8
A' Jiszs rkalzm Mangr-nzangiongr, x sc tqvzdzpekr badr mz Newz ngr Nc Olivi mz nzmwingr. Zbz mzli kc mz nourla mz zbq krartqmz ngr Matelq, Jiszs yzlu mou Mangr-nzangiongr. Kx nzmc leplz nide, sc tzyrkrpe-mopwzng bade. X Jiszs wxbutxo x sc tqalvztrpele nidr.
Mzli lc krkcng tzalvztrng mz Lou sc Mosis x kzdung Farzsi nzvzmibzlr mz Jiszs kc kzdq olvz. Olvz lc yrlz a' rmwimi ncblo kzble. Zbz sc tzrpipebzlr mz Jiszs kx, “Kxakrlz, olvz lc yrlz, a' nzmc nzmwimi-krde kzdq ncblo kzble. Mz Lou scgu, Mosis kapxle natq kx olvz kxmule lc navaebq mz rplz. ?A' myx kxmu nzaotikr drtwrm le?” Livae 20:10; Lou Kcpwz 22:22-24 Krlc tzycmne-ngrbzlr lc bade nzrpilr na-atalzlr nide. Murde nzmu narpibz Jiszs kx navaebqlr olvz kc, xpqbrlr-ngrde lou sc gzpman ngr Rom. X nzmu narpibzle kx bzkq nzvaebqlr olvz kc, xpqbrlr-ngrde Lou sc Mosis. Mz nzmu-krde lcde, myx me ayzlukibz Jiszs le, nzkrlzlr nzrlwangr nide mz lou kx xpqbrlr-ngrde.
A' Jiszs sc tqyrngzope mz drtc' tqryrpe mz nratoki r mqde. A' mzli kc tzvea-zvz-ngrbzlr bade, Jiszs yrngzlzm, sc tqrpipebzle badr kx, “Mrlz, a' doa kx trpnzngr alwx ngrde kxesz', nide kc navaebq-kaile olvz lc mz rplz.” Zbz, yrngzo mou x ryr mou mz drtc'.
X kx nzxlrbz kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis x Farzsi kcng nzycmne-krde, drtwrdr trmrlzu. X sc tzdwapxpeng amrlx ngrdr yz, yzuo mz lrtzlvz nzdwapx-krdr, vz vz nzyrkrtxpxng. Murde nzkrlzlr kx nidr amrlx ngrdr nzaleng alwx. Zbz Jiszs ncdr olvz kc tzvzmimlr, nzmnc-txpwzng mz mzlir zbo ngr leplz lcng. 10 Jiszs yrngzlz-mop, sc tqrpipebzle bade kx, “?Myxpe leplz kcng tzvzmimlr nim? ?Mncbe dq kx na-ayrplapxle nim?” 11 Ayzlu-ngrbz olvz kc natqde kx, “Kxetu, trpengr kx mnc.” X rpi-mopwz Jiszs kx, “X ninge, trna-ayrplapx-kzwxu nim. A' vzpe x bzkq alepeq alwx.”
Jiszs Nide Zyzlr Ngr Lr Nrlc
12 Jiszs rpi-mopwzle mz leplz kcng tzmncng Mangr-nzangiongr lc kx, “Ninge zyzlr ngr lr nrlc. Doa kx vz-nqblqmle ninge tralepeu alwx, a' sa nalxngitile da angidr mz nzrmcti-krde nzlungr kxmrna.” Asaea 9:2; Matiu 5:14; Jon 9:5 13 A' nzrpibz Farzsi bade kx, “Rblxbz mz leplz nzlxngiti-krdr natqm. Murde da amrlx kcng tqpipxq ycmnetrtx-ngrpwzme nim esz'-krm, x trnzkrlzlru kx da zpwx lc tqpiq o trtingr.” Jon 5:31
14 Rpi-mopwz Jiszs kx, “Kxmule-esz' ycmnetr-ngrne ninge esz'-krnge, a' da lcng tqpixng da angidr. Murde, krlzx mrkc tqvzkimc x mrkc navzkix. A' trkrlzwamuu mrkc tqvzkimc x mrkc navzkix. 15 Aolvzamu leplz mz nzvz-nqblq-krde drtwr ncblo. A' traolvzwxu leplz mz nzvz-nqblq-krde drtwr lc. 16 A' nzayzlu-krbo da mz leplz tubq-esz'ngr. Murde trpipxwxu esz'-krnge, a' nigr ncdr Trtenge kc tqatwzlr-ngrmle ninge. 17 Lou scmu rpile kx, ‘Nzmu ncblo kxnzling kx drtwrdr esz'ti, nalxngitiku natqdr.’ Lou Kcpwz 17:6; 19:15; Matiu 18:16 18 Rpix kx natqnge da angidrng. X Trtenge kc tqtu-kzp mz nibrnge, rpi-kzle kx natqnge ngi da angidr kz. Mz nzmu-krde lcde, takitrde nzrlxngitingr natqgrng.”
