13
Kxnamu Nzaelalz-krmgu Drtwr Gct
Navz zvz nzmrlzti-krmu kztemung mz Kraes. Adwatramu lr narnrlc mz ma nyzmung. Murde kzdu leplz kx nzalelr da lc mzli kc, nzadwatrng enjrl mz ma nyzdr, kxmule-esz' trnzglxlru nidr, murde mz drtwrdr kx leplz txneng. Nou 18 Okatramu x krka'-ngrnamu kxnzmncng mz presin x kx drtqdr etq, na-apule kx mncamu badr x drtqmu etq lxblr badr, myapxbz kxnzrlxngiting.
Ncblo x olvz kxnzyrlzng nayrlq-angidr-zvzlr nzesalz-krdr mz nzyrlz-krdr. X bzkq rmwimiamu doa kx trngiu krnalzmu. Murde Gct sa na-ayrplapx-zlwzle leplz kxnzmulr lcng. Bzkq mrlz zlwzbz bamu trau. A' abrtzlvz-txpwzmu nikeng ycbz bamu, murde Gct rpile kx, “Trtxpnzngr nzrlasz-krnge nimu, x trtxpnzngr nzyrlqpx-lzbq-krnge mz nzokatr-krnge nimu.” Lou Kcpwz 31:6, 8 Mz nzmu-krde lcde, nelzgu nabr mz nzrpi-krgu kx, “Trtxpnzngr nzmwxlr-krnge, murde Yawe tu-zvzm mz nibrnge. X trtxpnzngr leplz kx krlzle nzatrkati-krde ninge.” Sam 118:6
Na-aoti mou drtwrmu kxnzmailzlr nimu kcng tzalvztrlr nimu mz natq Gct. Mc-zpwxamu da kxmrlzting kx nzvzpxmqng mz nqmq krdr, x vz-nqblqamu lrpzki rdr mz nzbrtikr drtwrmu Kraes. Jiszs Kxnzmcpx nqmq krde kc pnz, sc tqvzbe mzli ka, x tqvzpe tqvzpe. Murde trpengr nztekqtr-krde nqmq krde.
Bzkq rlr-ngrbzmu mz leplz kxnzalvztr-ngrdr da kzbleng nzmailz-krdr nimu mz nzvz-rbr-krmu. Nzxplr-krmu mz nzvz-nqblq-krmu nqmq kr Gct vzpxm mz zmrlz ngrde kxmyalz, a' trvzpxpuu mz nzvz-nqblq-krmu lou kcng mzli kc tqpipxle dakxnzng kx takitrde nzmungr. Murde nzvz-nqblqngr lou kxnzmulr lcng trokatrleu leplz mz nzmnc-nqblq-krdr Gct. Rom 14:1-23; 1 Korint 8:1-13 * Kzdung lr Jiu kxnzlxngitilr Jiszs suti drtwrdr nzvz-nqblqngr Lou sc Mosis, murde ma tqpxtxpxngr Gct nidr. Lr makxtr kcng mzli kc drtwrdr tresz'tiu mz da lc.
10 Mz Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate, Mevalu rlrpx-lzbq mz olta nyz Gct Heven mz nzngini-krde blz kx katx-alopele alwx ngrgung, nigu kxnzrlxngiting amrlx. A' leplz kx nzmnclzbzng mz Krkc Kai mz nzrlrpx-krdr animol mz olta ngr Mrkc Tqtr mrka mz nrlc, trnatwzlru da kxmrlzting kcng tzvzpxmqng mz blz kr Kraes. Murde nzpxtxpx-ngrdr nide. 11 Mz Krkc Kai, nrkrdrtq animol kx ngi blz, nzangctrpz mz nrlarde kc yz ngr mztea. Zbz Nardr Pris twztrle mepyr ngrde Mrkc Tqtr-esz'ngr mz nzrlrpx-krbzlele mz nzxpe-krde alwx ngr leplz. 