2
Mz nzmu-krde lcde, yrlqpx-lzbqamu mz drtwr kx mwa, nzpokiangr, nzrkcmnzngr x nzrpibqtingr. A' nasutitx zlwz drtwrmu nztwz-krmu drtwr ngr natq Gct, mz nzapu-krmu itoto kx suti txpwz drtwrde nei pqde. Murde dekc nzbrtikr drtwrmu kx rlapx-angidrpeamu naetunepx zvz. X krlzpeamu kx Kxetu rgu mrlz-esz'ngr.
Kxnzmcpx Badr Leplz Nedeng Nidr Mrkc Tqtr Nyz Gct
4-5 Namnc-aepztr-zvzbzmu mz Kxnzmcpx kc tqngi Nou Rplz kc tqlu-alo. Murde apu-kzamu rplz kcng tqbatrpzle nzmwitr-lxblr-krdr mz drkq ngr ma nyzde kc tqtr, mrkc tqmncpx-ngrm Gct. A' nimu rplz kcng tzlung. X nimu kz pris kxnztr nede kcng tzwztrpzng bade, mz nzrlrpx-krbzmu bade blz ngr nzrglqlzngr nide, nzawi-ngrbz bade, nzangiongr nide x nzmnclz-ngrbz bade. X blz lcng nzmrlzng mz nzobqkr Gct murde nzaxvctrpzmu mz Jiszs Kxnzmcpx. Asaea 61:6; Rom 12:1; Filipae 4:18; Hibru 13:15-16 X kxmule-esz' Jiszs nide rplz kx myatxpx-zlwzbz kc tqmcpx Gct, a' kzdung leplz nzpxtxpx-ngrdr nide. Matiu 21:42; Mak 12:10; Luk 20:17; Aposol 4:11; 2 Korint 6:16; Efiszs 2:20-22 Gct ycmnetr-ngrde Mrlxde mz Nzryrngrkxtr mz nzrpi-krde kx, “Obqmamu! Murde yrlqpex kc doa mrkc Jerusalem kx apule rplz kx myatxpx-zlwzbz, murde nide kc tqngi rplz kc tzatuo kai, tqngi nou bute' kc tqmcpxx. Doa kx lxngitile nide drtqde trnamyau mz nzbrtikr drtwrde nide.” Asaea 28:16 Delc, nimu kcng tzrlxngiting tqkrlzamu kx nide kxmyapxbz. A' Nzryrngrkxtr rpibzle mz leplz kcng trnzrlxngitiung kx, “Rplz kc etu tzpxtxpx-ngrdr ncblo kcng tzrwz-ngrng ma, nzaelwapxngr kx nide nou rplz kc tqmyatxpx-zlwzbz.” Sam 118:22 * Rplz lc drtwr ngrde Jiszs Kxnzmcpx. X kxnzpxtxpx-ngrdr nide drtwr ngrde ncblo kx nzmailzlr lr Israel. [Asaea 28:14]
X rpi-kzle kx, “Nide rplz kx nayrputrngr leplz mz nzobqszo-krdr nide.” Asaea 8:14; Rom 9:33 X nztaong murde nzpxtxpx-ngrdr nrpa kc tqycmnetr-ngrde nide mz Nzryrngrkxtr. Krlc vz-nqblqle drtwr kc tqyrlq pnz Gct mz leplz lcng mzli kc bqnc.
A' nimu “nqvi kc tqmcpx Gct,” x “pris kcng tzwztrpzng mz King rgu” Jiszs. X ni-kzpu' “dzbede kxtr kc tzamnc-bekapx Gct,” murde nanginimu “angidr leplz ne Gct esz'-krde.” X kqlele nimu mz nzyapwxtipx-krbzmu mz leplz zmrlz ngrde kxmyalz. X kapxmle nimu mz zmatq ngr alwx, murde naprtramu mz nzkrlz-angidr-krmu nide. Nzrlaszngr 19:5-6; Asaea 43:21; Jeremaea 13:11; Malakai 3:17 10 Murde Nzryrngrkxtr alvztr-ngrde nigu kx “mzli kc trnginipwa'muu leplz nedeng,” a' mzli ka “nipemu leplz neng Gct.” X mzli kc “trprtrwamuu mz nivz lrde,” a' mzli ka “mrlzti-zlwzpele nimu.” Hosia 1:10; 2:23
Navz-nqblqku Nqmq Kr Gct Mz Nzmnc-krgu Mz Mzlir Kxtrnzrlxngitiung
