7
Mzlengeng x inwengeng, mz nzaotikr drtwrgu da lcng tqesalz-ngrmle bagu, naesakipe nzale-krgu alwx amrlx, kxmule-esz' mz nrkrdrtqgu o mz nzao-krgu drtwrgu. X mz nzmyatitr-krgu Gct, nztubqkr nzmnc-krgu naetunepx zvz.
X yrnititrpo bamu nzayzlu-kz-krmamu bagr mz nivz lrmu. Murde trpnzngr nimu kx atrkatikr, trpnzngr nimu kx alvztr-rbrkr, x trpnzngr nimu kx esabrtikr mz nztwz-krgr dztudrng. Trycmne-ngrpou lc murde na-amyatibo drtqmu. A' da kc tqwai nzpi-krbole bamu mzli kc, kx nzmrlzti-krgr nimu sa navz zvz, kxmule-esz' bzku o luku. Pipxpebo da kx yc mz nabznge, murde brti drtwrnge nimu. X glqpx-lzbq-ngrne nimu mz nzvz-nqblq-krmu Kxetu. X apqtrple drtwrnge mz nzpi-krm Taetus bange kx vz-nqblq-angidramu natqngeng mz letz kc kai. Abrtzlvzx nimu, kxmule-esz' prtilzle nigr nzkxpungr kxkqlu.
Nzrlwakr Taetus Lr Korint Kxnzrlxngiting
Mz nibr nzkrlz-krbzkr provins kc Masedonia, trmnc-zpwxkru murde tr-rmctikru Taetus mz nzyzlu-krmle bange. Mzli lcde nabzgr talvzotx zlwz, murde rmctikr nzkxpungr mrkang kqlu, x mrlcdeng amrlx leplz otablrkr badr mz nzycmnengr. X mwxlr-ngrgr drtwrgr nzlitr-krbzle mz Taetus mz nzatrkangr nide, x kx kz mz drtqgr kxnamu nzayzlu-krmamu letz scnge. A' mz nibrde, Gct kc tqapqtrpzle drtwr leplz kx nabzdr talvzo, apqtr-kzple drtwrgr mz nzvz-krm Taetus. X Taetus aelalz-zlwzmle drtwrgr mz nzrpi-krmle bagr kxmu nzapqtr-krbzmu drtwrde. Murde rpimle bagr kx sutitx zlwz drtwrmu nzoklati-krbo nimu, x drtwrmu vztx-ngrde kxmusrnamu ninge mzli kc, x mzli ka vqti drtqmu nzmnclz-krmamu bange mz nzngini-krnge aposol ngrmu.
8-12 X mzli ka abrtz-ngrne nzyr-krbo letz lc, murde atutrle me pnz drtwrnge mz nzbatr-krbzle bamu nzkrlz-krmu kx mrlzti-angidramu ninge x amatq-angidramu ninge. X okatrle nimu murde narmu nalvxpxbzle mz nzale-krmu da kxtubq. X atwzlr-kz-ngrpo letz lc mz nzatubqti-krnge ncblo kc tqvz-rbr x mz nzokatrngr leplz kcng tqatrkatile. Kxmule-esz' pnanati-zlwzx nimu mz letz lc, a' mz nzyr-krbole, drtwrnge vz murde krlzx kx sa na-avz-kzpzle drtwrmu. X nzvzkr drtwrmu lc, krlzle nzyrkrpx-krde mz da kxtrka o da kxmrlz. Murde mzli kc drtwr leplz tqvz-ngrde x aoti txpwz drtwrdr da kxtrka lcng x nzpxtxpx-ngrdr nztekqtr-krdr nqmq nr drtwrdr, krlc da kx na-akipx-lzbq-ngrdr badr Gct x batrpzle nzvz-krdr mz nzbz-alongr mz Hxl. A' mzli kc nzvzkr drtwr leplz tqbatr-ngrbzle nzavzo-lzbq-krdr x nzyzlu-krbzlr mz Gct, krlc da kx na-ayrkrpxle nzvzkr drtwrdr mz nztekqtr-krdr nqmq nr drtwrdr. X awi-ngrbo mz Gct kx mz nzvzkr drtwrmu, yzlutiamu nide x sc tqtekqtrpeamu nqmq nr drtwrmu. Murde da kxmrlz kxkqlu kx nzvzpxmqng elr. Aesakipeamu nzale-krmu da kxtrka. X drtqmu myape-ngrde nqmq lcng tqtrka. X amatqpeamu ninge mz nzngini-krnge aposol. X mzli ka sutitx zlwz drtwrmu nzmnc-lxblr-krgu. X sc tqrpwa'pe-ngrbzmu mz leplz nzpibqti-krdr ninge. X sc tqayrplapxpeamu ncblo lc tqvz-rbr. Da lcng amrlx nzaelwapx-ngrdr kx drtqmu vq mz nzatubqti-lzbq-krmu mz nzvz-rbr-krmung. Mz nzmu-krde lcde, drtwrnge trvzpeu mz nzyr-krnge letz lc, a' drtwrnge elalz-zlwzpem. Murde vztx-ngrpwz drtwrmu mzli mrbcne x letz lc batrpzle nzyzlu-krbzmu mz Gct, a' trbatrpwzleu nzesablqti-krmu nide. 13 Da lcng amrlx nzapqtrplr drtwrgr. X abrtz-zlwz-ngrgr nzabrtzkr Taetus mz nzoklati-krbzle nimu, murde nimu amrlx apqtrpzmu drtwrde mz nqmq krmu. 14 Mzli kc narkalzpe-ngrmle, pibo mz Taetus kx glqpx-lzbq-ngrne nimu, murde lxngiti-angidramu x vqti drtqmu nzwztr-krbzmu mz Gct. X mzli kc tqkrlzpe-ngrbzle nimu, tramyatipwamuu drtqnge, a' mcle kx nike pibo bade da angidrtx, da kc tqwai mz da kcng amrlx tqpitibong bamu. 15 Nzmrlztikr Taetus nimu etunepx mz nzaotikr drtwrde kx drtqmu vq mz nzmnclz-krbzmu mz zmatq ngrde x amatq-zlwzamu nide mz nzngi-krde menrpa nenge. 16 X mzli ka, abrtz-zlwzpex murde drtwrnge brpe kx sa na-ale-zvzpeamu da kxtubq.