18
Bzkq Rpwa'-ngrn Doa Kx Nalxngitile Gct
Mak 9:33-37, 42-50; Luk 9:46-48; 17:1-2; 15:3-7
Kzdq zbq vzmgr mz Jiszs, sc tqveapebzkr bade kx, “?Neke myalz-zlwzbz mz leplz amrlx kx nzrlr-lzbq-ngrbzng mz Gct?” Zbz vzmim Jiszs kzdq doa kxtopwz x atumle mz mzlirgr. X sc tqrpipemle bagr kx, “Nakrlzamu kx trpnzngr nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu nzmu kx trtekqtrwamuu nqmq krmu mz nzapu-krmu doa lc. Mak 10:15; Luk 18:17 Mz nzmu-krde lcde, mrlx kx avzo-lzbq mz nzapu-krde doa lc, nide kx myalz-zlwzbz mz leplz amrlx kx nzrlr-lzbq-ngrbzng mz Gct. Mrlx kx vz-nqblqle ninge mz nzabrtzlvz-krde doa kxtopwz kxmule lc mz drtqnge, abrtzlvz-kzle ninge.”
6-7 “A' aclvetio-lzbq murde ma tqatrkatiq nzrlxngitikr doa nengeng. Murde Gct sa na-ayrplapx-zlwzle ncblo kx ataole mz alwx doa kxpobe mz nzrlxngitingr. Mwx mrlz nzbz-kai-krde mz nrlc ka, mzli ka tratrkatika-ngrde nzrlxngitikr doa kxmule lcng. Murde nzayrplapxngr nide na-apule mrlx kx nzpetrpz rplz kxetu mz drtwrde x nzrtcongr me boongr prla. Da kcng tzataolr leplz mz alwx sa nakaputrp. Kxmule-esz', a' agrmplz mrlx kx ataole kzdq kz doa mz alwx! Murde kalr Gct sa na-ayrplapx-alole nide mz alwx lc mz Hxl. 8-9 Mz nzmu-krde lcde, aclvetio-lzbq kz. Bzkq rlr-ngrbzme mz alwx nzaclve-krde nim. Mz mzli r nzatalzngr arlapx-lzbq. X katxpx-lzbqm mz nzatalzngr kx batrpzle nztao-zvz-krm. Murde nzwz-kato-krm mz nzmncngr kxtubq mzli ka, x nzmnc-zvz-krm Heven kalr, myaszpx-zlwzle nzaxtx-krbzme nzrlxngiti-krm mzli ka, x nzmnc-zvz-krm mz Hxl kalr.” Matiu 5:29-30
10 Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Bzkq obqszoamu kzdq doa kxtopwz kxmule lc, murde nzmyapxbzng mz nzobqkr Gct Trtenge. X enjrl kcng tzaclvelr nidr nzkrlzlr nzrlwa-ngrbz bade mrkc tzmnctr-ngrbzlr bade Heven. 11 Ninge Mrlx Leplz vz-ngrmc mz nrlc mz nzrtangrti-krnge x nzarlapx-krnge doa kxnzmrbrng.” * Mz kzdung nzryrngr kcng pnz trnzyrolru ngalrde 11. A' yc mz Luk 19:10.
12 Zbz yapwxtibz Jiszs nzycmne-ebzpxngr lc, mz nzaelwapx-krbzle kx Gct yc mz drtwrde doa kcng tzmnc-mrbrng. Rpibzle kx, “?Nzmu kzdq nimu kx nede sip trtqki-esz' x mrbr kc esz', nike na-alele? Nzmu amnctxde krkcng nzpnu-rpwxmz-nrade-rpwxmz mz nra, me namnc-zpwx-ngrdr. X sc tqvzpe mz nzrtangrti-krde krkc tqvztxne. 13 X mz nzmc-krdele, nzabrtzlvz-krdele myaszpxle nzabrtzlvz-krde krkcng nzpnu-rpwxmz-nrade-rpwxmz tzmnc-zpwxng. 14 X mz nqmq lcpwz, Trtemu kc Heven trsutiu drtwrde kzdq doa kxtopwz kxmule lc nzmrbr-krde x nzprtr-krde mz Hxl.”
Nztaokr Kxnzrlxngiting Mz Alwx
15 Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Nzmu kzdq kztem kxrlxngiti nataole mz alwx, vz-kaipz x pibz bade nzvz-rbr-krde. A' bzkq nzkrlztibz nzycmneti-krbzme alwx ngrde. Murde nzmu kx tqlxngitibzle nzycmne-krbzme x tekqtrle nqmq nr drtwrde, sa namnclz-mopwz mz Gct. 16 A' nzmu kx trtekqtrleu nqmq nr drtwrde, vzbzmu du badr leplz naesz' o nali mz nzycmne-kr-mopwzmu bade. Mz nzmu-krde lc, vz-nqblqamu nzalvztrkr Nzryrngrkxtr kc tqrpile kx, ‘Bzkq rpiq kx doa vz-rbrpe, a' mz nzycmne-krbzme natubz du mz nibrm leplz naesz' o nali kx nzmc-kzlr nzvz-rbr-krde.’ Lou Kcpwz 19:15; 2 Korint 13:1; 1 Timoti 5:19 17 A' nzmu kx tqvz-zvzle trnzlalztq-krpwzleu bamu, pibzmu da amrlx mz lrmakxtr. X rlr-ngrbzmu mz mq kxnzetu ngr lrmakxtr mz nzycmne-krbzlr bade. Nzmu kx tqvz-zvzle trnztekqtr-krdeu nqmq nr drtwrde, nimu lrmakxtr na-aprtxpxpeamu nide murde apule kxmnc-mrbr.”
