Nzryr-krbz Pol Krali Mz Lr Korint
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Nzryr-krbz Pol Krali Mz Lr Korint
Mzli kc tqmncngr Aposol Pol mz taon Efiszs, yrbzle ‘Nzryr-krbz Pol Kx Ayrnrngr Mz Lr Korint.’ Mz letz lc, rpile kx Timoti sa naoklatile nidr x mz nibrde nayzlu-mop bade. 1 Korint 16:10-11 Opx angidr kx Timoti pibzle mz Pol kx kzdung aposol kxnzalvztr-rbrng kcng tzprtrng mz lr Korint nzbatrpzlr badr nzrlxngiti-krdr kx Pol trngiu aposol angidr. Zbz Pol oklatile nidr mzli kxpipz kx trmrlz-etr-ngru drtwrdr, x nzycmne-krbzle badr pqtx zlwz. 2 Korint 2:1; 12:14; 13:1-2 Zbz sc tqyzlupe mou Efiszs x pnzpe drtwrde nzatwzlr-krbzle Taetus badr, mz nzokatr-krde nztekqtr-krdr nqmq nr drtwrdr. X kzdung mzli mz nibrde, rlaszle taon kc Efiszs, x rmctile Taetus mz Masedonia Provins, mz nzyzlu-krbzle bade, mwx mz taon kc Filipae. 2 Korint 2:12-13; 7:5-16 Mzli lcde, yiz esz' mz nibr ‘Nzryr-krbz Pol Kx Ayrnrngr Mz Lr Korint,’ yrbzle letz lc, mwx mz mzlir yiz 55—56 AD mz nibr nzrmcngr mz Jiszs. X Taetus twzbzle letz lc mz lr Korint. 2 Korint 8:16-24 Zbz sc tqoklatipe Pol nidr mz nzwrde kratq. X mz nzmnc-krde kc mz Korint, yrbzle ‘Nzryr-krbz Pol Mz Lr Rom.’
Mz letz lc, awi-ngrbz Pol mz Gct lr Korint kcng tztekqtrlr nqmq nr drtwrdr, x rlxtibzle mz krkcng tzxpqbrlr-ngrdr nide kx natekqtr-kzlr nqmq nr drtwrdr. Pibzle badr da kqlu mz nzaelwapx-krde kx nide aposol angidr.
Mrkcng Mz Letz Lc
Gct amqtr-zvzle drtwr kxnzrlxngiting. [1:3-11]
Pol ayzlubzle natq leplz kcng tzrpilr kx da kcng tqpile pokia-ngrde. [1:12—2:4]
Lr Korint naipqlr kztedrng kcng tztekqtrlr nqmq nr drtwrdr mz alwx ngrdrng. [2:5-13]
Kxnzrlxngiting nzaovxio-zvzlr Setzn mz nzaxvctr-krbzlr mz Kxnzmcpx. [2:14-17]
Pol nide angidr aposol murde nqmq kr lr Korint mrlz. [3:1-6]
Nzesz'tikr Drtwr Gct Kxmrna badr leplz nedeng myaszpx-zlwzle krkc kai mz Lou Sc Mosis. [3:7-18]
Kxmu nqmq kr Pol mz nzwz-krde. [4:1—6:13]
Nimu kxnzrlxngiting bzkq axvctr-lzbqbzmu mz kxtrnzrlxngitiung. [6:14—7:4]
Taetus rlwa-ngrbzle mz Pol nrpa ngr lr Korint kxnzrlxngiting. [7:5-16]
Nzatakqtilr trau mz nzwzkr lrmakxtr. [8—9]
Pol ayzlubzle natq leplz kcng tzpibqtilr nide. [10—12]
Pol lc-apq-mopwzle mz leplz kcng tzrpwa'-ngrbzlr nzwz-krde. [13:1-10]
Pol pibzle natq ngr nzarlr-lzbqngr. [13:11-14]
1
Ninge Pol kc tqkqle Jiszs Kxnzmcpx mz nzngini-krnge aposol nede mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct. Nigr ncdr mzlegu Timoti rpibzkr bamu kx, “Nimu la!” Ryrbo bamu, nimu lr makxtr ne Gct kx nzmncng mz taon kxetu Korint, x kxnzrlxngiting kc-kzng mz provins kc Akaia. * Korint nide taon kxmyapxbz mz Akaia Provins, mz nzngini-krde mzteadau ngrde. Mzli ka provins lc yc mz kandre kc Gris.
Krka'-ngrne kx Trtegu Gct x Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx nakabzlr bamu zmrlz ngrdr kxmyalz x nzmnc-zpwxngr.
Gct Amqtr-zvzmle Drtwrgu
Naglqlzku Gct x na-awi-ngrbzku bade, mz nzngini-krde Trte Jiszs Kxnzmcpx, Kxetu rgu. Murde yc zvz mz drtwrde nigu x amqtr-zvzmle drtwrgu. Mz nzapqtr-zvz-krmle lc drtwrgu mz nzkxpu-krgu, krlz-kzku nzapqtr-ngrbz drtwr kztegung mz nzkxpu-krdrng, mz nzvz-nqblq-krde nqmq kr Gct mz nzapqtr-krmle drtwrgu. Leplz nzaetq-zvzbzlr drtqgu mz nzaxvctr-krbzku mz Jiszs Kxnzmcpx, da kc tqwai nzaetq-zvz-krbzlr drtqde. A' mzli lcpwz, apqtr-zvzm Gct drtwrgu, da kc tqwai nzapqtr-zvz-krbzle drtwr Jiszs. Mz nzmu-krde lcde, kxmule-esz' drtqgr nzaetq, nigr aposol, o drtwrgr nzapqtrpqng, a' da lcng li ngi dalr nzokatrngr nimu. Murde nzetqkr drtqgr okatrle nigr mz nzapqtr-krbzkr drtwrmu mz nzetqkr drtqmu. X mz nzapqtr-krm Gct drtwrgr mzli lc tqtrka, okatrle nimu mz nztu-amqngi-zvz-krmu mz nzbrtikr drtwrmu nide, kxmule-esz' drtqmu etq, da kc tqwaikr mz nzetqkr drtqgr. X lxngiti-angidrkr kx natu-amqngi-kzamu, murde mz nzprtr-krmu mz nzetqkr drtqgu, nigu kxnzrlxngiting, sa naprtr-kzamu mz nzapqtr-krm Gct drtwrgr.
