Sam Kratrtqki-esz'-nrade-tq (103)
Nivz Lrde Tqyc Tqyc
Aodu-zvzle Ninge
Naglqpxx Yawe mz nabznge atwrnrngr!
Naglqpx-zvzx drtqde kxtr.
Na-aoti zvz drtwrnge nivz lrde,
X da kxmrlz kcng tqalemle bange.
Murde katxpxbzle alwx rngeng amrlx.
X amrlzle ninge mz zyagox amrlx.
Arlapxle ninge mz nzbzngr.
Aodu-zvzle ninge.
Okatrle ninge mz da kxmrlz
Murde nzlu-krnge naboi x nrkrdrtqnge naxplr, mz nzapu-krnge lr.
Ipqpxle Alwx Rgung
Yawe okatrle kxnzobqszong murde ale-zvzle da kxtubq
Mzli kc tqayzlu-ngrbzle da mz leplz.
Aelwa-ngrbzle me pnz drtwrde mz Mosis,
X zmatq ngrde mz lr Israel.
Yawe mrlz-esz'ngr x aodu-zvzle nigu.
Drtwrde trngya-aniu, a' okatr-zvzle nigu.
Trkrlzleu nzaboitr-krmle zngya ngr drtwrde bagu,
A' ani txpwz nzipq-mou-krde nigu.
10 Kxmule-esz' takitrde nzayrplapx-zlwz-krde nigu,
A' ycngr drtwrde nigu, x trayzlupleu bagu mz nzvz-nqblq-krde nzvz-rbr-krgung.
11 Murde sc tqaodu-zvzpele nigu kcng tzamrluelr nide,
Murde nzetu-krm nivz lrde bagu myaszpxle bongavz. Sam 36:5; 57:10; 71:19; 108:4
12 X mz nzipqpx-krbzle alwx rgung,
Apule kx rtctx-ngrbzle rlru, me trpengr nzrmc-moungr.
13 X Yawe amqtrple drtwrgu,
Da kc tqwai trte nzamqtr-krbzle drtwr doa nedeng.
14 Dcpx mz drtwrde kx nigu leplz kxtrnzxplrung,
Murde wztx-ngrpwzle nigu mz drtc'.
Aodu-zvzle Nigu
15-16 X nzlu-krgu mrbcnepwz,
Apule nepi kc tqprtzm mz nourla, x tqxplr mzli kc bea.
A' sc tqtaope mou milzpq.
Murde mzli kc nabzngr leplz trpengr nzrmc-moungr nidr.
17-18 A' Yawe aodu-zvzle x amrlz-zvzle nigu,
Kcng tzamrluelr nide,
Mz nzyrlq-angidr-krgu natqde,
X mz nzlolvz-amqngi-krgu Nzesz'tikr Drtwrgu badr.
Naglqpx-zvzku Nide
19 King Yawe wxbu mz tron nyzde Heven,
Mrkc tqaclve-ngrde nrlc atwrnrngr.
20 Nimu enjrl kxnzmatq kcng tzvz-nqblqlr natqde,
Naglqpxamu nide!
21 X nimu ami ngr Heven kcng tzwztrpzng bade mz nzatutr-krbzmu me pnz drtwrde,
Naglqpx-kzamu nide.
22 X nigu amrlx mz nrlc tulvzo naglqpx-kzku nide.
Naglqpxx Yawe mz nabznge atwrnrngr!

Sam Kratrtqki-esz'-nrade-tq (103):11 Sam 36:5; 57:10; 71:19; 108:4