19
Jiszs Alvztr-ngrde Nzyrlzngr X Nzaxtxngr Krnalz
Mak 10:1-12
Jiszs kx yrkrpxbz kc nzalvztr-krde, sc tqrlaszpekr badr Gzlili Provins x tqvztrpekr Judiz Provins mz nrlar LueJodzn kc tqprkilzm nepi. Zbo ngr leplz kxetu nzvz-nqblqmlr nigr mrlcde, x amrlzbzle kztedr kxnzyagoxng.
Kzdung Farzsi nzvzmqng mz Jiszs nzabzlr nzatalzngr nide mz kzdung da kxvz-rbr. Nzrpibzlr bade kx, “?Nzpnzkr drtwrm le, Lou sc Gct rlrpx-ngrde ncblo nzaxtx-krde olvz rde mz nzvz-nqblq-krde drtwrde esz'-krde?” Jiszs ayzlu-ngrbzle natqdr kx, “Gct aelwapx-ngrde me pnz drtwrde mzli kc tqwz-ngrde nrlc. Murde rlwxamu mz Nzryrngrkxtr kx mzli kc ayrnrngr ‘Gct wz-ngrde ncblo esz' x olvz esz' kx namnctr-lxblrng. Delc mzli kc tzetupe-ngrdr, nayrlzng. X nzamatq-lzbq-krdr namyaszpxle nzamatq-krdr kxnginidrng. X ncblo namnctr-amqngipebz mz olvz rde. Murde doa lcng li nznginipedr nrkrdrtq x leplz kxesz'.’ Nou 1:27; 2:24; 5:2; Mak 10:7-8; Efiszs 5:31; 1 Korint 6:16 X napibo bamu kx trnzlipeung, a' nznginipedr leplz kxesz'. Mz nzmu-krde lcde, trpnzngr leplz kx takitrde nzakipx-krde krkcng tqaxvctrpeng Gct mz nzyrlzngr.” Zbz Farzsi nzveabzng bade kx, “?A' memule tqrlrpxngr Mosis le mz nzrpi-krde kx nzmu ncblo nayrbzle dq letz mz olvz rde napibzle kx pxtxpe-ngrde nide x sc tqatwzlr-ate-ngrde nide?” Lou Kcpwz 24:1-4 Rpibz Jiszs kx, “Mosis yr-ngrde natq lc murde nar leplz mqngi. A' trkxmuleu lc mzli kc ayrnrngr tqwzngr Gct leplz. Mzli kc ncblo tzaki-lzbq-ngrdr mz olvz rde kx tr-rmwimiu ncblo kzble, x yrlzti-moule kc olvz kzble, olvz krali lc trngiu olvz rde angidr. Murde mz nzobqkr Gct, sa tqyrlztibele olvz rde kc ayrnrngr. Mz nzmwimi-krde olvz krali lc, ayzprtxde nzesalz-krbzle kc mz olvz rde kc ayrnrngr mz nzyrlzngr mz mz Gct.”
10 Zbz rpibzkr bade kx, “Kx tqmule lcde, rlrpxngr Gct leplz nzaki-lzbq-krdr mz da lc esz'txu, mwx takitrde bzkq nzyrlzng.” 11 Jiszs ayzlu-ngrmle natqgr kx, “Leplz trnzkqluung kx mrlzbz badr trnzyrlz-krdru, a' ngi txpwz krkcng tqokatrng Gct mz nzmnc-nqblq-krdr nqmq lc. 12 Mz ncblo kcng tqrblxbz badr nzrmwimi-krdr olvz, kzdung nidr nrkrdrtqdr trmrlzu mzli kc mztr tzmc-ngrdr. X kzdung nidr nrkrdrtqdr nzvzpx, murde narblxbz badr nzrmwimi-krdr olvz. X kzdung leplz nzmcpxlr trnzyrlz-krdru murde nawztxtrpwzng mz Gct. X leplz kcng tzkrlzlr nzmnc-nqblq-krdr nqmq lc, nzabrtzlvzlr nqmq lc murde vzpxm mz Gct.”
Doa Kx Nzlxngitilr Gct Mz Nzngini-krde King Rdr
Mak 10:13-31; Luk 18:15-30
13 Zbz kzdung leplz nzvzmimlr doa kxnztopwzng mz Jiszs mz nzmaletr-krbzle nrkrdrtqdr x nzkrka'-krbzle badr. A' lclvzbzkr. 14 Zbz Jiszs rpimle bagr kx, “Bzkq rpwa'-ngrbzmu mz doa lang tztopwzng nzvz-krmlr bange. Murde leplz kxnzmulr lcng nzlxngitilr Gct mz nzngini-krde King rdr.” 15 Mz nibr nzyrlqo-krbzle mqde badr mz nzamrlz-krde nidr, sc tqrlaszpele mrkc.
