4
Naesablqtiku Da Kxtrka
?Krlzamu nike nou nztalwzngr x nzotangr mz mzlirmu? Nzvzpxmqng mz nztrkibr-krmu, murde traotiu drtwrmu da kx suti drtwr kztemung x da kxtubq mz nzobqkr Gct. A' sutitx zlwz drtwrmu da kx trpnzngr scmung, x sc tqrnibqpeamu doa mz nztwz-krmu dztudeng. Rkcmnz-ngrnamu da kx rblx nztwz-krnamuleng, sc tqtalwzpeamu x tqotablrpeamu, mz nzrtwz-krmung. Vz-rbramu! Trtwzwamuu da lcng tqsuti drtwrmu, murde tr-rlxtipwzmuu mz Gct. O trtwzwamuu da kcng murde rlxamu da mz drtwr kxtrka. X suti txpwz drtwrmu da kx na-abrtzlvz nrkrdrtqmung, a' traotiu drtwrmu da kx xngibz kztemung. Apuamu olvz kx vz zvz nzmwimi-krdr ncblo kzbleng. Murde nzmrlzti-krmu dalr nrlc ka myaszpxle nzmrlzti-krmu Gct. X krkcng kzte leplz kx nzpxtxpx-ngrdr Gct, nidr enqmi rdeng. X krlzamu kx ncblo dobulvzle olvz rde mz nzsutikr drtwrde ncblo kzble. Mz nqmq lcpwz Nzryrngrkxtr alvztr-ngrde nigu kx Mqngrkxtr kc tqamncpxm Gct mz nabzgu dobulvz-kzle nigu mz doa x da kznikeng suti drtwrgu nzmyaszpx-krde Gct.
Gct Okatrle Kxnzavzo-lzbqng
Mz nzmu-krde lcde, Gct okatrle nigu mz nzaovxio-krgu nqmq nr drtwr kxtrka lcng amrlx, mzli kx rlxti-ngrbzkule bade. Murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “Gct esablqtile kxnzglqpx-lzbqng, a' tubz mz nibr kxnzavzo-lzbqng.” Nzyrplapxngr 3:34; Jemes 4:6; 1 Pita 5:5 Mz nzmu-krde lcde, avzo-lzbqamu mz nzmnclz-krbzmu mz Gct. X otaamu badr Setzn, kc tqaxglrbzle drtwrmu lcng tqtrka, murde nadwaszle nimu. Esablqtiamu alwx ngrmung x rlr-ngrbzmu mz Gct nzalqngi-krde nabzmu, murde trvz-nqblqwamuu nide mz nabzmu atwrnrngr. Mnc-aepztrpzmu bade, murde namnc-aepztr-kzpz bamu. Nabzmu natalvzo zlwz murde nzpxtxpx-krmu Gct. Drtwrmu navz x nayrnimiamu alwx ngrmung. Natekqtramu nzyrpale-krmu mz nzalz-krmu. X natekqtr-kzamu nzabrtzlvz-krmu da kxtrka mz nzyrni-kato-krmu. 10 Murde nzmu na-avzo-lzbqbzmu mz mz Gct, sa na-amyalzle nimu. Matiu 23:12
Bzkq Aycmne-atrkatiamu Kztemung
11 Mzlengeng x inwengeng, bzkq rpibqtiamu x aycmne-atrkatiamu kztemung kxnzrlxngiting. Murde mz nzale-krmu da lc, trvz-nqblqwamuu natq Loukxtr mz nzrpi-krde kx namrlzti-lzbqku. X apu-kzle kx rpiamu Loukxtr vz-rbr. A' trngiu nzwz-krmu mz nzrpingr kx Loukxtr lc vz-rbr o trtingr, a' navz-nqblq-txpwzmu. 12 Gct rkam Loukxtr, x nide esz'-krde kx takitrde nzpipx-krde neke tubq x trtubqu, murde na-arlapxle kxnztubqng x naodatile kxtrnztubqung mz Mzli Kxmatq kc navzm. A' trtakitrdeu nimu nzrpibqti-krmu x nzaycmne-atrkati-krmu kztemung.
Bzkq Glqpx-lzbqamu Mz Drtwr Kx Yrlqamu
13 Lalztqmamu mz da lc. Bzkq glqpx-lzbqamu mz nzrpi-krmu kx, “Koma o kalrla ninge kc tqvzpex mz mztea kc. X namnctix elr yiz naesz', murde na-abzox kzdq nzwzngr mrlcde mz nzatatr-krmc trau.” 14 Murde trpnzngr nimu kx rkrlz da kx naprtzbz bade kalrla. Mzli nyzgu mrbcnepwz, apule zsikapu kc tqvzdz. Mc-ngrgule mzli pipzne x sc tqmrbrpe mou. 15 A' nzycmne-krmu nakxmule sele, “Sa namncbex x na-alex drtwr lc tqyrlqx, nzmu kx Gct tqrlr-ngrmlele.” 16 A' mzli ka nzglqpx-lzbq-krmu sa tqvzbeng. A' nzglqpx-lzbqngr amrlx vz-rbrtx, murde drtwr ngrde kx trabrtrpwzmuu drtwrmu mz Gct. 17 Mz nzmu-krde lcde, nzmu kx tqkrlz-angidrq me pnz drtwr Gct mz da kx na-aleq, a' tralewq, taoq mz alwx.

4:6 Nzyrplapxngr 3:34; Jemes 4:6; 1 Pita 5:5

4:10 Matiu 23:12