8-9 Mzlengeng x inwengeng, nakrlz-angidramu kx mzli kc tqmnc-ngrgr mz provins kc Esia, leplz nzaetq-zlwzbzlr drtqgr. X nzxplr-krgr trtakitrdeu nztu-amqngi-krgr mz nzkxpu-krgr lcng. X mz drtwrgr, ycpe pipz nzbz-krgr. A' Gct rlr-ngrmle da lcng, murde bzkq brti drtwrgr nzxplr-krgr esz'-krgr, a' nabrti drtwrgr nide kc tqatulzmle leplz mz nzbzngr mz zmatq ngrde. 10 Zbz mzli lc, Gct sc tqarlapxpele nigr mz nzbzngr. X abrtxtrpwzkr drtwrgr bade mz nzarlapx-zvz-krde nigr mz da kznikeng naprtzmqng bagr kalr. 11 Murde mnc-xgle-kzkr nzprtr-krbzmu mz kztegung mrkang kqlu mz nzkrka'-krbzmu mz Gct nzokatr-krde nigr. X mz nzayzlu-krbzle nzkrka'-krmu, nimu kxnzkqlung sa na-awi-ngrbzmu bade zmrlz ngrde kx avzomle bagr. 2 Korint 4:15
Pol Ayzlubzle Natq Leplz Kcng Tzrpilr Kx Da Kcng Tqpile Pokia-ngrde
12 Krlz-angidrx mz nabznge kx nqmq krnge mz nzmnc-krgr badr leplz mrlz x tubq, myapxbz mz nzmnc-krgu. X abrtzlvzx da lc. Murde trvzpxpuu mz nzyrplapxkr leplz, a' vzpxm mz zmrlz ngr Gct kc tqokatrle ninge. 13 Pibo da lc murde suti drtwrnge kx nakrlzamu kx da amrlx kcng tqyrbo bamu mz letz scngeng nzopx-angidrng x tryrlq-kapqwxu drtwr ngrdr. 14 Krlzmle mzli ka, kzdung nimu trnzkrlz-zpwxkalr kx nzmnc-krgu badr mrlz x tubq zvz, a' ycpe pipz nimu amrlx nzbrtikr drtwrmu ninge. X mzli kc nayzlu-ngrm Kxetu rgu Jiszs, sa naglqpx-lzbq-ngrnamu ninge, da kc tqwai nzglqpx-lzbq-krnge nimu mzli ka. Mzli kc Gct naobqtr-ngrde mz nqmq krgu kalr, takitxtrpwzle nzglqpx-lzbq-krgu mz leplz kcng tqokatrku mz nzvz-nqblq-krdr Jiszs. Nzmu lr Korint nzokatrlr Pol mz nzkrka'-krdr nide, takitrde nzglqpx-lzbq-krdr mz nzngini-krde kxrmailz kxmrlz. X Gct sa na-amrlzle nidr mz nzokatr-krdr nide. A' nzmu napxtxpx-ngrdr nide, trnatwzlru nzamrlzkr Gct lc nidr.
15-16 Mzli lc tqryr-ngrbo bamu, lxngitix kx amatqamu ninge, x pibo bamu kx nzoklati-krbo nimu nzwrde nali, mzli kc mz nzvz-krnge mz Masedonia Provins, x mzli kc nayzlu-ngrmc. Murde suti drtwrnge kx naokatramu ninge mz nzvzne-krnge Judiz Provins. X nzmu na-alepex da lc, natwzpeamu da kxmrlz mz nzwrde lcng li, murde mz nzamrlz-krmu ninge, Gct sa na-amrlz-kzle nimu. 17 Kxmule-esz', a' mz nibrde tekqtrx drtwrnge. A' trngiu drtwr ngrde kx nzycmne-krnge ycmne-abeanene. Murde mz nztekqtr-krnge drtwrnge, trvz-nqblqwxu da kx mrlzm bange, da kc tzwai kxtrnzrlxngitiung, a' vz-nqblqx me pnz drtwr Gct. Trpnzngr nzpokia-krnge mz nzrpi-krnge da kx na-alex. 18 Da kc tqwaiamu mz nzbrtipekr drtwrmu Gct nzatutr-krde natqdeng, takitrde nzbrti-kzkr drtwrmu ninge, murde trpnzngr nzrpi-krbo bamu kx, “Eu” x “Trtingr” mz mzli kcpwz. 19 Murde vz-nqblq-zvzx Jiszs Kxnzmcpx, Mrlx Gct, x nigr badr Saelas x Timoti yapwxtipxbzkr nide bamu. X Jiszs trpnzngr nzrpi-krmle bagu kx, “Eu” x “Trtingr” mz mzli lcpwz, a' atutr-zvzle natq Gct mz nzmnc-krde. 20 Mz nzwzkr Jiszs, Gct sa tqatutr-zvzle da amrlx kx esalz-ngrbzle mz leplz nedeng. X mz nzkrlz-krgu da lc, glqlzku Gct mz nzrpi-krbzku bade kx, “Eu, da zpwxtx kx atutr-zvzq nzesalz-krmqng.” 21 Sc tqamqngi Gct nzrlxngiti-krgu mz nzaxvctr-krbzle nigu mz Kxnzmcpx. X mcpx-kzle nigu. 22 X avzomle Mqngrkxtr mz nzmncpx-krmle mz nabzgu, murde nanginide rkx kx nigu leplz neng Gct kcng natwzlr da amrlx kcng tqesalz-ngrmle bagu.
23 X ni-kzde Gct kx krlzle kx trpokiawxu. A' tekqtrx drtwrnge mz nzoklati-krbo nimu nzwrde krali, murde ma tqpnanati-moux nimu mz alwx ngrmung. 24 Bzkq rpiamu kx suti drtwrnge nzmnclz-krmamu bange mz da amrlx. A' da kx suti txpwz drtwrnge nzwz-lxblr-krgu murde na-abrtzamu mz Kraes. X krlzx kx tu-amqngiamu mz nzrlxngiti-krmu. 1:19 Ncblo kc tqngi menrpa na-ale-zvzle da kx na-abrtzlvzngr kxetu rde nide, murde ma tzobqszo leplz badr kxetu rde. 1:22 Nzrlxngiti-krgu x nzwz-krgu kc tqaprcm Gct bagu nztuong mz nzxplrkr Gct, a' trngiu mz nzxplr-krgu esz'-krgu. 1:23 Pol pnanati-kaile nidr mz letz, murde namnc-zpwxng badr mzli kc tqoklati-ngrde nidr.

