5
Bcnyr Kxnzvz-rbrng
Nimu kcng tznginidr bcnyrng, lalztqmamu bange. Yrnimi-lzbqamu mzli ka, murde nzayrplapxngr nimu x nzkxpu-krmung ycpe pipz nzkaputr-krmlrng, x namatq-esz'ngr. Mzli lc dztumung x trau scmung sa na-apulr brmrda. X lrpzmung sa na-apulr da kx yrti ninr. Trau scmung sa na-atrkatile nimu, murde atatrpamu x ayrbzkqamu mz da kxtrka mz nzngini-krmu kxnztrkibrng. Gct mcle da lc x sa na-ayrplapxle nimu mz nyr mz Hxl. Murde aoti txpwz drtwrmu nzatamutingr da, a' trkrlzwamuu kx mzli nyzmu mrbcnepwz, x ycpe pipz Kraes nzvz-krmle mz nzaryplapx-krde nimu! Angqngutitramu mz trau scdrng, krkcng tzawzamu mz nrlanc nyzmung. Lalztq-angidrmamu. Murde kxmule-esz' pxtxpx-ngrnamu nzxlr-krbzmu nzyrnimi-krbzlr kx vz-rbramu, a' Gct kc tqrninr xlrpele nzyrni-krdr. Mzli ka tqmnc-ngrnamu mz nrlc apuamu poi kcng tzyrlvzng murde tzmu-txpwzng, a' trnzkrlzlru kx ycpe pipz nzrnibqngr nidr. X xpeamu da kxlqlwx kxkqlu murde na-abrtzlvz nrkrdrtqmung. A' trkrlz-kzwamuu kx ycpe pipz Gct nzayrplapx-krde nimu. Twzamu leplz kxnztubqng mz kot x batrpzmu nzbz-krdr mz zmatq ngrmu kx myapxbz. A' trpnzngr scdr zmatq mz nzarlapx-krbzlr mz mqmu.
Bzkq Drtwrmu Ma Nzaenzli-krmu Nzyzlu-krm Kraes
Mzlengeng x inwengeng, bzkq rkrkxamu x drtwrmu ma nzaenzli-krmu nzyzlu-krm Kxetu. A' na-apuamu kxnznginyzdr nrlanc. Nzaenzli-kailr tewa nzayayrti-krde drtc', murde napetilr da nyzdrng. X nzaenzli-moulr tewa mz nzokatr-krde nzlvcpulz-krm da nyzdr. X nimu kz, bzkq drtwrmu ma mz nzaenzlingr, a' natu-amqngiamu. Murde Kxetu rgu ycpe pipz nzyzlu-krmle. Bzkq drtwrmu lctitr-lzbq, murde ma tqayrplapx Gct nimu mz nzvz-rbr-krmu lc. Murde ycpe pipz nzadcpx-lzbq-krmle mz nzpipx-krde neke tubq x neke vz-rbr. 10 Na-apu-kzamu profet kcng bqnc kcng tzpipxlr natq Gct. Drtqdr etq mz nzale-krdr da kxbrngz. X trnzrkrkxung, a' nzaenzli-lrpilr nzayrplapxkr Gct krkcng tzatrkatilr nidr. 11 Amrlueku leplz kcng tztu-amqngitrpzng mz Gct mzli kx da rblx-ngrde, da kc tqwai Job. Krlz-angidramu kx Yawe ayrkrpxbzle nzetqkr drtqde, murde Yawe aodu-zvzle leplz x yc kz mz drtwrde nidr. Sam 103:8-10
Bzkq Da Kx Naesalz-ngrnamu
12 Mzlengeng x inwengeng, bzkq esalz-ngrnamu bongavz, nrlc, x kzdung kz da. Bzkq pokiamu, a' da kx napi-txpwzmu mz nzycmne-krmu, ‘Eu’ o ‘Trtingr,’ murde ma tqayrplapx Gct nimu mz natq kx piamu. Matiu 5:33-37
Nzkrka'ngr Kxmatq
13 Nimu kcng tzaxvctrpzng mz Kraes na-aleamu da lcng. Doa kx drtqde etq, nakrka'bz mz Gct. Mrlx kx abrtz, na-angrlvzle Gct. 14 Doa kx yagox, nakqlele kxnzetu r lrmakxtr, murde na-aelulr nide tolo mz drtq Kxetu, x nakrka'-ngrdr kx Gct na-amrlzbzle nide. 15 X Gct sa na-ayzlu-ngrbzle nzkrka'-krdr, mz nzvz-nqblq-krde nzbrtikr drtwrdr nide. X na-amrlz-moule nrkrdrtq krkc tqyagox. X nzmu zyagox kc kx tqvzpxmle mz alwx ngrdeng, sa naipq kz Gct nide. 16 Mz nzmu-krde lcde, plzpxbzmu alwx ngrmung mz kztemung, x krka'-lzbq-ngrnamu, murde namrlz-mouamu. Murde nzkrka'kr doa kxtubqbz mz nzobqkr Gct matq-esz'ngr x ngidati kz. 17 Murde profet Elaeja kc bqnc, tqngi kz leplz apule nigu. A' mz nzlxngiti-krde Gct, krka'bz bade kx tewa bzkq dc. X tewa trdctileu yiz tq x temz esz'mz. 18 X mz nibrde, krka'-mopwz mz nzrlxti-krbzle mz Gct nzadc-krde tewa, x tewa kc tqdc ate mou mz nzalvcputilz-krmle dalr nrlanc. 1 King 18:1, 41-45; Sam 65:9-10
Okatramu Krkcng Tzrlaszpelr Nzrlxngiti-angidrngr
19 Mzlengeng x inwengeng, naokatramu doa kcng tzrlaszlr nzrlxngiti-angidrngr, murde navz-nqblq-moulr Gct. 20 Murde nzarlapxkr Gct nidr x nzipqpx-krbzle alwx ngrdrng sa navzpxm mz nzokatr-krmu nidr.
Delape. Ninge Jemes.

5:11 Sam 103:8-10

5:12 Matiu 5:33-37

5:18 1 King 18:1, 41-45; Sam 65:9-10