4
Nzwz-krm Navz Zvz
1-2 Timoti, mz nzwz-krm, naoliq-zvzq mz nzyapwxtipx-krm Nrpakxmrlz, kxmule-esz' mrlzbz bam o mrlzbz mz leplz o trtingr. Nzalvztr-krm naokatrle leplz mz nzaopx-krde da kx vz-rbr, x mz nzatubqti-krde nidr x mz nzapqtr-krbzle drtwrdr. X aenzli-zpwxbz badr mz nzvz-nqblq-krdr natqm. Murde Mevalu Jiszs x Gct Trte sa tzobqlvz-ngrdr nzwz-krm. X mzli kc Mevalu Jiszs navz-ngrmle mz nzngini-krde King r nrlc, sa napipxbzle mz leplz amrlx nztubq-krdr o trtingr, kxmule-esz' kxnzlubeng o kxnzbzpeng.
Murde kalr, leplz trnavz-nqblqlru nzalvztrngr angidrng. A' sa navz-nqblq-txpwzlr me pnz drtwrdr x nalalztq-lzbzng mz kxnzalvztrng kcng drtwrdr tqesz'ti badr. X sa naesablqtilr da angidr mz nzo-lxlvrti-krdr be ngr nqmq krdr kcng trngiu da angidr x da kx trpnzngr drtwr ngrde. A' nim, kx Timoti, namnc-nrwx-ngrn mz da amrlx. Kxmule-esz' nzaetqbz drtqm, a' navz zvz mz nzale-krm nzwzngr kcng tqaprcbo bam. Ryapwxpxbz Nrpakxmrlz mz leplz kcng trnzlxngitikalr Jiszs, mz nzrlrpx-lzbq-krbzme mz Kxetu rgu, da kc tqwaix.
6-7 Murde rlrpx-lzbqpe-ngrbo mz Gct, kxmule-esz' ycpe pipz nznibq-krdr ninge. X angidatipex nzwzngr kc tqaprcmle bange mz nzngini-krnge ncblo ngr vea kxmrlz ne Kraes. Murde ota-zpwxpex mz nztu-amqngi-krnge mz nzrlxngitingr. X vo-angidr-kzx mz nzesangr kc tqyrlqmle bange x sc tqayrkrpxpex. 2 Timoti 2:4-5 X krlzx kx sa natwzx da kxmrlzting Heven kx nzvzpxmqng mz nzabrtzlvzkr Gct nzmnc-krnge mz nrlc ka. Murde Kxetu rgu tubq zvz mz nzayzlu-krbzle da mz leplz. X mzli kc nayzlu-ngrmle, sa nakamle bange da lcng tqmrlzting. X leplz amrlx kcng tzaenzli-kzlr nzyzlu-krmle x tqabrtzlvz-kzle nidr, sa natwz-kzlr da lcng tqmrlzting.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
Sutitx zlwz drtwrnge nzvz-ani-krme Rom mz nzmnc-lxblr-krgi. 10 Murde Demas mrlz zlwz bade dalr nrlc. X rlaszpele ninge x vzpe taon kc Tesalonika. Kresen vzpe mz nzwz-krde mz Galesia Provins, x Taetus vzpe kz mz Dalamasia Provins. 11-12 Atwzlrpe-ngrbo Tikikzs bam mz nztekqtr-alzu-krde nim mz taon kc Efiszs. A' Luk kx mnc-txpwzkr ncdr mzli ka. Oti Jon Mak x vzmamu ncdr, murde krlzle nzokatr-krde ninge mz nzwzngr mrka. 13 Mzli kc navz-ngrme, twzm du dztungeng. Twzm kot scnge, ycbz mz mzlegi Kapzs mrkc mztea Troas. X twz-kzp buk scngeng, myapxbz krkcng tzwzngr mz be kzu.
14-15 Nzmu kx tqrmctiq Aleksada kc tqrwzngr aian, aclvetio nide. Murde rpwa'-ngrde nzalvztr-krgu, x yctxbz nzatrkati-krde ninge. A' krlz-angidrx kx Gct sa na-ayrplapxle nide.
16 Mzli kc tqkot-ayrnr-ngrne mrka Rom, trpnzngr kztegung kx okatrle ninge. Murde nzrlasz-ngrdr ninge mz nzmwxlr-krdr. A' krka'-ngrne kx Kxetu rgu naipqle nidr. 17 Murde Kxetu txpwz kx tum mz nibrnge x abrmle nelznge. Delc tqyapwxtipx-zpwx-ngrbo Nrpakxmrlz mz leplz amrlx kcng trngiulrJiu tzmncng mz kot. X Gct arlapxle ninge murde trnznibqkalr ninge. 18 X krlzx kx Kxetu sa na-arlapxbzle ninge mz da kxtrka amrlx. X sa na-aprtrle ninge mrnyzde Heven.
X naglqpx zvz nide. Eu, angida.
19-21 Eu, sutitx-zlwzbz drtwrnge kx navz-kaipe' x mzli r nenq kzprla kc ate. Murde Erastzs sc tqmnc taon kc Korint x Trofimzs sc tqamnctxne mrkc mztea Miletzs, murde yagox.
Timoti, rpibz “Nimu la,” mz Prisila ncdr Akwila, x lr ma nyz Onesiforzs. Doa lrmakxtr amrlx mrka, myapxbz Yubulzs, Prudens, Linzs, x Klaodia, nzrpibzlr bam kx, “Nim la.”
22 Krka'-ngrne kx Kxetu rgu namnc zvz mz nabzm. X naokatrle nimu amrlx mz zmrlz ngrde kxmyalz. Eu, angida.
Delape. Ninge Pol.

4:6-7 2 Timoti 2:4-5