9
Jiszs Amrlzle Ncblo Kx Mzte Mwi
X mz nzvz-krgr badr Jiszs mz lrpzki, rmctikr kzdq ncblo kx mzte mwi. Nzmwikr mzte lc nzmcmi pnz mzte. X rpibzkr kx, “?Kxakrlz, myx kxmule mz nzmwikr mzte lc? ?Ngi dalr alwx ngrde esz'-krde o alwx ngr trtede x lxede?” Krlc tqycmne-ngrbzkr lc murde mz drtwrgr zyagox amrlx vzpxm mz alwx. A' ayzlu-ngrm Jiszs natqgr kx, “Nzmwikr mzte trngiu dalr alwx ngrde x trngi-kzu alwx ngr trtede x lxede. A' mzte mwi murde zmatq ngr Gct na-aelwapxngr mz nzamrlz-krnge nrkrdrtqde. Murde nawztrpzku mz Trtenge kc tqatwzlr-ngrmle ninge, mzli ka tqrnginyzbe-ngrgu mzli. Murde mz nibr nzbz-krde ncblo trkrlzpeleu nzwzngr. A' mzli ka tqmncbe-ngrne mz nrlc, apux zyzlr kc tqrlr-ngrbzle mz lr nrlc nzmc-krdr da angidr.” Matiu 5:14; Jon 1:9; 8:12
Mz nibr natq lcng, Jiszs sc tqbyaope mz drtc'. X zbya ngrde sc tqayabemipele drtc' mz nzayayr-krdele. X sc tqabli-kztrpebzle mz mz ncblo kc mzte tqmwi. X rpibzle bade kx, “Vz x ycpqo mzpq mz nabzde Siloam.” Siloam drtwr ngrde Nzatwzlrngr. Ncblo kc vz mrkc tzatwzlrkile, ycpqpxle drtc' kcng mz mzte. X mzli lcpwz, sc tqrmcpe da, x sc tqyzlupe mrnyzde. Ncblo lc mzli kc ena wxbu zvz mz nrlar lrpzki mz nzrlx-krde scde da. Kx nzmc leplz nide, sc tzrpipelr kx, “?Ei, trngiu mrlx kc tqwxbu zvz mz nrlar lrpzki tqrlxm bagu scde da?” Kzdung leplz nzrpilr kx, “Ncblo lc nide lape.” A' kzdu-kzng nzrpibzlr kx, “E trkr, ncblo kzble la, a' nzobq-krde apule nide.” A' kx xlrbzle nzycmnetr-krdr nide, sc tqrpipebzle kx, “Ninge kape.” 10 Zbz sc tzrveapebzng bade, nzrpibzlr kx, “?Myx kxmu mzpq tqobqpe-ngrde?” 11 Sc tqrpipebzle badr kx, “Ncblo kc tqngi drtqde Jiszs ayayrtile kc drtc' mz zbya ngr naode, sc tqabli-kztrpebzle mz mzke', x rpimle bange navzne mz nabzde Siloam x naycpqpxx mzke' elr. Kx ycpqpxx kc mzke', ninge kc tqrmcpex da.” 12 Nzrpibzlr kx, “?Myxpe ncblo lcde?” Rpibzle kx, “Trkrlzwxu.”
Farzsi Nzycmnetrng Mz Ncblo Kc Mzte Tqmwi Pnz
13 Zbz ncblo lc, sc tzvzmipebzlr badr Farzsi. 14 Zbq kc tqamrlz-ngrbz Jiszs mz ncblo lc ngi Sabat. 15 Mz nzmu-krde lcde, nzveati-mopwz Farzsi mz ncblo kc kxmu nzobqpxkr mzte. Sc tqrpipebzle kx, “Alatrpzle kc drtc' kx yayr mz mzke', ycpqpxx, x ninge kc tqrmcpex da.” 16 Zbz drtwr Farzsi tresz'tipeu. Kzdung nidr nzrpilr kx, “Ncblo kxmule lc tratwzlr-ngrpwqu Gct, murde nzwz-krde mz zbq lc rnzlvzole Lou ngr Sabat.” A' kzdu-kzng nzrpilr kx, “Trtingr, mrlx lc atwzlr-ngrm Gct, murde ncblo kxale alwx, traleu rkx kxmule lc.” 17 X nzrpi-mopwz Farzsi mz ncblo kc kx, “?Rpiq kx ncblo kc aobqpxbzle mzpq? ?X mz nzaobqpx-krbzle lc mzpq, mz drtwrm nide neke?” Rpibzle kx, “Mwx nide profet.” 18 A' kxnzetu r lr Jiu trnzlxngitilru ncblo lc. Zbz sc tzaveatipelr trtede ncdr lxede. 19 Kx nzvzmlr kc, Farzsi kcng sc tzrpipebzlr kx, “?Mrlxmu lc? ?Da zpwx kx nzmwikr mzte nzmcmi pnz mzte? ?A' nike tqobqpengr mzte mzli ka?” 20 Nzrpibzlr kx, “Krlz-angidrkr kx mrlxgr lc mzte mwi mzli kc tzmika-ngrde. 21 A' trkrlzkru nike tqobq-ngrde x neke tqaobqpxbz. A' veabzmu bade, nipede doa kxetu x krlzle nzycmne-krde esz'-krde.” 22 Krlc tzycmne-ngrbzlr lc, nzmwxlrtilr kxnzetu r lr Jiu, murde nzpipxlr kx, “Doa kx rpile Jiszs nide Kxnzmcpx, sa na-amnctrpzlr yz mz mangr-nzkrka'ngr x namapulrpx-ngrdr mztea.” 23 Delc tzrpi-ngrbz trtede ncdr lxede kx, “Nipede doa kxetu, veabzmu bade.”
