10
Jiszs Alvztr-ngrde Nzyrlzngr X Nzaxtxngr Krnalz
Matiu 19:1-12; Luk 16:18
Zbz Jiszs badr ncblo nedeng nzrlaszlr mztea Kzpznizm mrkc Gzlili Provins x nzvztrng Judiz Provins mz nrlar LueJodzn kc tqprkilzm nepi. X kzdq zbo ngr leplz nzvz-mopqng bade mrlcde, x Jiszs sc tqalvztrpele nidr, da kc tqwai-zvzle. Kzdung Farzsi nzvzmqng mz Jiszs mz nzatalz-krdr nide mz nzale-krde kzdung da kxvz-rbr. Nzveatibzlr bade kx, “?Nzpnzkr drtwrm le, Lou sc Gct rlrpx-ngrde ncblo nzaxtx-krde olvz rde?” Jiszs rvea-mopwz badr kx, “?Myx kxmule nike pi Mosis mz nzaxtxngr?” Nzrpibzlr kx, “Mosis rlrpx-ngrde. Murde rpile kx nzmu ncblo nayrbzle dq letz mz olvz rde, napibzle kx nzaxtx-lzbqpeng ncdr x sc tqatwzlr-ate-ngrde nide. Lou Kcpwz 24:1-4 Rpibz Jiszs kx, “Mosis yr-ngrde natq lc murde leplz nzdrka'-ngrng x nardr mqngi. A' Gct aelwapx-ngrde me pnz drtwrde mzli kc tqwz-ngrde nrlc. Murde Nzryrngrkxtr rpimle bagu kx mzli lc ayrnrngr, ‘Gct wz-ngrde ncblo esz' x olvz esz' mz nzmnctr-lxblr-krdr.’ Nou 1:27; 5:2 ‘Delc mzli kc tzetupe-ngrdr, nayrlzng. X nzamatq-lzbq-krdr namyaszpxle nzamatq-krdr kxnginidrng. X ncblo namnctr-amqngipebz mz olvz rde. Murde doa lcng li nznginipedr nrkrdrtq x leplz kxesz'.’ Nou 2:24; 1 Korint 6:16; Efiszs 5:31 X napibo bamu kx trnzlipeung, a' nznginipedr leplz kxesz'. Mz nzmu-krde lcde, trpnzngr leplz kx takitrde nzakipx-krde krkcng tqaxvctrpeng Gct mz nzyrlzngr.”
10 Mz nibrde, mzli kc tzmncnepe-ngrdr esz'-krdr brma badr ncblo nedeng, nzveati-mopwzlr bade nike drtwr ngrde. 11 Rpibzle badr kx, “Mzli kc ncblo nzaki-lzbq-ngrdr mz olvz rde x yrlzti-moule kc olvz kzble, olvz krali lc trngiu olvz rde angidr, murde mz nzobqkr Gct sa tqyrlztibele olvz rde kc ayrnrngr. Mz nzmwimi-krde olvz krali lc, ayzprtxde nzesalz-krbzle kc mz olvz rde kc ayrnrngr mz nzyrlzngr mz mz Gct. 12 X kxmu-kzle lc mz olvz kx axtxde ncblo ngrde x yrlzti-moule kc ncblo kzble.”
Doa Kx Nzlxngitilr Gct Mz Nzngini-krde King Rdr
Matiu 19:13-30; Luk 18:15-30
13 Kzdq zbq kzdung leplz nzvzmimlr doa kxnztopwzng mz Jiszs mz nzmaletr-krbzle nrkrdrtqdr x nzamrlz-krde nidr. A' ncblo nedeng nzlclvzlr leplz lcng. 14 A' mzli kc tqmc-ngrbz Jiszs, drtwrde ngyatx. Sc tqrpipebzle badr kx, “Bzkq rpwa'-ngrbzmu mz doa lang tztopwzng nzvz-krmlr bange. Murde leplz kxnzmulr lcng nzlxngitilr Gct mz nzngini-krde King rdr. * Kzdung mzli takitrde nzngyatikr drtwrgu leplz kcng tzvz-rbrng mz nqmq kr Gct, x nzlclvz-krbzkuleng badr.