16 Mzli lc kzdq ncblo vzm mz Jiszs, rpibzle kx, “?Kxakrlz, da kxmrlz kznike na-alex natwz-ngrne nzlungr kxboi?” 17 Jiszs ayzlu-ngrbzle natqde kx, “?Nike tqveati-ngrme bange da kxmrlz? Murde trpnzngr kxmrlz, a' ngi txpwz Gct esz'-krde. Mz nzprtr-krm mz nzlungr kxboi, navz-nqblqq natq kcng tqkapx Gct.” 18 Ncblo lc vea-mopwz kx, “?Natq kznikeng?” Rpibz Jiszs kx, “Krlcde seleng: ‘Bzkq kx narnibq. Bzkq kx narmwimi doa kxtrngiu krnalzde. Bzkq kx napna da. Bzkq kx narpokiati leplz. 19  Amrlue zvz trtem x lxem. X kzdung mou. X mrlzti kztemqng da kc tqwaiq nzmrlzti-lzbq-krm.’ Nzrlaszngr 20:12-16; Lou Kcpwz 5:16-20; Livae 19:18; Mak 12:31; Luk 10:27; Galesia 5:14 20 Ncblo lc rpibzle bade kx, “Vz-nqblq-angidrx natq lcng amrlx. A' mwx trtakitrdeu. ?Nike mou na-alex narlapx-ngrne?” 21 Rpibz Jiszs bade kx, “Kx tqrpiq natubq-esz'ngrn mz nzobqkr Gct, amwa mclrm amrlx x kabz trau rde mz leplz kx trpnzngr scdr. Nzmu na-aleq da lc, nzrngiba-krm sa namyalz mou mrkc Heven. Zbz vzm x vz-nqblqm ninge.” 22 A' ncblo lc drtqde tqbrpe, kx xlrbzle kc natq Jiszs. Sc tqvzpe, drtwrde vztx zlwz. Murde nzrngiba-krde etu x trsutiu drtwrde nzalvetx-krdele mz nzvz-nqblq-krde Jiszs.
23 Zbz Jiszs rpimle bagr kx, “Da angidrtx lc napibo bamu. Rblxtx-atwrnr-ngrbz mz kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct! 24 Napi-mopwc' bamu kx kamel trkrlzleu nzdwatr-krde mrkc tqmrplxngr nidil. X nzrblxkr kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct myaszpxle da lc.” 25 Kx xlrbzkr natq lc kctitxpxkr. Zbz sc tqrpipebzkr kx, “E kx tqmule lcde, trpengr kx narlapx!” * Mz mzli nyz Jiszs, leplz nzpnzkr drtwrdr le nzrngisckr ncblo da vzpxm mz nzamrlzkr Gct nide, nzmu leplz kxnzrngiscng kx trnaprtrlru Heven e trpengr kx naprtr elr. A' drtwr lc vz-rbr.
26 Jiszs mzte aprtxmle bagr x rpimle kx, “Rblxbz mz ncblo, a' tr-rblxpwzu mz Gct. Murde trpnzngr da kx rblxbz bade.” 27 Zbz rpibz Pita bade kx, “Rlaszpekr dztugr amrlx mz nzvz-nqblq-krgr nim. ?A' nike natwzkr kalr?” 28 Jiszs rpimle bagr kx, “Nakrlzamu kx mz mzli kxmrna kc navzm, sa nangininge King mz nzwxbuo-krmc mz tron nyznge kxmatq. X nimu lcng tqvz-nqblq-angidramu ninge, sa na-apu-kzamu king mz nzwxbuo-krmamu mz tron mz nzaclve-krmu nqvi lr ncblo kcng Israel nzpnu-esz'-nrade-li (12). 29 Murde mrlx kx rlaszpxle ma nyzde, o mzledeng, o inwedeng, o lxede, o trtede, o doa kxnztopwz nedeng, o drtc' nyzdeng mz nzvz-nqblq-krde ninge, Gct sa naxpe-moule nide nzwrde nangi trtqki lxblr (100) mz nikeng rlaszpxle. X sa natwz-kzle nzlungr kxboi. 30 Mzli lc, kzdung leplz kxnzetung mz nrlc ka, sa nangi leplz txneng mz nrlc kc navzm. X kzdung leplz txneng mz nrlc ka, sa nanginidr kxnzetung mz nrlc kc navzm.”

19:5 Nou 1:27; 2:24; 5:2; Mak 10:7-8; Efiszs 5:31; 1 Korint 6:16

19:7 Lou Kcpwz 24:1-4

19:19 Nzrlaszngr 20:12-16; Lou Kcpwz 5:16-20; Livae 19:18; Mak 12:31; Luk 10:27; Galesia 5:14

*19:25 Mz mzli nyz Jiszs, leplz nzpnzkr drtwrdr le nzrngisckr ncblo da vzpxm mz nzamrlzkr Gct nide, nzmu leplz kxnzrngiscng kx trnaprtrlru Heven e trpengr kx naprtr elr. A' drtwr lc vz-rbr.