5
Abzamu nzvz-nqblq-zvz-krmu lrpzki r Gct, murde nimu doa nedeng kcng tqmrlzti-zlwzleng. Namrlzti-zvzamu leplz, da kc tqwai Kraes nzmrlzti-krde nigu. Murde rlrpx-lzbq-ngrde nzbz-krde nigu, mz nzngini-krde blz kx myapx-esz'ngr kx abrtzlvz Gct.
X mz nznginipe-krmu lc leplz kxnztrng ne Gct, nzmnc-krmu natubq-zvzpwz, murde ma tzpikitingr leplz nimu nqmq krmu. Bzkq rwmimiamu doa kx trngiu krnalzmu, x bzkq aleamu da kx myangr drtq, x bzkq trkibramu. Murde nqmq kxnzmulr lcng trtakitrpleu leplz nedeng. Murde trtakitr-kzdeu nzryapwx-krmu kxtrka. Bzkq yapwxtipxamu be kx amyale drtq. Bzkq ycmne-lukurnr-ngrnamu x rwxtiamu leplz. A' awi-ngrbzmu mz Gct nivz lrde, mz nzycmne-krmu amrlx. Leplz kcng tzprtrng mz nzrmwingr leplz kx trngiu krnalzdrng, x mz nzalengr da kx myangr drtq, x mz nzngini-krdr trkibr, leplz kxnzmulr lcng trnamncung Heven badr Kraes x Gct Trte, x trnatwzlru da kcng tzvzpxmqng mz Gct nzngini-krde King rdr. Murde mz nzale-krdr da lcng trnzangiolru Gct angidr, a' nzangiolr nidr esz'-krdr. Bzkq rlr-ngrbzmu mz leplz nzesabrti-krdr nimu, mz nzrpi-krbzlr kx Gct rlrpx-ngrde da lcng tqtrka. Murde natq kxnzmulr lcng nzvz-rbrng. X zngya ngr drtwr Gct kalr sa natutitrle leplz amrlx kcng tzxpqbrlr-ngrdr natqde. Mz nzmu-krde lcde, bzkq prtrpzmu badr, a' kapx-lzbq-zvzmamu badr.
Murde mzli kc ena, apuamu leplz kcng tzmncng mz nzlo, murde alwx ngrmung nzakamrbr-ngrdr da mz nabzmu. A' mzli ka apupeamu leplz kcng tzmncng mz zyzlr, murde da angidr kx vzpxm mz Kxetu pnamilxtipele nabzmu. Mz nzmu-krde lcde, mnc-nqblqamu da angidr lc. Asaea 9:1-2 Murde leplz kcng tzmnc-nqblqlr da angidr lc, nqmq krdr sa namrlz, nalqngi, x natubq. 10 X abzamu nzkrlz-krmu da kx abrtzlvz Kxetu, x vz-nqblqamu me pnz drtwrde. * Naglxku nike abrtzlvz Gct mz nzrlwx-krgu Nzryrngrkxtr, murde pipxle da kx mrlzbz bade x da kx trkabz bade.
11 Kapx-lzbqmamu mz da kxmane kcng tqtrka. X pibzmu mz leplz kx da lcng ngi alwx. 12 Murde myangr drtq leplz nzryapwxtinengr da kx nzrtrngzti-kapqbz leplz kxdrka'-ngrng. 13 A' mzli kc alwx kcng tqyc-kapq tzaelwapx-ngrdr, leplz nakrlzlr da kx ngi drka'-ngrng. 14 Murde da angidr kx vzpxm mz Gct apule zyzlr kc tqaelwapx-ngrde da kxtubq x da kxvz-rbr. Delc, leplz nzngr-ngrdr kx,
“Ei! Melzmq! Bzkq mwibqpeq!
A' tulzm mz nzbzngr mzli ka.
X rlr-ngrbz zyzlr ngr Kraes
Nzpnamilxti-zvz-krde nabzm.” Nabz lc nangr-ngrgu mz #110 ‘Lod, Glqlzkr’ mz Buk R Nzangiongr.
15 Mz nzmu-krde lcde, obq-angidramu mz nzmnc-krmu. Bzkq apuamu ncblo kxngqngu, a' na-apuamu ncblo kxyrplapx. 16 Oliqti-zvzamu nzamrlz-krmu leplz, murde mzli ka leplz kxnzkqlung nzale-txpwzng da kxtrka. 17 Dekc tqrpi-ngrbo bamu kx bzkq apuamu ncblo kxngqngu, a' abzamu nzkrlz-krmu me pnz drtwr Kxetu.
