6
Prtrpeamu mz zmrlz ngr Gct kxmyalz mz nzarlapx-krde lc nimu. X mz nzwz-lxblr-krgr badr Gct, rngidrlvz-ngrbzkr bamu kx bzkq ma mz drtwrmu zmrlz lc, a' rlr-ngrbzmu bade nzokatr-krde nimu nzrvz-nqblqngr nide. Rpi pnz Gct mz Nzryrngrkxtr kx, “Mz mzli kx mrlzm bange, sa na-ayzlu-ngrbo da kx rlxtimamu bange, murde naokatrx nimu mz mzli r nzrlapxngr.” Asaea 49:8 Nakrlzamu kx mzli ka, mzli kx mrlzpebz mz Gct mz nzarlapx-krde leplz, murde sc tqatwzlrpe-ngrmle Mevalu Kxnzmcpx mz nrlc, x suti drtwrde kx na-abrtrpzmu drtwrmu bade mzli ka.
Nqmq Kr Leplz Kcng Tzwztrpzng Mz Gct
Nigr badr kztengeng trpnzngr nzale-krgr da kx nabatrpzle mz leplz nzpxtxpx-krdr nzxlr-krdr Nrpakxmrlz. X aelwapx-ngrgr kx wztr-angidrbzkr mz Gct, murde tu-amqngikr mzli kc tqprtr-ngrgr mz nzaetqngr drtqgr, nzkxpu-krgr, nzvztx-zlwzkr drtwrgr, nziklatingr nigr, nzadwatrngr nigr mz presin, x nztutilz-lzbqkr zbo ngr leplz kcng tzrmaneuting nigr murde nanibqlr nigr. X vz zvz nzbrtikr drtwrgr Gct mzli kc tqwz-kato-zvz-ngrgr, trmwikru, x nelzgr brtale zvz. Suti drtwrgr kx Gct na-abrtzlvzle nigr mz da amrlx. Mz nzmu-krde lcde, nzmnc-krgr tubq, krlzkr nzmrlzkr nqmq krdeng, x drtwrgr trngya-anipwzu mz leplz, a' okatrkr nidr mz nivz angidr mz zmatq ngr Mqngrkxtr. Alvztr-ngrgr Nrpa ngr Kxnzmcpx mz zmatq ngr Gct x mz natq angidrng. X nztubq-krgr apule toki r vea mz mqgrng. Murde rblxbz mz leplz nzatrkati-krdr Nrpakxmrlz mz nzpipx-krdr kx nqmq krgr trka. X krlzkr nzaovxiongr leplz amrlx kcng tzrpilr narpwa'-ngrdr nzvzpxkr Nrpa lc. Wztr-angidrbzkr mz Gct kxmule-esz' nzglqpx leplz nigr o nzpxtxpx-ngrdr nigr, kxmule-esz' nzabrtzlvzlr nigr o nzpibqtilr nigr, x kxmule-esz' nzrpilr nigr kxnzpokiang, a' yapwxti-zvzkr da angidr. Kzdung leplz nzkrlzlr kx wztrpzkr mz Gct, a' kzdu-kzng leplz nzpxtxpx-ngrdr nigr. Nzayrplatipxlr nigr x nzrpilr nanibqtilr nigr, a' trbzkru. 10 Nzavztibzlr drtwrgr, a' drtwrgr elalz-ngrmle Kxetu rgr. Kxmule-esz' trpnzngr scgr da, a' prtr-kzkr mz da kxmrlzting amrlx kx kam Gct bagr mz nzaxvctr-krbzkr mz Kxnzmcpx. X okatrkr leplz mz nzprtr-kz-krbzlr bade.
11 Mzlengeng x inwengeng lr Korint, aelwapx-ngrbzkr bamu kx mrlzti-zlwzkr nimu x trpnzngr da kx yrlq-kapqbzkr bamu mz nzpipx-krbzkr bamu nivz kx yc mz nabzgr. 12 X trpnzngr me lolvz-moukr mz nivz lc. A' trka-atwrnr-ngrpwa'muu nabzmu bagr, mz nzmrlzti-kz-krmu nigr. 13 Apuamu doa nengeng. X pibo da lc mz nzapu-krbo bamu trtemu. Takitxtrde nzayzlu-kz-krpwzmu nivz lc bange.
Bzkq Axvctr-lzbqbzmu Mz Kxtrnzrlxngitiung
14 Bzkq axvctr-lzbqbzmu mz kxtrnzrlxngitiung, mz nzmnclz-krbzmu badr mz nzwzngr o mz nzyrlz-krbzmu badr, murde ma tqprtr-kzamu mz alwx ngrdrng. Murde leplz kxnztubqng kcng tzvz-nqblqlr nqmq kr Gct trtakitrdeu nzaxvctr-lzbq-krbzlr mz kxdrka'-ngrng kcng tzvz-nqblqlr nqmq kr Setzn. Da kc tqwai zyzlr x nzlo trnzkrlzlru nzyctr-lxblr-krdr me esz'. 15 Trpnzngr nzesz'tikr drtwr mz Kxnzmcpx x Setzn. Mz nzmu-krde lcde, trpnz-kzngr nzesz'tikr drtwr kxnzrlxngiting badr kxtrnzrlxngitiung mz da kxtubq. 16 ?Myx kxmule, takitrde mqngr drka' kxnzlz nztupx-krmleng Mangr-nzangiongr Yawe? Bzkqtx pnz! Mz nqmq lcpwz, trtakitrdeu nigu kxnzrlxngiting nzaxvctr-lzbq-krbzku mz kxtrnzrlxngitiung. Murde nigu Mrkc Tqtr nyz Gct mz nzmncpx-krmle elr. Rpile mz Nzryrngrkxtr kx, “Sa namncpxmc mz leplz nengeng x mz mzlirdr. Sa nanginibo Gct rdr, x nanginidr leplz nengeng.” Livae 26:12; Jeremaea 32:38; Esikel 37:27 17 Dekc tqrpi-kzle kx, “Prsrpxamu kxdrka'ngr lcng, x akipx-lzbqmu badr, murde ma tqbatrpzle trnztakitr-krdeu nimu mz nzprtr-krmu mz nzangiongr. Asaea 52:11 Aleamu da lc x sa na-abrtzlvzx nimu.” Esikel 20:34 18 X rpi kz Yawe kc tqrninr kx, “Sa nanginibo Trtemu, x nanginimu mrlxngeng x inyxngeng.” 2 Samwel 7:14; 1 Be Ngrdr 17:13; Hosia 1:10; Jon 1:12

6:2 Asaea 49:8

6:16 Livae 26:12; Jeremaea 32:38; Esikel 37:27

6:17 Asaea 52:11

6:17 Esikel 20:34

6:18 2 Samwel 7:14; 1 Be Ngrdr 17:13; Hosia 1:10; Jon 1:12