6
Doa Kxnztopwzng Badr Trtedr X Lxedr
Nimu doa kxnztopwzng, lxngitibzmu natq trtemu badr lxemu, murde axvctr-lzbqpebzmu mz Kxetu x krlc me pnz drtwrde. 2-3 Da kc tqwai nzpikr Nzryrngrkxtr le kx, “Amrlue zvz trtem x lxem, murde na-amrlz Gct nim x namnc-zpwxq mz nrlc ka mzli kxboi.” Nzrlaszngr 20:12; Lou Kcpwz 5:16 Krlc lou sc Gct ayrnrngr kx amnqlzle kc tqvzmi nzesalz-krde.
A' nimu trte x lxe doa kxnztopwzng, bzkq angyatibzmu drtwr doa nemung. A' aclve-angidramu x alvztr-angidramu nidr, murde navz-nqblqlr me pnz drtwr Kxetu mz nzyrlvzlz-krmlr.
Kxnzawzng X Kxnzetu Rdrng
Nimu kxnzawzng, navz-nqblqamu natq kxnzetu rmung mrka mz nrlc. X navzdzm mz nabzmu atwrnrngr nzamrlue-krmu nidr mz nzamatqngr, na-apule kx wztrpzmu mz Kraes. Bzkq wz-angidrtx-ngrpwzmu mzli kx nztulvz-ngrdr nimu kxnzetu rmung, murde naglqlz-ngrdr nimu. A' napq mz nabzmu nzvz-nqblq-angidr-krmu natqdr, mz nzapu-krmu kxnzwztrpzng mz Kraes, murde krlc me pnz drtwr Gct. Abrtzlvzamu nzwz-krmu, na-apule kx wztrpzmu mz Kxetu, a' trngiu ncblo. Nadcpx mz drtwrmu kx Kxetu sa na-ayzlumle nzwz-krgu kxmrlz mz da kxmrlz, kxmule-esz' nigu kxnzawzng o trtingr. X nimu kxnzetung, kx namusr-kz-ngrnamu kxnzawz nemung lcpwz. Bzkq rpibzmu natq kx naxngitrlr x natq ngr nzviplangr nidr. Nadcpx mz drtwrmu kx nimu badr Kxetu rmu esz' kc Heven, x mz nzobq-krde leplz amrlx kxnzmu-txpwzlr esz'.
Dalr Vea Kx Kam Gct Bagu Mz Nzaovxio-krgu Setzn Badr Drka' Kztedeng
10 Natqnge kx nzrmnr-ngrbzng nidr seleng. Mnctr-amqngibzmu mz Kxetu rgu, murde narngiscmu zmatq mz nzaxplr-krde nimu. 11 Vecku badr Setzn kc tqsuti drtwrde nzaovxio-krde nigu. Mz nzmu-krde lcde, yrlqbzmu dalr vea amrlx kcng tqkabz Gct bamu, murde natu-amqngi-ngrnamu mzli kc Setzn na-atalz-ngrde x naesabrti-ngrde nimu. 12 Mz vea lc trveckuu badr leplz. A' vecku badr drka' kxnzetung, kxnzrmailzng, x kxnzmatqng kcng tzmncng mrnyzdr. Murde sc tzrbatrpzng alwx x da kxtrka mz nrlc ka, mz nzrngisc-krdr zmatq kxdrka'ngr. 13 Mz nzmu-krde lcde, mzli ka nayrlqbzmu dalr vea amrlx kcng tqkabz Gct bamu, murde mzli kc navec-ngrgu badr, natu-pz'li-ngrnamu nidr. X natu-amqngiamu nakrlzbzle mzli kc nayrkrpxngr nzvecngr lc.