18 Bzkq rlr-ngrbzmu mz nzrmnqngr nzatrkati-krde nimu. Murde nzrmnq-katongr rkatrpz mz leplz nzrtrngz-abeane-krdr da kxdrka'ngr kx myangr drtq. A' rlr-ngrbzmu mz Mqngrkxtr nzokatr-krde nimu, murde narkatrpz bamu nzale-krmu da kxtubq. 19 X mz nzokatrkr Mqngrkxtr, ycmne-etramu badr kztemung mz natq ngr Sam, him, x nabz kxtrng. Kolosia 3:16 X angrlvzamu Kxetu mz nabzmu atwrnrngr. 20 X awi-zvz-ngrbzmu da amrlx mz Trtegu Gct, mz nzngini-krmu leplz neng Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx.
Olvz Kxnzyrlzng X Ncblo Ngrdrng
21 Doa ne Kraes namnclzbz mz zmatq ngr kztedeng kxnzrlxngiting mz nzamrlue-krde Kraes. 22 Mz nzmu-krde lcde, nimu olvz kxnzyrlzng namnclzbzmu mz zmatq ngr ncblo ngrmung, mz nzmnclz-krbzmu mz Kxetu rgu. 23 Kraes nide nargu kx aclve-angidrle nigu lrmakxtr mz nzngini-krgu nrkrdrtqde. X nide kc tqarlapxle nigu. Mz nqmq lcpwz, ncblo kxyrlz nangi nar olvz rde mz nzaclve-angidr-krdele. 24 Mz nzmu-krde lcde, nimu olvz narlr-lzbq-ngrbzmu mz nzmnclz-krbzmu mz ncblo ngrmung, da kc tqwai lrmakxtr nzmnclz-krbzlr mz Kraes.
25 X nimu ncblo kxnzyrlzng namrlztiamu olvz ngrmung, da kc tqwai Kraes nzmrlzti-krde lrmakxtr mz nzbz-krdeleng. 26 Bz-ngrde nidr murde na-alqngile nidr mz lue ngr nzwrkxtrngr x mz nzlxngiti-krdr natqde. 27 Murde lrmakxtr sa na-apule olvi kx nayrlzti Kraes kalr. X mzli ka sc tqatubqtile nide, murde natakitrde nide nztutr-krbzle mz mzte, mz nzngini-krde olvi kxluli, kxlqngipx, kxtr, x kxtubq-esz'ngr mz nzobq-krde, kx trtxpnzngr alwx ngrde x trpnzngr da kxvz-rbrtrpz bade. 28 X nimu ncblo namrlztiamu olvz ngrmu da kc tqwai nzmrlzti-krmu nrkrdrtqmu. Murde mz nzmnc-lxblrngr, ncblo kc tqmrlztile olvz rde mrlzti-lzbq kz. 29-30 X trpnzngr kx trkalr-ngrde nrkrdrtqde. A' aclve-angidrle x aputrle dakxnzng, da kc tqwai Kraes nzaclve-krde nigu lrmakxtr, mz nzngini-krgu nrkrdrtqde. 31 Da kc tqwai nzpikr Nzryrngrkxtr le kx, “Mzli kc ncblo x olvz tzetupe-ngrdr, nayrlzng. X nzamatq-lzbq-krdr namyaszpxle nzamatq-krdr kxnginidrng. X ncblo namnctr-amqngipebz mz olvz rde. Murde doa lcng li nznginipedr nrkrdrtq x leplz kxesz'.” Nou 2:24; Matiu 19:5; Mak 10:7-8; 1 Korint 6:16
32 X mz nqmq lcpwz Kraes ncdr lrmakxtr nidr nrkrdrtq x leplz kxesz'. Krlc da kx myapxbz kx trkrlz-angidrkaku. 33 Kxmule-esz', a' ncblo kxyrlz kxesz' namrlztile olvz rde, da kc tqwai nzmrlzti-lzbq-krde. X olvz kxyrlz na-amatqle ncblo ngrde. 5:25 Nivz lc ngi dalr nzrka-zvzngr da, a' trngiu dalr nzrtwz-zvzngr da. 5:33 Gct yrlqle nzyrlzngr murde ncblo x olvz naokatr-lzbqng mz nzyrlz-krdr.

5:8 Asaea 9:1-2

*5:10 Naglxku nike abrtzlvz Gct mz nzrlwx-krgu Nzryrngrkxtr, murde pipxle da kx mrlzbz bade x da kx trkabz bade.

5:14 Nabz lc nangr-ngrgu mz #110 ‘Lod, Glqlzkr’ mz Buk R Nzangiongr.

5:19 Kolosia 3:16

5:31 Nou 2:24; Matiu 19:5; Mak 10:7-8; 1 Korint 6:16

5:33 5:25 Nivz lc ngi dalr nzrka-zvzngr da, a' trngiu dalr nzrtwz-zvzngr da. 5:33 Gct yrlqle nzyrlzngr murde ncblo x olvz naokatr-lzbqng mz nzyrlz-krdr.