3
Zmatq Ngr Natq Leplz
Mzlengeng x inwengeng, bzkq kqluamu mz nzalvztr-krmu natq Gct. Murde suti drtwrde kx nigu kxnzalvztrng mz natqde natubqku mz nzalvztr-krgu. A' kxtrnzalvztr-angidrung, nzayrplapxkr Gct nidr namyaszpxle nzayrplapx-krde leplz kcng tzalvztrlr. Vz-rbr-zvzku amrlx ngrgu. A' na-abzku nzpi-zvz-krgu da kxmrlz kxtubq. Murde doa kx trvz-rbru mz nzycmne-krde, nide mrlx kx tubq-esz'ngr, x krlzle nzaclve-lzbq-krde mz da amrlx. 3-4 Na-aoti drtwrgu lcsu kxetu. Kxmule-esz' twz nenq kx xplr, a' nzkrlz nzyalvzngr mz nrz kxtopwzne, murde navo mrkc tqsuti drtwr kapten navokile. X na-aoti kz drtwrgu hcsi. Murde nrkrdrtqde kc tqwzpx vz-nqblq-ngrde leplz nqvi kcng tqtopwz tzpetrpzng mz narde. Mz nqmq lcpwz, nao leplz topwzne, a' nzycmne-krde krlzle nzbatr-krbzle da kxetu. Da kc tqwai kz nqngi nyr kxtopwz. Murde krlzle nzbatr-krbzle nyr kxetu. Delc, naogu apule nyr. Murde natq kxpipzne nzkrlzlr nzodatingr da amrlx mz nzmnc-krgu. X kxnamu nzycmne-krgu, dekc tqyalvzle nigu mz lrpzki kx o-zliku mz nrlc ka. Kx Setzn kc tqaclvele naogu, nzycmne-krgu sa na-atrkatile leplz amrlx kcng tqmncku badr, mz nzapu-krde nyr kxetu kc tqrblx nzamzngr.
Leplz nzkrlzlr nzayamqmiti-krdr animol amrlx mz nrlc, kxmule-esz' utc ngr peto, o nc ngr prla. A' trpnzngr doa kx rkrlz nzayamqmitingr naode. Murde naode pxtxpx-ngrde nzmnc-lrpi-krde, a' rpi zvz kz da kxtrka-esz'ngr. X natq kx vzpxm mz naode apule da kxrlq kxrnibq. Naogu dekc tqglqlz-ngrgu Kxetu kc tqngi Trtegu, x dekc kz tqrpibqti-ngrgu leplz kc tqwzngr Gct mz nzaotr-krdr nide. 10 Delc, natq ngr nzrglqlzngr x natq ngr nzrpibqtingr nzvzpxmqng mz nao kxesz'. X trtakitrdeu nzale-krgu da kxmule lc. Matiu 12:36-37 11 Trpnzngr aulz kx ngqlz-ngrm lue x dcpiz mz mzli lapwz. 12 Nc bia trpa-ngrdeu nzlu. X nc brpi trpa-ngrdeu bia. X dcpwe rblx nzngikr lue le. Mzli kx natq kxtrka x natq kxmrlz nzvzpx-ngrmlr mz nao doa kxesz', drtwr ngrde kx nabz doa lc trtubq-angidru, x narlr-ngrbzle mz Gct nzalqngi-krde nide.
Nzyrplapxngr Angidr Vzom Mz Gct
13 Neke mz nimu rpile kx nide doa kxyrplapx kx krlz-angidrle da kxtubq, na-alvztrpzle da lcng mz leplz mz nzale-krde da kxmrlz x mz nzavzo-lzbq-krde. Murde nqmq lcng nzvzpxmqng mz nzyrplapxngr kx kabz Gct. 14 A' neke mz nimu nabzde yrbulz-ngrm nzdobungr mz drtwr kxmwa x nzaetu-lzbqngr, bzkq glqpx-lzbqq kx nim doa kxyrplapx. Murde nzrglqpx-lzbqngr pokia-ngrde nzrpingr da kxtubq mz nzobqkr Gct. 15 X da lcng trnzvzpxpwung mz nzyrplapxkr Gct. A' da lcng tqtrka nzvzpxmqng mz nzao-krdr drtwr lr nrlc ka, x mz nztrkibrngr, x mz nqmq nr drtwr kx nzbatrpz drka'ng. 16 Murde nzdobungr x nzaetu-lzbqngr vzmi lxblr zvz kz nzaki-lzbqngr x da kxdrka'ngr amrlx. 17 A' nzyrplapxngr kx kam Gct bagu batr-kaiple bagu nzrlr-krbzku mz Gct nzalqngi-krde nigu mz alwx ngrgung. Murde namncku badr leplz mz nrwx, naokatrku nidr, nalalztq-kzpzku badr, nayc mz drtwrgu nidr, x namrlzti-kzku leplz. X navz zvz, nzale-krgu da lcng mz drtq kxvq. 18 Murde doa kx aodutr-lxblrle leplz mz nrwx, sa nabatrpzle mz leplz nzmnc-lxblr-krdr mz nrwx. X leplz amrlx sa na-aleng da kxtubqng.

3:10 Matiu 12:36-37