3
Nikodimzs Nzryapwxng Ncdr Jiszs
Kzdq Farzsi kx prtr mz Kansrl kx aclvele Loukxtr scgr, nigr lr Jiu, drtqde Nikodimzs. Jon 7:50-51; 19:39 Kzdq nrlckxbq vzm mz Jiszs mz nzycmnetr-krdr mz nzmnclz-ngrbz mz Gct mz nzngini-krde King. X sc tqrpipebzle bade kx, “Kxakrlz, krlzkr kx nim kxalvztr kx atwzlr-ngrm Gct. Murde trpnzngr leplz kx rkrlz nzalengr rkx lcng tqaleq, a' ngi txpwz ncblo kx mncbz Gct bade mz nzokatr-krdele.” Ayzlu-ngrbz Jiszs natqde kx, “Da angidrtx lc napibo bam. Trpnzngr leplz kx namnclzbz mz Gct mz nzngini-krde King rde, a' ngi txpwz doa kx namika kai mz nzrmikangr kxmrna.” Rpibz Nikodimzs kx, “?Mzte namc mou, rpiq? ?Nzmu ncblo kxetupe mzte nzmc mou? ?Nzmu krlzle nzprtr-krde mou mz nelz lxede, x sc tzmikape mz nzwrde krali?” Rpi-mopwz Jiszs bade kx, “Da angidrtx lc napibo bam. Trpnzngr kx namnclzbz mz Gct mz nzngini-krde King rde, nzmu trnamika-kaileu mz lue x Mqngrkxtr. Murde nrkrdrtq leplz mikapxle nrkrdrtq, a' Mqngrkxtr mikapxle mqngr. Bzkq kctipxq nzpi-krbo bam ncblo namika kai mz nzrmikangr kxmrna. Na-aoti drtwrm nzwqkr nenq. Se tqxlrq nzwq-krde, a' trkrlzwq mrkc tqwqkipxmle x mrkc nawqkitrle. Kxmu-kzle lc mz nzwzkr Mqngrkxtr. Se tqmcq nzwz-krde mz leplz kcng tzprtrng mz nzrmikangr kxmrna. A' trkrlzwq da kx alele x mzli r nzale-krdele.” * 3:3 Mz natq lr Grik, nzrmikangr kxmrna drtwr ngrde nzrmc-moungr mz x nzrmikangr wq. 3:8 Mz natq lr Grik, nenq drtwr ngrde nenq x mqngr.
Rpi-mopwz Nikodimzs kx, “?Nzmu trmu-pnzleu la tqpiq?” 10 Rpibz Jiszs bade kx, “?Myx kxmule, alvztrq lr Jiu ngr Israel, a' se trkrlzwq da lcng? 11 Da angidrtx lc napibo bam. Pibo bam da kx krlz-angidrx x mcx mz mzke', a' trpnzngr nimu lr Jiu kx suti drtwrde nzlxngiti-krde natqnge. 12 Mzli kc tqyapwxti-ngrbo bamu dalr nrlc, trlxngitiwamuu ninge. ?Mz nzmu-krde lcde, myx kxnamu nalxngiti-ngrnamu ninge kalr, mz nzyapwxtr-krbo dalr Heven? 13 Trgalr leplz kx vzdz x krlzlzle Heven x krlz-angidrle dalr Heven, a' ninge txpwz, Mrlx Leplz kc tqrlaszomle Heven x vzom mz nrlc. 14-15 X krlzku kx Mosis, mzli kc tzmnc-ngrdr lzke, tqglqlz-ngrde ningidoe kc tqngi bras mz nounc, murde leplz nalung. Nzkqlu-krdr 21:4-9 X mz nqmq lcpwz, Mrlx Leplz sa naglqlz kz nide mz kros, murde krkcng tzlxngitilr nide narmctilr nzlungr kxboi.” Kzdu kxnzetung, mz drtwrdr nzycmnekr Jiszs lc krlzbzle ngalrde kc 21. X kzdung kz kxnzetung, nzrpilr kx yrkrpx mz ngalrde kc 15.
16 Da zpwx. Gct atwzlr-ngrmle Mrlxde kc esz'txu murde nzmrlzti-zlwzle lr nrlc. Murde krkcng tzlxngitilr mrlxde trtxpnzngr nzbz-alo-krdr, a' sa narmctilr nzlungr kxboi. 17 Tratwzlr-ngrpuu Gct Mrlxde mz nrlc mz nzayrplapx-krde lr nrlc, a' mz nzarlapx-krde nidr mz nzayrplapxngr mz alwx. 18 Delc, krkcng tzlxngitilr nide trpnzngr nzayrplapxngr nidr. A' krkcng trnzlxngitilru nide, nzmncpeng mz nzayrplapxngr lc, murde trnzlxngitilru Mrlx Gct kc esz'txu. 19 Nzayrplapxngr lc vzpxm mz nzatwzlr-krm Gct mrlxde mz lr nrlc mz nzaelwapx-krde da angidr badr. A' nzpxtxpx-ngrdr nzalvztr-krdeng, mz nzmrlzba-krdr alwx, murde nzale-zvzlr da kxtrka. 20 Krkcng amrlx tzaleng da kxtrka, nztrka badr da angidr. X trnzlxngitilru da angidr, murde trsutiu drtwrdr nzaxtx-krdr da kxtrka kcng tzrtrngztibzlr. 21 A' krkc tqrtrngzbz da kxtubq, vz-nqblqle da angidr, murde na-aelwapx-ngrde kx da lcng tqaletile nzvzpxmqng mz Gct.
