4
Nqmq Krgu Nzaelwapx-ngrdr Kx Gct Mncpxm Bagu
Trpnzngr nztalvzokr nabzgr mz nzyapwxtipx-krgr Nrpakxmrlz, murde Gct yc zvz mz drtwrde nigr x okatrle nigr. X nqmq krgr tubq mz da amrlz murde yrlqpx-lzbqgr mz da kx myangr drtq. X da amrlx kx alekr takitrde leplz nzmc-krdrleng. Tresabrtikru leplz murde nalalztqmqng bagr o naokatrlr nigr. X trpnzngr nztekqtr-krgr nrpa ngr Gct. A' yapwxtipx-zpwxkr nrpa angidr, murde krlzkr kx Gct sa tqobqom bagr. X krlz-kzkr kx leplz kxnztubqng sa namclr kx nzalvztr-krgrng tubq. 3-4 A' mzli lcpwz, Setzn, kc tqaclvele nrlc, ayrputrpzle drtwr kzdung leplz, murde ma tztwzlr drtwr ngr Nrpakxmrlz. Leplz lcng sa naprtrng mz Hxl, murde trnzkrlzlru kx Jiszs Kxnzmcpx myapx-esz'ngr mz nzaotr-angidr-krde Gct. X Jiszs Kxnzmcpx lc tqyapwxtipxkr mz nzngini-krde Kxetu kc tqaclve-zvzle leplz amrlx. A' trycmnetr-ngrgru nigr esz'-krgr, a' ngi txpwz mz nzrpi-krgr kx kqle Jiszs nigr mz nzwztr-krbzkr bamu. Mzli kc tqwzngr Gct nrlc, rpile kx, “Zyzlr nayzlrpx-ngrm mz nzlo.” Nou 1:3 Mz nqmq lcpwz, Gct katxde da kx akamrbr-ngrbzle nqmq nr drtwrgu, mz nzayzlrpx-krmle nzalvztrngr angidr mz drtwrgu, murde nargu nayrplatitrlr drtwr ngr nrpa ngrde. X mzli ka mz nzkrlzpe-krgu Jiszs Kxnzmcpx x nqmq krdeng, nakrlz-kzku kx nqmq kr Gct mrlz-esz'ngr.
Krlzkr nzmrlzkr nqmq kr Kxetu Jiszs x nzyapwxtipx-krgr da lc ngi da kxbrngz-esz'ngr. X kxmule-esz' nigr leplz txneng x nrkrdrtqgr yangrnga, mz nzapu-krdr dis kx mrglc ani, a' Gct aprcmle nzwzngr lc bagr. Alele da lc mz nzaelwapx-krde kx zmatq ngr Nrpa ngr Jiszs mz nztekqtr-krde leplz, trvzpxpuu mz zmatq ngrgr esz'-krgr mz nzyapwxtipx-krgrle, a' vzpxm mz Gct. Dekc nzkxpungr kxkqlu tqprtz-ngrmlr bagr, a' trnzaovxiolru nigr. X nzwrde kqlu kx nabzgr talvzo-ngrdeng, a' drtwrgr trmau. Nzaetq zvz drtqgr, a' Gct mnc-zvzm bagr. Nzwrde kqlu kx nztz-ngrgr, a' trbzkru. 10 Drlve keng vzkikr, prtrkr mz nzatrkatingr kcng pwz tqprtzbz mz Jiszs. X rlrpx-lzbqgr mz nzbz-krgr, da kc tqwaile, murde leplz nakrlzlr kx zmatq kcpwz tqalu-moule Jiszs, dekc tqwz mz nabzgr x nrkrdrtqgr. Matiu 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; Rom 8:17; 2 Korint 1:5; Filipae 3:10; 1 Pita 4:13 11 Mz nzwztr-krbzkr mz Jiszs mz nzlu-krgr, Gct sc tqrlr-ngrmle bagr nzprtr-krdr mz da kxkqlu kx nabatrpzle nzbz-krgr. Murde suti drtwrde kx leplz nakrlzlr kx Jiszs lupe mou x zmatq ngrde dekc tqwz mz nrkrdrtqgr kxyangrnga mz nzokatr-krde nigr mz nztu-amqngi-krgr kxmule-esz' da kx prtz. 12 Delc tqrlrpx-lzbq-ngrgr mz nzbzngr murde naprtramu mz nzlungr kxboi.
13 Apukr ncblo kc tqrpile kx, “Pipxx murde abrtrpo drtwrnge mz Yawe.” Sam 116:10 Murde pipx-zvz-kzkr nrpa ngrde mz nzabrtr-krbzkr drtwrgr bade. 14 X krlzkr kx nide kc tqatulz-mople Kxetu Jiszs mz nzbzngr. X kxmule-esz' nznibqgr, a' mz nzaxvctr-krbzku mz Jiszs, sa na-atulz-kz-mople nigu mz nzlungr kxboi, x sa navzmile nigu mz nzmnctr-krbzku bade Heven. 15 Da lcng amrlx tzprtzmqng bagr ngi dalr nzokatrngr nimu x leplz kc-kzng tqalvztrkr. Murde mz nzkqlunepxkr leplz kcng tzlxngitilr nzmrlzkr Nrpa ngr Jiszs, nzawi-krbzlr mz Gct x nzangio-krdr nide naetunepx kz.
16 Delc nabzgr trtalvzou mz nzwztr-krbzkr mz Gct. Murde kxmule-esz' nrkrdrtqgu vztrpem, a' Gct sc tqaxplr-zvzle nabzgu mz zbq kang kqlu. 17 Mz nzobqtipx-krgu nzetukr da kxmrlzting amrlx kx natwz-aloku Heven, nzaetq-krmlr drtqgu mz nrlc ka topwz, x mzli rde mrbcnepwz. 18 Mz nzmu-krde lcde, traotiu drtwrgr da kx prtzm mz nrlc ka, murde sa nayrkrpxng. A' aoti txpwz drtwrgr da kx naprtzm Heven murde sa nayc-along.

4:6 Nou 1:3

4:10 Matiu 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; Rom 8:17; 2 Korint 1:5; Filipae 3:10; 1 Pita 4:13

4:13 Sam 116:10