3
Nzwzkr Pol Mz Nzyapwxtipx-krbzle Nrpakxmrlz Mz Leplz KxtrngiulrJiu
Mevalu Jiszs yrlqle ninge nzyapwxtipx-krbo Nrpakxmrlz bamu, nimu kxtrngiulrJiu. X dekc tqmnc-ngrne mrka mz presin, murde alex da lc mz nzokatr-krnge nimu. Mwx xlrpeamu kx Gct aprcmle nzwzngr lc bange, murde napipxbo bamu zmrlz ngrde kxmyalz. Krlc da kx yc-kapq pnz kc tqaelwapx-ngrmle bange, da kc tqwai nzyrpe-krbo mz letz ka. Mz nzrlwx-krmu letz lc, nakrlzamu nzaotikr drtwrnge drtwr kc tqyrlq kai Gct mz nzarlapxngr leplz mz nzbzkr Kraes. Murde traelwapx-ngrpwzleu drtwr lcde badr leplz kcng pnz. A' mzli ka, atwzlr-ngrmle Mqngrkxtr mz aposol x profet kxnztr nedeng mz nzaelwapxpe-krbzlele badr.
Drtwr lcde tqyc-kapq pnz nide sele. Lr Jiu x kxtrngiulrJiu nipedr dzbede kx esz' mz nzlxngiti-krdr Mevalu Jiszs. X nzprtrng rlilrdr mz da kxmrlzting kcng tqesalz-ngrbz Gct kx navzpxmqng mz nzngini-krdr nrkrdrtq Kraes. Mz nzvz-nqblq-krde zmrlz ngr Gct kxmyalz, kamle bange zmatq ngrde, murde nawztrpo bade mz nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz. Kxmule esz' leplz nedeng amrlx nzmyaszpxlr ninge, a' mz zmrlz ngrde kxmyalz rlr-ngrmle bange nzyapwxtipx-krbo mz kxtrngiulrJiu da kxmrlzting kx twzku mz Kraes, kx trnzkrlzu me yrkrkipxle. * Pol rpile kx leplz neng Gct amrlx nzmyaszpxlr nide, murde xngitr-zlwzle nzatrkati-kai-krde kxnzlxngitilr Jiszs.
X Gct kc tqwz-ngrde doa x da amrlx, yrlq-kaile drtwr mzli kc bqnc x yrlq-kapqle krlzmle mzli ka. X suti drtwrde kx nayokaetipxpebo mz leplz, kx mzli ka sc tqvzpe nzatutr-krde drtwr lc. 10 X suti kz drtwr Gct kx nigu lrmakxtr na-aelwapx-ngrbzku nzetukr nzyrplapx-krde mz enjrl x drka' kxnzetung kxnzrngiscng zmatq mrnyzdr mzlilxlr. 11 Da lcng tqale Gct mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde kx yrlq-pnzle mzli kc trwzka-ngrde nrlc. X mzli ka angidatipeleng mz nzwzkr Mevalu Jiszs, Kxetu rgu. 12 X mzli ka trmwxlrpekuu nzvz-krbzku mz Gct mz nzkrka'ngr. Murde krlzku kx abrtzlvzle nigu mz nzabrtr-krbzku drtwrgu mz Jiszs x nzaxvctr-krbzku bade. 13 Mz nzmu-krde lcde, bzkq nabzmu talvzo mz nzetqkr drtqnge mz nzyapwxtipx-krbo Nrpakxmrlz bamu, nimu kxtrngiulrJiu. Murde da kx prtzm bange ngi dalr nzokatrngr nimu.
Pol Krka'-ngrde Lr Efiszs
14 Mz nzaotikr drtwrnge da lcng tqmrlzting, tzvzpxmqng mz nzaxvctr-krbzmu mz Kraes, atuobo zpr mz nzkrka'-krbo mz mz Gct Trtegu. 15 Murde nide Trte neidu amrlx kx nzmncng Heven x kx nzmncng mrka mz nrlc ka. 16 Mz da lcng tqmrlzting, rlxtibo bade nzka-krbzle bamu zmatq ngr Mqngrkxtr mz nzaxplr-krde nimu navzo la mz nabzmu. 17 Murde namnc zvz mz nabzmu, mz nzbrkr drtwrmu. X krka'-ngrne kx nivz lr Gct nangi dzbr x nou nzmnc-krmu. 18 Murde mz zmatq ngrde nakrlz-angidramu nzetukr nivz lr Kraes. Murde nzyryz-krde, nzboi-krde, nzvzo-krde, x nzmyalz-krde tqvzpe tqvzpe. 19 X krka'-ngrne kx sa naxngibzmu nzetukr nivz lrde mz nabzmu, kxmule-esz' trpnzngr kxrkrlz angidr. Murde na-aelwapx-zpwx-ngrnamu nivz lrde mz nqmq krmung amrlx.
20-21 Mzli ka takitrde nzglqlz-krgu Gct. Murde krlzle nzalengr da kx myaszpx-zlwzle da amrlx kx rlxtibzku bade x myaszpx-kzle da amrlx kx aoti drtwrgu. X alele da lcng mz zmatq ngr Mqngrkxtr kc tqalu-zvzle nabzgu. Murde nigu lrmakxtr, mz nzaxvctr-krbzku mz Mevalu Jiszs, na-amrlue-zvzku nide, tqvzpe tqvzpe. Eu, angida.

*3:8 Pol rpile kx leplz neng Gct amrlx nzmyaszpxlr nide, murde xngitr-zlwzle nzatrkati-kai-krde kxnzlxngitilr Jiszs.