Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rtqmz (118)
Naglqlzku Yawe Mz Nzaovxio-zvz-krde
Aodu-zvzle Nigu
Aodu-zvzle nigu. Awi-ngrbzku bade
Nzmrlz-esz'ngr-krde. Aodu-zvzle nigu.
Aodu-zvzle nigu. Lr Israel amrlx
Napipxku kx, “Aodu-zvzle nigu.”
Aodu-zvzle nigu. X nimu pris nedeng
Napipxamu kx, “Aodu-zvzle nigu.”
Aodu-zvzle nigu. X nimu kcng tzaxvctrmqng,
Napipx-kzamu kx, “Aodu-zvzle nigu.”
Nabrti Drtwrgu Yawe
Mzli kc tqmnc-ngrne mz nzkxpungr, kqlex Yawe,
Ayzlumle natqnge x aopxbzle drtqnge.
Trtxpnzngr nzmwxlr-krnge, murde Yawe tu-zvzm mz nibrnge.
X trtxpnzngr leplz kx krlzle nzatrkati-krde ninge. Hibru 13:6
X sa namcx nzaovxio-krbzle enqmi rngeng,
Murde mnc mz nrlarde nyznge.
Mrlzvxitx nzmnc-xgle-krgu nzokatrkr Yawe
Murde myaszpxle nzokatrkr leplz nigu.
X mrlzvxitx nzabrtr-krbzku drtwrgu bade mz nzrlapx-krgu,
Murde myaszpxle nzrmctitr-krbzkule mz kxnzrmailzng.
Aovxiox Mz Zmatq Ngrde
10 Aovxiox mz zmatq ngrde mzli kc enqmi rngeng
Tztu-ngalelvz-ngrdr ninge. Aovxiox mz zmatq ngrde.
11 Aovxiox mz zmatq ngrde mzli kc tzavztio-ngrdr
Ninge mz trtxki. Aovxiox mz zmatq ngrde.
12 Aovxiox mz zmatq ngrde dzbe meningilo lc.
Nzapulr nabr kx ngc. Aovxiox mz zmatq ngrde.
13 Kxnzyrkrtilzlr ninge mz nzotangr, ycpwz pipz na-aovxio-krdr ninge.
A' Yawe kx okatrle ninge.
14 Nide oa kx xplr kc tqmailzle ninge mz vea,
X tqarlapxle ninge.
Yawe, Oa Ngr Vea
15-16 Mz nzmnc-krdr matelq ngr vea nyzdr,
Ncblo ngr vea nedeng nzngr-abrtz-ngrdr nzaovxio-krde, nzrpi-krdr kx,
“Yawe, oa ngr vea, kc tqaovxio zvz
Mz zmatq ngrde. Yawe, oa ngr vea.”
17 Delc trbz-ngrneu, a' lubex
Murde napipxbo da kcng tqmatq tqaleting Yawe.
18 Kxmule-esz' rlrpx-ngrde nzakxpu-zlwz-krdr ninge,
A' trngiu dalr nzbz-krnge.
King Badr Leplz Nedeng Nzvztrpqng Mangr-nzangiongr Nzawi-krbzlr Mz Yawe Nzaovxio-krdr
19 King malqtrpz yz, rpile kx, “Lvxpxm bange naonrx ngr Mangr-nzangiongr Yawe,
Murde navztrx elr mz nzawi-krbo bade.”
20 X pris neng Yawe nzayzlubzlr natqde kx, “Krlc naonrx nyz Yawe,
X kxnztubqng txpwz kx navztrng elr.”
21 Mz nzvztrkr King elr, rpile kx, “Yawe, awi-zvzbo bam murde ayzlu-ngrme nzkrka'-krnge,
Mz nzarlapx-krme ninge mz mq enqmi rngeng.”
Leplz Neng Yawe Amrlx Nzangiopx-lxblrlr Nide
22 Leplz amrlx kcng tzyrlwr-lxblrng Mangr-nzangiongr nzrpilr kx,
“Rplz kc etu tzpxtxpx-ngrdr ncblo kcng tzrwz-ngrng ma,
Nzaelwapxngr kx nide nou rplz kc tqmyatxpx-zlwzbz.” Matiu 21:42; Mak 12:10-11; Luk 20:17; Aposol 4:11; Efiszs 2:20; 1 Pita 2:7
23 Da lc Yawe kxrwzngr.
X abrtztx-zlwz-ngrgu.
24 Krlc zbq kx wzpxngr Yawe.
X na-awi-ngrbzku bade.
Murde nide kc tqrbatrp zbq lc
Nzrmulvzngr nzaovxio-krgu mz vea.
25 Ayzlu-ngrmle natqgu kx, “Yawe, arlapx nigr
Mz nzokatr-krm nzaovxio-krgu.”
26 Yawe, glqlzkr nide kc tqvzm mz drtqm.
Glqlzkr nide mrka mz Mangr-nzangiongr. Matiu 21:9; 23:39; Mak 11:9-10; Luk 13:35; 19:38; Jon 12:13
27 Yawe nide Gct kc tqokatr-zlwzle nigu.
Delc naelami-ngrgu leu ngr nzaovxiongr,
Mz nzvz-ngale-krgu olta nyzde
Kc tqtr-esz'ngr.
28 Yawe, nim Gct rnge x na-awi-ngrbo bamq
Nzmyalz-esz'ngr-krmq. Yawe, nim Gct rnge.
29  Aodu-zvzle nigu. Awi-ngrbzku bade
Nzmrlz-esz'ngr-krde. Aodu-zvzle nigu.

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rtqmz (118):6 Hibru 13:6

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rtqmz (118):22 Matiu 21:42; Mak 12:10-11; Luk 20:17; Aposol 4:11; Efiszs 2:20; 1 Pita 2:7

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rtqmz (118):26 Matiu 21:9; 23:39; Mak 11:9-10; Luk 13:35; 19:38; Jon 12:13