15 X trpnzngr nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu nzmu kx trapuwamuu doa lcng.” 16 Zbz sc tqbrlctipele doa kxnztopwz kcng mz mqde, yrlqo-ngrbzle mqde badr, x sc tqamrlztipele nidr.
17 Zbz mzli kc Jiszs badr ncblo nedeng narkalzpe-ngrmlr, kzdq ncblo ngrlrm mz Jiszs, atuobz zpr bade, x rveabz bade, rpibzle kx, “Kxakrlz, krlzx kx nim ncblo kxmrlz. ?Nike na-alex mz nztwz-krnge nzlungr kxboi?” 18 Rpibz Jiszs bade kx, “?Memule tqrpi-ngrme bange mrlzx? Murde trpnzngr kxmrlz, a' ngi txpwz Gct esz'-krde. 19 Krlzq natq kcng tqkapx Gct. Krlcde seleng: ‘Amrlue zvz trtem x lxem. X bzkq kx narnibq. Bzkq kx narmwimi doa kxtrngiu krnalzde. Bzkq kx napna da. Bzkq kx narpokiati leplz. Bzkq kx naryrlqpx da kx nakabz mz leplz.’ X kzdung kz da mou kxnzmulr lcng.” Nzrlaszngr 20:12-16; Lou Kcpwz 5:16-20 20 A' rpibz ncblo kc kx, “Kxakrlz, abzo pnz mzli kc tqngini-ngrne obla vz-nqblq-angidrx natq lcng amrlx.” 21 Jiszs obqtxbz mz ncblo kc mz nzmrlzti-krde nide. Zbz rpibzle bade kx, “Mrbrpxbep da esz' kx na-aleq. Amwa mclrm amrlx x kabz trau rde mz leplz kx trpnzngr scdr. Nzmu na-aleq da lc, nzrngiba-krm namyalz mou mrkc Heven. Vzm x vz-nqblqm ninge.” Jiszs krlzle kx nzrngibakr mrlx lc rpwa'-ngrbzle bade nzvz-nqblq-angidr-krde nide, murde dztudeng nzapubzlr bade mqngr da kx nzlz kx angioleng.
22 Mzli kc ncblo kc tqxlr-ngrbzle natq Jiszs, drtqde blotx pnz x sc tqvztxpe, drtwrde vztx zlwz. Murde nzrngiba-krde etu x trsutiu drtwrde nzalvetx-krdeleng mz nzvz-nqblq-krde Jiszs.
23 Jiszs obqlvztxde nrlc, zbz rpibzle mz ncblo nedeng kx, “Rblxtx-atwrnr-ngrbz mz leplz kx nzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct, murde trnzkrlzlru kx nzmnc-xglelr nide mz da amrlx!” 24 Nzpwrkilvc-ngrdr natqdeng. A' Jiszs rpi-mopwzle kx, “Doa nengeng, rblxtx-atwrnr-ngrbz mz leplz nzmnclz-krbzlr mz Gct. 25 Kamel trkrlzleu nzdwatr-krde mrkc tqmrplxngr nidil. X nzrblxkr kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct myaszpxle da lc.” 26 Ncblo nedeng nzpwrkilvc-zlwz-ngrdr natqde x nzrpibzlr bade kx, “E kx tqmule lcde, trpengr kx narlapx!” 27 Jiszs mzte aprtxbzle badr x rpibzle kx, “Rblxbz mz ncblo, a' tr-rblxpwzu mz Gct. Murde trpnzngr da kx rblxbz bade.”