19 Nzrpibzlr kx, “?Myx Trtem kc tqpiq?” Rpibzle kx, “Trkrlzwamuu Trtenge murde trkrlz-kzwamuu ninge. Nzmu nakrlzamu ninge, krlz-kzamu Trtenge.” 20 Jiszs pile natq lcng mz nzalvztr-krde mz Mangr-nzangiongr, mrkc mz bokis kc tzyrlqongr trau. A' trpnzngr kx rlolvz nide, murde trkrlzkapzle mzli r nzrnibqngr nide.
Trpnzngr Farzsi Kxnavz Mrkc Navzki Jiszs
21 Rpi-mopwz Jiszs mz Farzsi kcng kx, “Ninge lc navzpex. X sa nartangrtiamu ninge, a' trtxpnzngr nzvz-krmamu mrkc navzkix. Murde mzli kc nabz-ngrnamu, alwx ngrmu trnaipqpxpwzu Trtenge.” 22 Sc tzrpipe kxnzetu r lr Jiu kx, “Rpile kx trpnzngr nzvz-krbzku mrkc navzkile. ?Myx kxmule, na-abz-lzbq?” 23 Rpibz Jiszs kx, “Nimu lr nrlc, a' ninge lr Heven. 24 Delc tqrpi-ngrbo bamu kx sa nabz-ngrnamu alwx ngrmung. Murde nzmu Trtenge naipqle nimu, nalxngitiamu kx Ninge Ningepe, kc tqatwzlr-ngrmle.” * Ninge Ningepe drtwr ngrde kx Jiszs nide Gct. Murde Gct ycmnetr-ngrde nide esz'-krde mz natq lcng mzli kc tzryapwx-ngrdr ncdr Mosis. Mc Nzrlaszngr 3:14.
25 X sc tzrpipebzlr bade kx, “?Nim angidr ncblo kznike?” Rpibz Jiszs kx, “Nzwrde kqlupe nzpi-krbole bamu. 26 X kxmule-esz' krlzx nzpi-krbo bamu da kxkqlu, x krlz-kzx nzpi-krbo nzvz-rbr-krmung kxkqlu, a' pitxpo nike pim Trtenge kc tqatwzlr-ngrmle ninge. X nide da angidr.” 27 Jiszs ycmnetr-ngrde Trtede Gct, a' tryrplatitrpwzu nardr. 28 Sc tqrpipebzle badr kx, “Mz nibr nzadolz-krmu ninge, Mrlx Leplz, sc tqkrlz-ateamu kx Ninge Ningepe. Murde trvz-nqblqwxu me pnz drtwrnge esz'-krnge, a' pitxpwo nike alvztrp Trtenge bange. 29 Trtenge kc tqatwzlr-ngrmle ninge, sc tqmncm bange. Tr-rlaszleu ninge murde rtrngz-zvzbo da kx aelalzmle drtwrde.” 30 Mzli lc leplz nzkqlung kx nzlxngitilr Jiszs, mz nzxlr-krbzlr natqdeng.
Jiszs X Ebraam
31-32 Sc tqrpipebz Jiszs mz lr Jiu kxnzlxngitilr nide kx, “Mz nzyrlq-angidr-krmu natqnge, aelwapx-ngrde kx nimu leplz nengeng. Delc nakrlz-zpwx-ngrnamu da angidr, x da angidr lcde sa na-aopxbzle drtqmu.” 33 Kx nzxlrbzlr nzycmne-krde, sc tzrpipelr kx, “Ei, nigr nqvi lr Ebraam, x trgalr leplz kx awz-nrbalqle nigr, x drtqgr opxpe. ?A' nike tqrpi-ngrn kx drtqgr sa na-aopx?” Matiu 3:9; Luk 3:8
34 Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Da angidrtx lc napibo bamu. Pe-amqngi alwx leplz amrlx kcng nzaleng alwx. X trpnzngr scdr zmatq kx na-aopx-ngrdr drtqdr. 35 X doa kxmule lc traxvctru mz nqvi lr neidu. A' doa ncblo ne trte, nide txpwz kc tqtakitrde nzmnctr-zvz-krde mz nqvi lr neidu. 36 Mz nzmu-krde lcde, mzli kx Mrlx Trte aopx-ngrbzle drtqmu, axvctrpele nimu mz nqvi lr trtede, x drtqmu opx angidr. 37 Da zpwxtx nzrpi-krmu kx nimu nqvi lr Ebraam. A' kzdung nimu suti drtwrdr nznibq-krdr ninge, murde nzpxtxpx-ngrdr natqngeng. 38 Pibo bamu da kx pwxlvztrpo mz Trtenge. X ale-kzamu da kx pibz trtemu.”
39 A' nzrpibzlr bade kx, “Ebraam nide kc tqngi trtegr.” Rpibz Jiszs kx, “Nzmu nangini-angidrmu doa ne Ebraam, navz-nqblq-kzpzmu nqmq krdeng kxmrlz. 40 Pi-zvzbo bamu da angidrng kx xlrtrpo mz nao Gct. A' rpiamu nanibq-ngrnamu ninge. Trngiu nqmq kr Ebraam lc tqwaiamu. 41 Mz nzrtrngzti-krbzmu da lcng, vz-nqblq-angidramu nqmq kr trtemu, kc trngiu Gct x trngi-kzu Ebraam.” Nzrpibzlr kx, “Trnipgru doa ngr peto, a' Gct kx ngi Trtegr angidr.”