^ 1 Korint 16:10-11

^ 2 Korint 2:1; 12:14; 13:1-2

^ 2 Korint 2:12-13; 7:5-16

^ 2 Korint 8:16-24

*1:1 Korint nide taon kxmyapxbz mz Akaia Provins, mz nzngini-krde mzteadau ngrde. Mzli ka provins lc yc mz kandre kc Gris.

1:11 2 Korint 4:15

1:14 Mzli kc Gct naobqtr-ngrde mz nqmq krgu kalr, takitxtrpwzle nzglqpx-lzbq-krgu mz leplz kcng tqokatrku mz nzvz-nqblq-krdr Jiszs. Nzmu lr Korint nzokatrlr Pol mz nzkrka'-krdr nide, takitrde nzglqpx-lzbq-krdr mz nzngini-krde kxrmailz kxmrlz. X Gct sa na-amrlzle nidr mz nzokatr-krdr nide. A' nzmu napxtxpx-ngrdr nide, trnatwzlru nzamrlzkr Gct lc nidr.

1:24 1:19 Ncblo kc tqngi menrpa na-ale-zvzle da kx na-abrtzlvzngr kxetu rde nide, murde ma tzobqszo leplz badr kxetu rde. 1:22 Nzrlxngiti-krgu x nzwz-krgu kc tqaprcm Gct bagu nztuong mz nzxplrkr Gct, a' trngiu mz nzxplr-krgu esz'-krgu. 1:23 Pol pnanati-kaile nidr mz letz, murde namnc-zpwxng badr mzli kc tqoklati-ngrde nidr.