28 Zbz rpibz Pita bade kx, “Rlaszpekr dztugrng amrlx mz nzvz-nqblq-krgr nim.” 29 Rpibz Jiszs kx, “Napi-angidrbo bamu. Mrlx kx rlaszpxle ma nyzde, o mzledeng, o inwedeng, o lxede, o trtede, o doa kxnztopwz nedeng, o drtc' nyzdeng mz nzvz-nqblq-krde ninge x nzlepx-krde Nrpakxmrlz, 30 Gct sa naxpe-moule nide nzwrde nangi trtqki lxblr (100) mz nikeng rlaszpxle. Mz nrlc ka sa natwz-moule du ma nyzde, mzledeng, inwedeng, lxedeng, doa kxnztopwz nedeng x drtc' nyzdeng, vzmi nzatrkati-zlwzkr leplz nide murde vz-nqblqle ninge. X mz nrlc kc navzm, sa natwz-kzle nzlungr kxboi. 31 A' nadcpx mz drtwrmu kx kzdung leplz kxnzetung mz nrlc ka, sa nangi leplz txneng mz nrlc kc navzm. X kzdung leplz txneng mz nrlc ka, sa nanginidr kxnzetung mz nrlc kc navzm.”
Nzwrde Kratq Kx Ycmnetrngr Jiszs Nzbz-krde
Matiu 20:17-19; Luk 18:31-34
32 Mzli kc tzvz-ngrdr mz lrpzki mz nzvzkilz-krdr Jerusalem, Jiszs rtwayzbz mz leplz amrlx kcng tzvz-nqblqlr nide. X ncblo nedeng nzmwxlr-zlwzng murde nzkrlzlr kx kxnzetu r lr Jiu nzrpilr nanibqlr nide. Zbz katxpxmle nidr, vzmitxpxleng rlru kxpipz x sc tqpipe-mopwzle badr nikeng naprtzbz bade. 33 Rpibzle badr kx, “Ninge Mrlx Leplz. X mzli kc nakrlztr-ngrbzku Jerusalem, sa nakaobz ninge mz mq kxnzetu r pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis. Zbz navzmibzlr ninge mz Kansrl x drtwrdr sa naesz'ti kx nabzx. Zbz nakao-mopwzlr ninge mz doa lr gzpman ngr Rom kxtrngiulrJiu mz nzrnibqngr ninge. 34 X lr Rom lcng naxtrnga-ngrdr ninge, nabyatilr ninge, naviplalr ninge x nanibqlr ninge. A' mz zbq kratq ninge kc tqlupe-moux.”
Doa Kx Namyalz Mz Nzobqkr Gct Nawz-nrbalqtrpz Mz Leplz Amrlx
Matiu 20:20-28
35 Zbz Jemes x Jon, mrlx Sebedi kcng nzling, nzvzbzng mz Jiszs x nzycmneng badr. Nzrpibzlr kx, “Kxakrlz, nayc mz drtwrm nigr x kam bagr nike suti drtwrgr.” 36 Jiszs rveabz badr kx, “?Nike suti drtwrmu na-alebo bamu?” 37 Nzrpibzlr kx, “Mzli kc na-amrluengr nim mz nzngini-krm king, rlr-ngrm bagr nzwxbukr kzdq nigr mz nrlarm kxrtc, x kzdq nigr mz nrlarm kxmc, mz nzngini-krgr kxnzetung kxnzmyapxbzng.” 38 A' rpibz Jiszs badr kx, “Trkrlz-angidrwamuu nike tqrlxtiamu! ?Krlzamu nzprtrngr mz nzetqkr drtq kc naprtilzle ninge? ?X narlrpx-lzbq-ngrnamu mz da kznike naprtzbz bamu, da kc nawaix mzli lc navztrp?” 39 Nzayzlu-ngrbzlr natqde mz nzrpi-krbzlr kx, “Eu, krlzkr nzalengr da lc!” Zbz rpibz Jiszs badr kx, “Da zpwxtx, drtqmu la naetq kz, da kc nawai nzetqkr drtqnge. 40 A' trpnzngr scnge zmatq mz nzka-krbo me matq lcng. Murde Trtenge kx rmcpxpwz krkcng nawxbuong mz tron lcng.” Jemes kc tznibqpe mz nzvz-nqblq-krde Jiszs. X Jon nzaetqti-kzpz drtqde mz nzvz-nqblq-krdele.