18 “Napibo bamu kx Gct kc Heven sa natubz mz nibrmu mz nzesz'ti-kzkr drtwrde mz da kcng tqrpwa'-ngrnamu x da kcng tqrlrpx-ngrnamu mz nzokatr-krmu leplz mz nrlc ka. Matiu 16:19; Jon 20:23 19 X napi-mopwc' bamu kx mzli kznike krka'ngr kzdu nimu kxli o kxtq mz nzesz'tikr drtwrmu kx da kx rlxtibzmu mz Trtenge vz-nqblq-zpwxle me pnz drtwrde, sa nakabzle bamu. 20 Murde mzli lc tzmnctr-lxblr-ngrdr mz drtqnge, ninge la tqmnckr badr mz nzmailz-krnge nidr.”
Nzycmne-ebzpxngr Kxnzawz Kx Px-ngrde Nzipq-krde Kztede
21 Zbz Pita vzm mz Jiszs, rpibzle kx, “?Kxetu, nzwrde natqlvr kx naipq-ngrne kztenge kx alem da kxtrka bange? ?Nzwrde kxrlimz mrlz?” Luk 17:3-4 22 Ayzlu-ngrbz Jiszs natqde kx, “Trtingr. Murde nzipq-krm kztem trnaesakiu, kxmule-esz' krlzbzle nzwrde kx nzkqlu-zlwzng, a' sc tqvz ye. 23 Murde nqmq kr Gct mz nzaclve-krde leplz nedeng apule nzycmne-ebzpxngr lc nayapwxtibo.
“Kzdq mzli kzdq kc king rpile narlwx-lxblrle kaon scdr kxnzawz nedeng. 24 Mzli kc tqabzo-ngrdele, nzvzmim kzdq nidr kc tqkaontibzle bade dola kxnyrmz. 25 A' kxnzawz lc tryatrpepwzu nzxpe-krde kaon lc Murde trpnzngr kx rtakitr nzrtekqtrngr. Zbz king kc sc tqpipebzle mz kxnzawz nedeng kx ncblo kc na-amwatx x navzmitr olvz rde x doa nedeng mz nzngini-kz-krdr kxnzawz-nrbalqng. X na-amwa kz dztudrng amrlx naxpengr kzdu kz kaon kcng. 26 A' ncblo kc tqrweobz zpr mz king x sc tqyrnititrpebzle bade kx, ‘Krlzu ena, a' kam du bange mzli mz nzxpepx-krbo kaon kcng amrlx!’ 27 Zbz sc tqycpengr drtwr king kc nide, tqipqpele nide x katxde kaon kc. X sc tqrlrpe-ngrbzle nzvz-krde.
28 “A' ncblo kc kx vzle, rmctipele kzdq kz kxnzwzng badr kx kaontibzle bade trtqki r dola (100). Lolvzbqbzle drtwrde x sc tqamwxlrpele nide mz nzrpi-krbzle kx, ‘Ka-dwzlr-ngrm trau kc tqkaontime!’ 29 A' ncblo kc rweobz zpr bade x sc tqyrnititrpebzle bade kx, ‘Krlzu ena, a' kam du bange mzli mz nzxpepx-krbo kaon kc atwrnrngr!’ 30 A' trlalztqpwzu bade, x adwatrle ncblo kc mz presin, namncpxm mrlcde krlzbzle mzli kx nzxpepxngr kaon scde. Mzli kc pnz ncblo kx trxpeleu kaon scde, nzadwatr mz presin, namncpxm elr nakrlzbzle mzli kx kztedeng nzxpepx-ngrbzlr kaon scde. Nzmu trnaxpepwzlru le, mnctxpx-zvzm mz presin, x bzpxm elr. Kxpresin kxmule lc mnc-xgle-txpwzle kxnginideng mz nzapu-krdr nide.
31 Kx nzmcpz kxnzwzng badr da lc, drtwrdr vztx zlwz. Nzvzbzng mz king, sc tzrlwape-ngrbzlr da amrlx bade. 32 Zbz sc tqkqlepe king kc kxnzawz kc. X rpibzle bade kx, ‘Ni-zlwzm kxnzawz kxdrka'ngr. Katxpxbo kaon scm amrlx murde yrnititrpe' bange. 33 X takitrde nzyc-kzkr drtwrm kztem x naipqq nide, da kc tqwaisr-ngrne nim. A' tryc-ngru drtwrm nide.’ 34 King kc drtwrde ngyatx zlwz, sc tqpipebzle mz kxnzaclveng mz presin kx navzmilr ncblo kc x na-aetq-zvzbzlr drtqde murde tryatrpepwzu nzxpe-krde kaon scde.”
35 X rpi-mop Jiszs bagr kx, “Mz nqmq lcpwz, Trtenge kc Heven sa na-ayrplapx-alole mrlx kx tripq-angidrleu kztede mz nabzde mz da kxtrka kcng tqalebzle bade.”

18:3 Mak 10:15; Luk 18:17

18:8-9 Matiu 5:29-30

*18:11 Mz kzdung nzryrngr kcng pnz trnzyrolru ngalrde 11. A' yc mz Luk 19:10.

18:16 Lou Kcpwz 19:15; 2 Korint 13:1; 1 Timoti 5:19

18:18 Matiu 16:19; Jon 20:23

18:21 Luk 17:3-4

18:30 Mzli kc pnz ncblo kx trxpeleu kaon scde, nzadwatr mz presin, namncpxm elr nakrlzbzle mzli kx kztedeng nzxpepx-ngrbzlr kaon scde. Nzmu trnaxpepwzlru le, mnctxpx-zvzm mz presin, x bzpxm elr. Kxpresin kxmule lc mnc-xgle-txpwzle kxnginideng mz nzapu-krdr nide.