Jiszs Ycmnetr-moungr Jon Kxawrkxtr
22 Mz nibrde, nigr badr Jiszs, sc tqvzpekr mz Judiz Provins. Mnctikr badr kzdung mzli mrlcde mz nzawrkxtrngr leplz. 23-24 Mzli lc Jon sc tqaotr ncte nzawrkxtrngr, murde tradwatrka Herot Antipas mz presin. Matiu 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 Awrkxtr mrkc vaulz Aenon, yc-aepztrpz mztea Salim, murde mrlcde ycngr vaulz kxkqlu. X leplz nzvzbzng mrlcde mz nzawrkxtrkr Jon nidr. 25 Kzdq zbq oblamzng Jon nztalwz-ngrdr badr kzdq lr Jiu mz namrlzu r nzrycpqngr da mz Lou sc Mosis. 26 Mz nibrde nzvzng, sc tzrpipebzlr mz Jon kx, “Kxakrlz, ncblo kc tqmncamu ncdr mz nqlvi r LueJodzn kc tqyctxo, x tqycmnetr-ngrn, mzli ka sc tqawrkxtrpe kz. X leplz kxkqlu sc tzyrkrtxpepwzng bade.” 27 Rpibz Jon kx, “Trpnzngr ncblo kx nartrngzbz da lcdeng mz nide esz'-krde, a' nzkaomqng Gct Heven. X kxmu-kzle la mz nide. 28 Xlrpeamu nzrpi-krbo kx trnipwc'u Kxnzmcpx. A' ninge ncblo kx atwzlr-kai-ngrm Gct kx naoliqtipxbo leplz mz nzvz-krmle. Jon 1:20
29 “Na-aoti drtwrmu nzyrlzngr. Murde mz nzyrlzngr olvz vz txpwz mz ncblo kc nayrlztile nide. X mrlx kzte ncblo lc, prtr mz nzelalz-krm drtwrdr. Delc, tqabrtzlvz-ngrne nide. Jon 15:11; 17:13 Murde nide Ncblo kc Tqyrlz x ninge mrlx kztede. Mrlz leplz kxkqlu nzyrkr-krmlr bade mz nzapu-krdr olvz rde. 30 Nzmrlue-krde naetunelz zvz, x ninge navzneo alzu.” Kzdu leplz mz drtwrdr nzycmnekr Jon Kxawrkxtr lc krlzbzle ngalrde 36.
31 Nigu kcng tzmika mz nrlc, nigu dalr nrlc x ycmnepx-ngrpwzku dalr nrlc. A' Jiszs kc tqvzom wq Heven, nide kc tqmyaszlzle leplz amrlx. 32 X pipxbzle mz leplz da kx mcleng x da kx xlrleng, a' trpnzngr kx rlxngitibz natqde. 33 A' krkcng tzlxngitilr nide, nzkrlzlr kx natq Gct ngi da angidr. 34 X mrlx kc tqatwzlr-ngrm Gct, pipxle natq Gct murde Gct ka-zvzbzle Mqngrkxtr bade. 35 Trte mrlztile Mrlxde, x aprcbzle bade zmatq ngr nzaclve-krde doa x da amrlx. Matiu 11:27; Luk 10:22 36 Krkcng tzlxngitilr Mrlx Gct, narmctilr nzlungr kxboi. A' krkcng tzpxtxpx-ngrdr nide, trtxpnzngr nzrmcti-krdr nzlungr lc. A' zngya ngr drtwr Gct yctr-zvzbz badr.

3:1 Jon 7:50-51; 19:39

*3:8 3:3 Mz natq lr Grik, nzrmikangr kxmrna drtwr ngrde nzrmc-moungr mz x nzrmikangr wq. 3:8 Mz natq lr Grik, nenq drtwr ngrde nenq x mqngr.

3:14-15 Nzkqlu-krdr 21:4-9

3:14-15 Kzdu kxnzetung, mz drtwrdr nzycmnekr Jiszs lc krlzbzle ngalrde kc 21. X kzdung kz kxnzetung, nzrpilr kx yrkrpx mz ngalrde kc 15.

3:23-24 Matiu 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20

3:28 Jon 1:20

3:29 Jon 15:11; 17:13

3:30 Kzdu leplz mz drtwrdr nzycmnekr Jon Kxawrkxtr lc krlzbzle ngalrde 36.

3:35 Matiu 11:27; Luk 10:22