41 Mzli kc tzxlr-ngrbz kztedrng da kc tzrlxtilr, drtwrdr kc tqlctrpebz mz Jemes x Jon. 42 Zbz Jiszs sc tqkqlepele nidr amrlx ngrdr, x rpibzle badr kx, “Krlzamu kx king mz nrlc ka nzrtulrtr-ngrbzlr mz leplz nzalengr da mz nzmnclz-krbzlr badr. 43 A' bzkq mz nimu. Murde doa kx rpile namyapxbz mz nimu mz nzaclve-krde leplz nengeng, nawztrpz bamu. 44 X doa kx nangi kxetu kxmyalz, na-avzo-lzbq x nawz-nrbalqtrpz mz leplz amrlx. 45 Ninge Mrlx Leplz. X kxmule-esz' ninge kxetu rmu, a' vz-ngrmc mz nrlc mz nzwztr-krbo mz leplz, a' trngiu leplz kx nawztrpqng bange. X vz-ngrmc nzrlrpx-krbo nzlu-krnge mz nzxpepx-krbo leplz kxnzkqlung mz zmatq ngr nzbzngr.”
Jiszs Amrlzle Kzdq Ncblo Kx Mzte Kcba
Matiu 20:29-34; Luk 18:35-43
46 Mz nzvz-krdr kc Jerusalem, nzvztrng mz mztea Jeriko. X mzli kc tzrlaszpe-mou-ngrdr Jeriko, nzyrkr-nqblq zbo ngr leplz kxetu. X mz nrlar lrpzki lc tzo-zlilr, wxbu zvz elr kc ncblo kx mzte kcba, drtqde Batimezs, mrlx Timezs, mz nzrlx-krbzle trau mz leplz. 47 Mzli kc tqxlrpe-ngrde kx Jiszs kc Naszret sc tqvz mz lrpzki, sc tqnepxpe mz nzrpi-krde kx, “Jiszs, Mrlx Devet, nayc mz drtwrm ninge!” 48 Leplz kcng nzlclvzlr nide x nzrpibzlr namnc-lrpi. A' sc natqde tqaetunelz zlwz, mz nzrpi-krde kx, “Mrlx Devet, nayc mz drtwrm ninge!” 49 Jiszs kc tqtupe, tqrpipebzle mz leplz kx, “Kqlebzmu, navzm mrka.” Sc tzkqlepelr ncblo kc mzte tqkcba x tzrpipebzlr bade kx, “Tulzm x drtwrm naelalzm, murde nide la tqkqlemle nim!” 50 Zbz Batimezs aotxole lrpz ngr zbao, tutxlz-anim x sc tqvzpebz mz Jiszs. 51 Jiszs rpibzle bade kx, “?Nike suti drtwrm na-alebo bam?” Rpibzle kx, “Kxetu, naobq-moux.” 52 Zbz rpibz Jiszs bade kx, “Vzpe. Murde nzlxngiti-krm ninge dela tqamrlz-angidrpele nim.” X mzli kcpwz mzte obqtxpx pnz. X sc tqvz-nqblqpe-kzle Jiszs mz lrpzki.

10:4 Lou Kcpwz 24:1-4

10:6 Nou 1:27; 5:2

10:8 Nou 2:24; 1 Korint 6:16; Efiszs 5:31

*10:14 Kzdung mzli takitrde nzngyatikr drtwrgu leplz kcng tzvz-rbrng mz nqmq kr Gct, x nzlclvz-krbzkuleng badr.

10:19 Nzrlaszngr 20:12-16; Lou Kcpwz 5:16-20

10:21 Jiszs krlzle kx nzrngibakr mrlx lc rpwa'-ngrbzle bade nzvz-nqblq-angidr-krde nide, murde dztudeng nzapubzlr bade mqngr da kx nzlz kx angioleng.

10:40 Jemes kc tznibqpe mz nzvz-nqblq-krde Jiszs. X Jon nzaetqti-kzpz drtqde mz nzvz-nqblq-krdele.