kxlu zvz. X opx-angidrbz mz leplz amrlx kcng tzkrlzlr nimu, kx atwzlr-kz-ngrm Gct nigr x nzalvztr-krgr tubq. Murde trapuwamuu letz kc tzlztr mz rplz, a' apuamu letz kxlu, murde nqmq nr nabzmu x nzmnc-krmu tubq. Jeremaea 31:33; Esikel 11:19-20; 36:26-27 Nzycmne-krbo kxmule lc murde brti drtwrgr kx Gct wz mz nabzmu mz nzaxvctr-krbzmu mz Kxnzmcpx.
Krlz-angidrkr kx trpnzngr scgr zmatq esz'-krgr mz nztekqtr-krgr nabz leplz. A' zmatq ngr Gct txpwz kx tekqtrle nabzdr mz nzvzpx-krmle mz nzwz-krgr. Murde nide kc tqokatrle nigr mz nzyapwxtipx-krbzkr nrpa ngr Nzesz'tikr Drtwr Gct Kc Ate badr leplz kcng tqarlapxpele, mz nzabrtr-krbzlr drtwrdr mz Jiszs Kxnzmcpx. Mz Nzesz'tikr Drtwr Kc Kai tqyrlqle mz Lou sc Mosis, leplz nanibqng mz nzxpqbrlr-krdr lou lcng. A' mz Nzesz'tikr Drtwr lc Tqate, leplz nalung mz zmatq ngr Mqngrkxtr.
Nzesz'tikr Drtwr Gct Kc Ate Myaszpx-zlwzle Krkc Kai Mz Lou Sc Mosis
Krlzku kx lou lc mrlz tqrpile kx leplz kxnzaleng alwx nabzng. Murde mzli kc Gct tqka-ngrbzle Loukxtr mz Mosis nzlztrng mz rplz kx nzmelxng, zluli r Gct sc tqayzlrpxpe-ngrde mz Mosis. A' lr Israel nzmwxlrtilr zmatq lc x nzpxtxpx-ngrdr nzobq-krbzlr mz mzte. Delc tqakqlvztrngr Mosis mzte mz lrpz. A' zyzlr ngr mzte lc krlzle nzvzneo-krde. Delc, opx angidr kx nzmrlzkr Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate tqyrlq Gct mz nzka-krbzle Mqngrkxtr mz leplz, myapx-zlwzbz mz Nzesz'tikr Drtwr Kc Kai. Murde mz Krkc Kai ayzlr-ngrbzle mz Mosis, a' mz Krlc Tqate prtrku mz zluli r Gct. X krlz-kzku kx Lou sc Mosis lc mrlz tqaelwapx-ngrbzle mz leplz kx takitrde Gct nzayrplapx-krde nidr. X opx angidr kz kx nzmrlzkr Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate myapx-esz'ngr murde Jiszs atubqtile leplz kxnzlxngitilr nide mz nzobqkr Gct. 10 X mzli ka, nzmu na-arsakrlr-ngrgu nzmrlzkr Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate mz Lou sc Mosis, opxm kx Lou lc trpengr nzmrlz-krde, murde Krkc Tqate mrlz-esz'ngr. 11 X mou, krlz-kzku kx Lou lc mrlz, kxmule-esz' nayrkrpxpe. X opx angidr kz kx nzmrlzkr Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate, myatxpx-zlwzbz mz Krkc Kai, murde yc alo.
12 Mz nzmu-krde lcde, nelzgr br mz nzryapwxpxngr, murde krlzkr kx nrpa scgr lc tqyc zvz, a' nrpa sc Mosis nayrkrpxpe. 13 A' trapukru Mosis kc tqakqlvzle nzyzlrpxkr mzte, murde lr Israel ma tzmclr nzvzneo-krde. 14-16 Mzli lcde, batrpz Gct nzmqngikr nardr, x nardr trpnzngr nzyrplatitr-krdr drtwr ngr natqdeng, krlzmle mzli ka. Murde mzli kc lr Jiu tzrlwx-ngrdr Nzesz'tikr Drtwr Kc Kai mz Nzryrngrkxtr Kc Kai, trtwzlru drtwr ngrde, murde kzdq kc da akamrbr-ngrbzle nzao-krdr drtwrdr, da kc tqwaibzle mz kxtrngiulrJiu. A' mzli kc leplz tzabrtr-ngrbzlr drtwrdr mz Kxetu Jiszs, Mqngrkxtr okatrle nidr mz nzrkatx-krde da kx akamrbr-ngrbzle nzao-krdr drtwrdr. 17 Murde tqngi Mqngr Kxetu rgu kc tqwz mz nzbzgu. X Mqngrkxtr lc aopxbzle drtqgu murde trnamnclzpepwzkuu mz zmatq ngr Lou sc Mosis x alwx. 18 X mzli ka, nigu amrlx kcng tzrlxngiting krlzku nzmrlzkr nqmq kr Kxetu Jiszs, murde trpengr da kx akamrbr-ngrbzle nqmq nr drtwrgu. X mz nzaotikr drtwrgu Kxnzmcpx, Nzryrngrkxtr apule dzpq, kc tqaelwapx-ngrmle mqngrde bagu. X Mqngrkxtr tekqtr-ebir-ngrde nigu, mz nzapu-krgu Jiszs. X nzaelwapx-krgu nzmrlzkr nqmq krde sc tqetunepx zvz.

3:2-3 Jeremaea 31:33; Esikel 11:19-20; 36:26-27