42 Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Nzmu Gct nangi Trtemu le, namrlztiamu ninge. Murde vzpxmc bade, x vzmc mz nrlc. Trvzpwc'u mz zmatq rnge esz'-krnge, a' nide kc tqatwzlr-ngrmle ninge. 43 A' narmu trnzyrplatitrlru natqnge. 44 Murde nimu doa ne trtemu, Setzn. Dekc tqmrlz-ngrbz bamu nzvz-nqblqngr me pnz drtwrde. Abzo mzli kc tzwzngr nrlc, Setzn tqngi Kxrnibq. X ni-kzde Kxapokia, murde da angidr trycpwzu bade. X mz nzpokia-krde vz-nqblq-txpwzle nqmq krde esz'-krde. Murde nide Mepokia x Nou Nzpokiangr amrlx. 45 X trlxngiti-ngrwamuu ninge mz nzpi-krbo bamu da angidr, murde nimu doa nedeng. 46 ?Neke mz nimu krlzle nzaelwa-ngrm da kx vz-rbrtix? ?Nzmu kx tqrpibo da angidr, memule trlxngiti-ngrwamuu ninge? 47 Doa neng Gct nzlxngiti-angidrlr natqde. A' trlxngitiwamuu natqde murde trnginipwa'muu doa nedeng.”
Jiszs Mnc Kai X Ebraam Kc Ate
48 Kx nzxlrlr natq Jiszs mz trnzngini-krplru doa neng Gct, nzrpibzlr bade kx, “Eke! A' nim trngiulrJiu. Nim lr Szmariz kxngangr! X drka' la tqmncpxm bam.” 49 Rpibz Jiszs kx, “Trpnzngr drka' kx mncpxm bange. Murde amatqx Trtenge, a' tramatqwamuu ninge. 50 X mz trnzamatq-krpwa'muu lc ninge, Trtenge sa na-ayrplapxle nimu. Murde suti drtwrde kx leplz amrlx na-amatqlr ninge, Mrlxde. X navz-nqblq-zvzx me pnz drtwrde.
51 “Da angidrtx lc napibo bamu. Doa kx lxngitile natqnge, trtxpnzngr nzbz-krde.” 52 A' nzrpibzlr bade kx, “Mzli ka krlz-angidrpekr kx drka' la tqmncpxm bam. Murde Ebraam bzpe x profet nzbzpeng, a' se tqrpiq kx doa kx lxngitile natqm trtxpnzngr nzbz-krde. 53 ?Myx kxmule, myapxbzme mz melrmqgr Ebraam? ?Mz drtwrm nim neke?”
54 Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Nzmu na-amatq-lzbqnge trpnzngr drtwr ngrde. A' Trtenge kc tqamatqle ninge, rpiamu kx nide Gct rmu. 55 X kxmule-esz' rpiamu kx nide Gct rmu, a' trkrlz-angidrwamuu nide. Murde ninge kx rkrlz angidr nide. Nzmu narpix kx trkrlzwxu nide, sc tqapupe-kzx nimu kxnzpokiang. A' krlzx nide x vz-nqblqx natqde. X trpokiawxu.
56 “X melrmqmu Ebraam kz abrtz-zvz-ngrde nzxlr-krde ninge mzli kc tqmnc-ngrde mz nrlc. Murde lxngitile natq Gct kx sa na-atwzlr-ngrmle ninge mz nrlc.” 57 Nzrpibz kxnzetu r lr Jiu kx, “Pokiatxpeq! Murde Ebraam bz pnz mzli kc bqnc, x trkrlzkapzme yiz kx nzpnu-nzlvqn (50). ?A' se tqrpipeq mc-kzq Ebraam?” 58 Rpi-mopwz Jiszs badr kx, “Da angidrtx lc napibo bamu. Ebraam mzte trnzmcka, a' Ninge la tqmncpex.” 59 Kx nzxlrbzlr natqde lcng, sc tzrtangrpeng rplz kx nzvaebq-ngrdr nide. A' Jiszs amrbrtr-lzbqbz mz zbo ngr leplz, x sc tqvzpxpe yz Mangr-nzangiongr.

8:5 Livae 20:10; Lou Kcpwz 22:22-24

8:12 Asaea 9:2; Matiu 5:14; Jon 9:5

8:13 Jon 5:31

8:17 Lou Kcpwz 17:6; 19:15; Matiu 18:16

*8:24 Ninge Ningepe drtwr ngrde kx Jiszs nide Gct. Murde Gct ycmnetr-ngrde nide esz'-krde mz natq lcng mzli kc tzryapwx-ngrdr ncdr Mosis. Mc Nzrlaszngr 3:14.

8:33 Matiu 3:9; Luk 3:8