24 Zbz sc tzkqlepe-moulr ncblo kc mz nzwrde krali, tzrpipebzlr kx, “Esalzbz mz Gct kx da angidr kc napiq. Murde krlzkr kx mrlx lc tqaobqpxbzle mzpq rtrngzbz alwx.” 25 Rpibzle badr kx, “Trkrlzwxu kx nide ncblo kxrtrngzbz alwx o trtingr. A' da kx krlztxpo mzli kc ena mzke' mwi, a' mzli ka obqpe.” 26 Nzrpi-mopwzlr kx, “?Nike waisr-ngrde nim mz nzamrlz-krbzle mzpq?” 27 Rpi-mopwzle badr kx, “Rlr, pipebo bamu a' trxlrwamuu. ?Nike tqrpi-ngrnamu napi-ngr-mopwc'le? Mwx suti kz drtwrmu nzngini-krmu ncblo nedeng.” 28 Kx nzxlrbzlr nzycmne-krde, drtwrdr trmrlztilzpqngqu, sc tzpibqtipelr, x nzrpibzlr kx, “Nim kxvz-nqblqle nide, a' nigr vz-nqblqkr Mosis. 29 Murde krlzkr kx ycmnekipx Gct Mosis, a' mrlx la trkrlz-pnz-kru me vzkimle.” 30 Rpi-mopwz ncblo kc badr kx, “Rlr, kctipxpex nimu. ?Ncblo lc aobqpxbzle mzke', a' se trkrlzwamuu me vzkimle? 31 Krlz-angidrku kx Gct trayzlupwzleu nzkrka'kr ncblo kx rtrngz-zvzbz alwx x trtekqtrleu nqmq nr drtwrde. A' lalztqpwz mz doa kx angiole nide x alele nike suti drtwrde. 32 Abzo mzli kc pnz trgalr ncblo kx aobqpxbzle mz mrlx kx mzte mwinepxm mz nzrmcngr mzte, da kc tqwaix. 33 A' mrlx lc mc-angidrpeku nzvzpx-krmle mz Gct. Nzmu trnavzpxpleu mz Gct, trpnzngr da kx na-alele.” 34 A' nzrpibzlr kx, “Ei, trtakitrdeu nzalvztr-krm nigr, murde mzpq nzmc mz alwx ngr trtem x lxem, x tao zvz mz alwx.” Zbz sc tzamnctrpebzlr nide yz mz Mangr-nzangiongr, x tzmapulrpxpe-ngrdr mztea.
Kxnzvz-rbrng Mz Nzobqkr Gct
35 Kxrmcti Jiszs ncblo kc tzmapulrpxngr, sc tqrpipebzle kx, “?Myx kxmule? ?Lxngitipeq Mrlx Leplz?” 36 Rpibz ncblo kc kx, “?Kxetu, neke tqngi ncblo lcde? Pim bange murde nakrlzx x nalxngitix nide.” 37 Rpibz Jiszs bade kx, “Ninge lc tqycmnebz bam, ninge nide.” 38 Zbz sc tqrpipebzle kx, “Kxetu Lod, lxngitix kx nim Kxnzmcpx.” X rweobz zpr mz Jiszs mz nzangio-krde nide.
39 Rpibz Jiszs kx, “Vz-ngrmc mz nrlc mz nzpwxliti-krnge leplz mz alwx ngrdr x mz nzalvztr-krnge nidr kcng trnzkrlzkalr Gct, murde narmctilr nzlungr kxmrna. A' vz-kz-ngrpc' mz nzaelwapx-krbo da kxvz-rbr mz leplz kcng tzrpilr kx nzalvztr-krdr tubq.” 40 Kzdung Farzsi kx nzmncng badr sc tzrpipebzlr kx, “?Mz nzycmne-krm lc nigr du kz kxnzalvztr-rbrng?” 41 Rpibz Jiszs badr kx, “Eu. Murde leplz kcng trnzkrlzlru Gct, trnzvz-rbrung mz nzvz-nqblq-krdr nide. A' mz nzrpi-krmu kx nzalvztr-krmu tubq, aelwapx-ngrde kx vz-rbramu mz nzobqkr Gct.”

9:5 Matiu 5:14; Jon 1:9; 8:12