8
Nzatakqtingr Trau Mz Nzwzkr Lrmakxtr
1-2 Mzlengeng x inwengeng, suti drtwrgr nakrlzamu nqmq kr dzbe lrmakxtr kcng mz Masedonia Provins. Murde mz nzvz-nqblq-krde zmrlz ngr Gct kxmyalz, drtwrdr elalz-zlwzm mz nzrka-nrbalq-krdr da kxkqlu mz nzokatr-krdr kztegung lr Jiu kcng Jerusalem kx trpnzngr scdr da. X nzalelr da lc kxmule-esz' nidr esz'-krdr trpnzngr scdr da x kxtrnzrlxngitiung nzaetq-zlwzbzle drtqdr. Napi-zpwxbo bamu kx nzkapxlr da kxkqlung. X mzli ka nzmnc-xglenepwzlr da kxpipzne. Trpnzngr kx rpibz badr nzale-krdr da lc, a' pnzpe drtwrdr esz'-krdr. X nzrlxtitx-zlwzmlr bagr nzrlr-krbzkr nzprtr-krdr mz nzatakqtingr lc, murde naokatr-kzlr dzbe lrmakxtr kcng Jerusalem. Mz drtwrgr nakatxpxpwzlr trau kxpipzne. A' sc tzmyaszpxpelr mrkc tqpnz drtwrgr. Murde mzli kc kai nzrlrpx-lzbqbzng mz Gct mz nzale-krdr me pnz drtwrde. X mz nibrde nzrlxtimlr bagr nzpi-krbzkr badr nike na-alebzlr bade. X sc tzrkapx-ateng trau kxkqlu.
X nzrka-nrbalq-krdr da adcpxle drtwrnge mz nimu x nqmq krmu. Delc tqrtulrtr-ngrbole mz Taetus mz nzyzlu-krbzle bamu mz nzokatr-krde nimu nzayrkrpx-krmu nzatakqtingr lc. Murde nide kc tqyzutrpzle nzwzngr lc bamu mz yiz kc tqvztxpe. Sc tqwz-angidrpeamu mz zmatq kxkqlu mz nzwztr-krbzmu mz Gct. Murde wz-angidrpeamu mz zmatq ngr nzrlxngitingr, nzrplzpxngr nrpa kx kabz Gct, nzrpipxngr nrpa ngr nzrkrlzngr, x drtqmu vq mz nzokatrngr. X mrlztiamu nigr mz nivz kc tqaelwapx-kai-ngrbzkr bamu. X mzli ka takitrde nzwz-angidr-kz-krmu mz zmatq ngr nzrka-nrbalq-ngrbz da mz leplz kx trpnzngr scdr da.
Krlc trngiu natq kx rngidrlvz-ngrbo bamu. A' suti drtwrnge kx drtqmu navq kz nzrka-nrbalq-krbzmu da mz leplz mz nzaelwapx-krmu kx mrlzti-angidramu nidr, da kc tzwaipe lr Masedonia kxnzrlxngiting. Murde Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx aelwapx-ngrbzle zmrlz ngrde kxmyalz bamu. Rlaszmle Heven mz nzngini-krde bcnyr elr, mz nzngini-alzu-krde kxtr-rngiscu mz nrlc, murde naprtr-kzamu mz da kxmrlzting sc Gct kcng tzvzpxmqng mz nzwz-krde kx etq-nrbalqngr drtq mrka.
10-11 Mz yiz lc tqvztxpe nimu lr Korint yzutr-kaiamu nzatakqtingr trau lcng. X drtqmu vq zlwz nzale-krmule. A' na-ayrkrpxamu nzatakqtingr lc mz nzrka-mou-krbzmu trau kznike ycpebz bamu mzli ka. Murde nzvqtikr drtqmu lc mz nzale-krmule navz zvz nakrlzbzle nzayrkrpx-krmule. Pibo da lc mz nzokatr-krnge nimu. 12 Gct suti drtwrde kx navqti drtqmu nzrkapxngr da. X mz nzvqkr drtqmu lc, abrtzlvzle nzrkapx-krmu da, mz nzvz-nqblq-krde da kx ngiscmu, kxmule-esz' doa kx esz' kapxle da kqlu o pipz.
13 A' trsutiu drtwrnge nzkapx-krmu da kxkqlu x trpnz-alzungr kx nangi scmu. A' nimu amrlx narngisc-kzpu da kx natakitrde nzmnc-xgle-krmuleng. 14 X mzli ka mz nzrngisc-krmu da kxkqlu takitrde nzokatr-krmu kx trpnzngr scdr da. X mz kzdu mzli kx natakitrde, sa na-ayzlu-kzpzlr bamu. 15 Murde Nzryrngrkxtr mz nzycmnetr-krde mz dakxnzng kx atwzlro-ngrm Gct lzke, rpile kx, “Doa kx rtwz dakxnzng kxkqlu, bzkq ngi natxpwzle esz'-krde. Murde doa kx rtwz dakxnzng kxpipz, narngina kz dakxnzng kx namnc-xglele.” Nzrlaszngr 16:18
16-17 Rtulrtr-ngrbzkr mz Taetus nzyzlu-mou-krbzle bamu. X angqlzlvzle drtwr lc, murde aotipe kz drtwrde nzale-krdele. X awi-ngrbo mz Gct nzbatr-krbzle nzvqtikr drtqde nzokatr-krde nimu mz nzatakqtingr lc, da kc tqwai nzsuti-kzkr drtwrnge le. 18 Atwzlr-ngrbzkr Taetus x kzdq mzlegu kx nzamatq lr makxtr amrlx mz nzyapwxtipx-krde Nrpakxmrlz. 19 X nzmcpxlr nide murde navznekr badr mzli kc natwz-ngrbzkr trau lcng mz lr Jerusalem. Alekr nzwzngr lc mz nzamatq-krgr Kxetu rgu x mz nzaelwapx-krbzkr mz lr Jerusalem kx suti drtwrgu nzokatr-krgu nidr.
20 Alekr da amrlx mz nzatakqtingr lc, murde leplz ma tzpibqtilr nigr mz kxmu nzlolvz-krgr trau kxetu lc. 21 Murde suti drtwrgr nzale-krgr da kxtubq mz nzobqkr Gct x mz nzobqkr leplz.
22 X atwzlrmi-ngrbzkr ncblo lcng nzling kzdq kz mzlegu. Murde krlzkr kx nide ncblo kx brti drtwr nzwztr-angidr-krbzle mz Gct. X drtqde vq zlwz nzokatr-krde nimu mz nzatakqtingr lc, murde Taetus pibzle bade nzmrlzkr nqmq krmu. 23 Ncblo lcng brti drtwr mz nzlolvz-krdr trau scmu. Murde Taetus nide kztenge kx wz-lxblrkr ncdr mz nzokatr-krgr nimu. X kxnzaclveng dzbe lrmakxtr nzatwzlr-ngrbzlr mzlegu lcng nzling x leplz nzglqlzlr Kxnzmcpx mz nzmrlzkr nqmq krdr. 24 Mz nzmu-krde lcde, aoduamu nidr murde dzbe lrmakxtr kcng tzatwzlr-ngrmlr nidr bamu nakrlz-angidrlr kx trpokiawxu mz nzglqpx-krnge nqmq krmu.

8:15 Nzrlaszngr 16:18