9
1-2 Krlzx kx abzo mz yiz kc tqvztxpe, vqti drtqmu nzprtr-krmu mz nzatakqtingr trau lc mz nzokatrngr lr Jerusalem kxnzrlxngiting. X trpengr nzpi-krbo bamu kx da lc ngi da kx myapxbz. A' nakrlzamu kx glqpx-zlwzbo nimu mz lr Masedonia Provins. X mz nzxlr-krdr nzvqkr drtqmu mz nzatakqtingr trau lc, batrpzle badr nzvq-kzkr drtqdr nzprtr-kz-krdr elr. 3-5 Mz nzmu-krde lcde, na-atwzlr-ngrbo mzlegu lcng tq bamu, mz nzatakqti-krbzlr bamu trau kc tqpiamu kx nakapxamu. Murde suti drtwrnge kx trau lcng nayc pnz kai mzli kc nakaputr-ngrbo bamu. Mrlz nzoliqti-angidr-krmule, murde ma tqmyangr drtqmu x drtqnge kz mz nzglqpx-krnge nimu, nzmu kzdung lr Masedonia navzbzkr badr. A' mrlz nzoliqti-kai-krmule, murde ma tzrpi drtwrdr kx rtulrtr-ngrbo bamu nzkapx-krmule.
Murde nzrka-ngrbz da mz kx trpnzngr scdr da apule nzpengr da mz nrlanc nyz Gct. X esalz-ngrmle bagu kx sa na-amrlzle doa kx alele da lc. X Nzryrngrkxtr alvztr-ngrde nigu kx, “Doa kx pe dakxnzng kxpipzne, sa narkqtile da kxpipzne kz. A' krkcng tqpe dakxnzng kxkqlu, sa narkqti-kzle da kxkqlu.” Nzyrplapxngr 11:18; 19:17; Hosia 10:12; Matiu 10:42; 25:34; Luk 6:38; Galesia 6:7 Mz nzmu-krde lcde, doa kxesz' mz nimu, nakrka'-kai-ngrbzle mz Gct x nakapxle nike pnz drtwrde nakapxle. A' bzkq rkapxq murde mz drtwrm nzrtulrtr-ngrbz bam, murde ma tqavzbzle drtwrm. Murde Gct abrtzlvz-zlwzle doa kx rka-nrbalq da kx vzdz-angidrm mz nabzde. X mz nzale-krmu da lc, Gct krlz-zvzle nzrka-nrbalq-krbzle da kxkqluting bamu, mz nzvz-nqblq-krde zmrlz ngrde kxmyalz-esz'ngr. Murde sutitx drtwrde kx namnc-zpwx-zvzamu mz nzrtwz-krmu da amrlx kx takitrde nzmnc-xgle-krmuleng. X suti kz drtwrde kx nartwzamu da kx nzmyaszpxlr da lcng, murde naokatr-kzamu kx trpnzngr scdr da mz nzkqlukr dztumung. Livae 25:35; Lou Kcpwz 15:7-11; Efiszs 4:28; Filipae 4:19; 1 Timoti 6:6-10 Murde Nzryrngrkxtr ycmnetr-ngrde ncblo kx rka-nrbalq da mz nzrpi-krde kx, “Tresakiu nzrka-krbzle da mz kxrsuti drtwr. Vz zvz nzayzlu-krbz Gct bade mz nqmq krde lc tqtubq.” Sam 112:9
10-11 X rpi kz Nzryrngrkxtr kx, Gct rkam “rtq da kx napeti. X rka-kzp dakxnzng kx nangq.” Asaea 55:10 Mz nzmu-krde lcde, nzrka-krbzle bamu da x nzrkrlzngr kxkqluting sa naetunepx zvz, murde nzokatr-nrbalq-krmu leplz naetunepx zvz kz. X trau kcng natwzbzkr mz lr Jerusalem, sa nabatrpzle badr nzawi-krbzlr mz Gct mz nzokatr-nrbalq-krmu nidr. 12 Delc, da lcng li nzvzpxmqng mz nzokatr-krmu leplz kcng trpnzngr scdr da. Leplz lcng nzrtwzng da kx takitrde nzmnc-xgle-krdrleng x nzawi-krbzlr mz Gct etunepx zvz. 13 X lr Jerusalem lcng, mz nzngini-krdr lr Jiu, sa naglqlzlr Gct murde nzokatr-nrbalq-krmu lc nidr, kxmule-esz' trnginipuu lr Jiu. X da lc aelwapx-zpwxbzle badr kx lxngiti-angidramu Nrpakxmrlz x drtqmu vq mz nzvz-nqblq-krmu natq Jiszs. 14 X sa nakrka'-ngrdr nimu mz nivz kxetu, murde Gct aelwapx-ngrbzle badr zmrlz ngrde kxmyalz mz nzokatr-krmu nidr. 15 X na-awi-kzpzku mz Gct mz nzka-nrbalq-krmle Mrlxde bagu, kxmule-esz' rblxm bagu nzrpi-krgu nzetukr zmrlz ngrde lc tqmyalz.

9:6 Nzyrplapxngr 11:18; 19:17; Hosia 10:12; Matiu 10:42; 25:34; Luk 6:38; Galesia 6:7

9:8 Livae 25:35; Lou Kcpwz 15:7-11; Efiszs 4:28; Filipae 4:19; 1 Timoti 6:6-10

9:9 Sam 112:9

9:10-11 Asaea 55:10