11 Mzlengeng x inwengeng, na-apuamu lr narnrlc x lr mrkzbleng mz nzmnc-krmu mz nrlc ka, murde mrnyzmu angidr Heven. Mz nzmu-krde lcde, bzkq rlr-lzbq-ngrbzmu mz da kxtrka kx suti drtwr nrkrdrtqmu, murde ma tzaovxiolr nimu. 12 A' nqmq krmu natubq zvz mz nzmnc-krmu mz mzlir leplz kxtrnzrlxngitiung. Murde kxmule-esz' nzycmne-atrkatilr nimu, a' sa namclr nztubqkr nqmq krmu. X kzdung nidr mwx sa nalxngiti-kzlr Jiszs x naglqpxlr Gct mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs. Matiu 5:16
Namnclzbzmu Mz Zmatq Ngr Kxnzetung
13 X mz nzamatq-krmu Kxetu rgu Jiszs, namnclzbzmu mz zmatq amrlx kcng tzyrlqbz bamu. Abzo mz king o gzpman kc tqaclvele nimu, 14 nakrlzbzle leplz kznike nzatwzlr-ngrdr mz nzayrplapx-krdr kxnzvz-rbrng x mz nzamatq-krdr kxnzaleng da kxmrlz. 15 Murde nzale-krmu da kxmrlz awx-nabule leplz kxdrka'ngr kcng tzpibqtilr nimu. X krlc me pnz drtwr Gct. 16 Kxnzmcpx arlapxle nimu mz nzmnclz-krbzmu mz zmatq kxtrka amrlx. Mz nzmu-krde lcde, bzkq ale-mouamu da kxdrka'ngr, a' rlrpx-lzbqamu mz nzwztr-krbzmu mz Gct. 17 Amrlueamu leplz amrlx. Mrlztiamu kztemung kxnzrlxngiting. Myatitramu Gct. X amatqamu king.
18 Nimu kcng tzawz-nrbalqng, namnclzbzmu mz zmatq ngr kxetu rmung mz nzamatq-krmu nidr, kxmule-esz' nzaclve-zpwxlr nimu o nzatrkatilr nimu. 19-20 Trabrtzlvzu Gct nimu mz nzetqkr drtqmu mzli kc kxetu rmung nzayrplapx-ngrdr nimu mz nzvz-rbr-krmung. Murde takitrde nzale-krdr da lc. A' Gct sa na-abrtzlvzle nimu mz nzamatq-zvz-krmu kxetu rmung murde mrlztiamu Gct. Myapxbz mz nzetqkr drtqmu kxmule-esz' nzatrkati-krdr nimu trpnzngr noude.
21 Murde suti drtwr Gct kx navz-nqblqamu Kxnzmcpx kc drtqde tqetq mz nzarlapx-krde nimu. 22 Murde Profet Asaea ycmnetr-ngrde nide mz nzrpi-krde kx, “Trpnzngr alwx ngrde. X trpnzngr nzpokia-krde.” Asaea 53:9 23 A' mzli kc tzpibqti-ngrde, trpnzngr natq kx ayzlubzle badr. Asaea 53:7 X mzli kc tzaetq-ngrbz drtqde, trpnzngr natq ngr nzamwxlrngr kx pi-mopwzle badr, a' abrtr-zvzbzle drtwrde mz Gct kc tqtubq mz nzayzlu-krbzle da mz leplz. 24 X tekqtrle nigu mz nzxpe-krde alwx rgung mz nzrtqlvztrngr nrkrdrtqde mz kros. X arlapxle nigu mz zmatq ngr alwx, murde nzmnc-krgu natubq-esz'ngr. Delc nzatakingr nide tqamrlzpe-ngrde nigu. Asaea 53:4-5 25 Mzli kc apuamu sip kx nzmrbrng kcng tzmnc-rlrubzng mz kxetu rdr. A' mzli ka yzlupebzmu mz Kxetu kc tqaclve-angidrle nimu mz nznginipe-krmu sip nedeng. Asaea 53:6
Olvz Kxnzyrlzng X Ncblo Ngrdrng

2:4-5 Asaea 61:6; Rom 12:1; Filipae 4:18; Hibru 13:15-16

2:4-5 Matiu 21:42; Mak 12:10; Luk 20:17; Aposol 4:11; 2 Korint 6:16; Efiszs 2:20-22

2:6 Asaea 28:16

2:7 Sam 118:22

*2:7 Rplz lc drtwr ngrde Jiszs Kxnzmcpx. X kxnzpxtxpx-ngrdr nide drtwr ngrde ncblo kx nzmailzlr lr Israel. [Asaea 28:14]

2:8 Asaea 8:14; Rom 9:33

2:9 Nzrlaszngr 19:5-6; Asaea 43:21; Jeremaea 13:11; Malakai 3:17

2:10 Hosia 1:10; 2:23

2:12 Matiu 5:16

2:22 Asaea 53:9

2:23 Asaea 53:7

2:24 Asaea 53:4-5

2:25 Asaea 53:6