12 Mz nqmq lcdepwz, Jiszs nzaetq-kzpz drtqde mz nrlarde kc yz mzteadau Jerusalem. X rlrpx-ngrde mepyr ngr nzbz-krde Mrkc Tqtr-esz'ngr Heven, mz nzxpe-krde alwx rgung x mz nzatubqti-krbzle nigu mz nzobqkr Gct. 13 Rblx nzprtrngr mz Nzesz'tikr Drtwr lcng li, mz mzli kxesz'. X krlzku kx leplz kx nzrpilr namnclz-zvzbzng mz Krkc Kai nzamyatibzlr drtq Jiszs x nzpxtxpx-ngrdr nide, mz nztqvlztr-krdr nide mz kros mz nrlarde kc yz mzteadau. Delc, mz nzprtr-krgu badr mz Krkc Tqate, narlr-ngr-kzpzku mz leplz kxnzmulr lcng nzamyati-krbzlr drtqgu x nzpxtxpx-krdr nigu. 14 Murde trpnzngr me namnc-alo-ngrgu mrka mz nrlc. A' obqtipxku nzmnc-alo-krgu mrnyzgu Heven kc navzm.
15 Mz nzmu-krde lcde, mz nzaxvctr-krbzku mz Jiszs, narlrpx-zvz-ngrbzku blz ngr nzglqlz-krgu Gct, mz nzawingr. Murde takitrde leplz kx nzpipxlr kx nide Kxetu Lod rdr nzale-krdr da lc. 16 Okatr-lzbqamu mz nzaki-krmu dztumung, murde krlc blz kx elalz-ngrm drtwr Gct.
17 Vz-nqblqamu kxnzetu rmung kcng tzaclvelr nimu lrmakxtr, mz nzale-krmu nike nzpibzlr. Murde nzaclvelr nimu x suti drtwrdr kx nzbrtikr drtwrmu Gct naetunepx zvz. X sa narlwa-ngrbzlr bade kalr. Vz-nqblqamu nidr murde na-abrtzlvzlr nzale-krdr nzwzngr lc, murde ma drtwrdr tqvz, mz nzrblxkr nzwz-krdr mz nzokatr-krdr nimu.
18 Krlz-angidrkr kx vz-nqblq-zvzkr nqmq kr Gct x trvz-rbrkru, murde suti txpwz drtwrgr nzalengr da kxtubq x mrlz. Krka'-zvz-ngrnamu nigr, murde navz zvz nzale-krgr da lc. 19 Rlxti-zlwzbo bamu nzkrka'-krmu ninge, murde navz-ani-mopwc' bamu.
Nzkrka'ngr Mz Nzamrlzngr
20-21 Krka'-ngrne kx Gct kc tqngi nou nzmnc-zpwxngr nakabzle bamu da amrlx kcng trpnzngr bamu mz nzale-krmu me pnz drtwrde. X nabatrpzle bamu nzaelalz-krmamu drtwrde, mz nzokatrkr Jiszs Kxnzmcpx. Murde Gct yrlqpele Nzesz'tikr Drtwr Kc Ate tqyc tqyc, mz nzyrlekr mepyr ngr Kxetu rgu Jiszs. X atulz-mople nide mz nzbzngr, murde nanginide Kxaclve Sip Kxmyapxbz. X nzrglqlzngr Mevalu Jiszs navz zvz. Eu, angida.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
22 Mzlengeng x inwengeng, rlxti-zlwzbo bamu nzlalztq-angidr-krmu mz natqnge lcng tqyrbo bamu mz nzrngidrlvz-krbo nimu x nzapqtr-krbo drtwrmu. Murde nzryrngr lc trboi-zlwzu. 23 Nakrlzamu kx mzlegu Timoti nzrlrpxpe-ngrm mz presin. Nzmu kx tqkrlz-animle mrka, sa navzbzkr rlilrgr mz nzoklati-ngrbz nimu. 24 Pibzmu mz kxnzaclvelr nimu, x leplz ne Gct amrlx mrla kx rpibo badr kx, “Nimu la.” X lrmakxtr ngr Provins kc Itali nzrpi-kzpzlr bamu kx, “Nimu la.” 25 Krka'-ngrne kx Gct naokatr-zvzle nimu amrlx mz zmrlz ngrde kxmyalz.

13:2 Nou 18

13:5 Lou Kcpwz 31:6, 8

13:6 Sam 118:6

13:9 Rom 14:1-23; 1 Korint 8:1-13

*13:9 Kzdung lr Jiu kxnzlxngitilr Jiszs suti drtwrdr nzvz-nqblqngr Lou sc Mosis, murde ma tqpxtxpxngr Gct nidr. Lr makxtr kcng mzli kc drtwrdr tresz'tiu mz da lc.