14 Oliqti-lzbqamu mz nzngini-krmu ncblo ngr vea neng Gct. Murde ncblo ngr vea nzamqngitrlr nrkalodr, murde naoliqng mz nzvecngr. X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu da angidrng amrlx kx nzvzpxmqng mz Gct na-apule nrkalomu, murde naoliqamu mz nzaovxio-krmu nzpokiangr amrlx. X ncblo ngr vea nzyrlqbzlr temz ngr lomrdr kc tqyrputrngr nipna, murde enqmi rdrng ma tzluplxtrpzlr lomrdr. Mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx tubqpebzmu mz nzobqkr Gct na-apule temz ngr lomrmu, murde Setzn ma tqbatrpzle nztalvzokr nabzmu, mzli kc tqrpi-ngrbzle bamu kx vz-rbramu. Asaea 59:17 15 X ncblo ngr vea nzyrlq-kzpzlr but ngr nanycdr, murde natu-amqngi-ngrdr mz mzli r vea. X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx mncamu mz nrwx badr Gct mz nzvz-nqblq-krde Nrpakxmrlz, na-apule but ngr nanycmu, murde natu-amqngiamu mz nzrlxngiti-krmu x mz nzpipx-krbzmu Nrpakxmrlz badr leplz. 16 X ncblo ngr vea nzaotr-kzng mz mqdr kxmc da kxmqngi scdr kc tqyrputrngr nipna. Mz nqmq lcpwz nzbrtikr drtwrmu Jiszs, na-apule da kxmqngi scmu kc tqyrputrngr nipna kxngc kc tqpnzngr Setzn nimu mz nzatrkati-krde nimu. Murde nzbrtikr drtwrmu Jiszs sa na-amz-zvzbzle nipna kxngc sc Krkc Tqdrka'ngr amrlx. 17 X ncblo ngr vea nzyrlq-kzpzlr abx ngr vea kc tqayrbqpxle nardr. X nzmale-kzlr toki r vea mz mqdr kxrtc mz nzvec-krdr badr enqmi rdrng. Asaea 59:17 X mz nqmq lcpwz, nzkrlz-krmu kx Gct arlapxpele nimu na-apule da kxmqngi kx nalalvzle narmu, murde nzao-krmu drtwrmu natubq x naopx, murde ma tqesabrti Setzn nimu. X nzkrlz-krmu natq Gct x nzpipx-krbzmule na-apule toki r vea kc tqkabz Mqngrkxtr, nangi dalr nzaovxio-krmu Setzn. 18 X mz nzvec-krmu, krka'-zvz-ngrbzmu mz Gct nzokatr-krde nimu. X mz da amrlx krka'-zvzamu navz-nqblqle kxmu nzpi-krbz Mqngrkxtr le mz nabzmu. Mz nzkrka'-krmu aclvetio-angidramu, murde drtwrmu bzkq ma mz nzkrka'-krmu leplz neng Gct amrlx mrkang kqlu. X bzkq esaki nzkrka'-krmu, navz nakrlzbzle mzli kx ayzlu-ngrbz Gct natqmu.
19 X krka'-kz-ngrnamu ninge, murde nakam Gct bange natqdeng mzli kznike naycmne-ngrne, x nelznge nabr, mz nzyokaetipx-angidr-krbo Nrpakxmrlz kc tqyc-kapqbz mz leplz. 20 Kraes aprcmle bange nzwzkr menrpa nede mz nzyapwxtipx-krbo natqdeng. Dekc tzadwatrpe-ngrne mz presin. A' krka'-ngrnamu ninge, murde napipx-angidrbo mz nelznge kxbr.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
21 Atwzlr-ngrbo bamu Tikikzs, mzlegu kxnzmrlzti, kx wztr-angidrbz mz Kxetu rgu, murde nayapwxti-krlzpwzle ninge bamu x da kx rtrngztibong. 22 X na-apqtrpzle drtwrmu mz nzkrlz-krmu nrpa ngrgrng amrlx.
23 Krka'-ngrne kx Trtegu Gct x Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx na-amnc-zpwxlr nimu badr mz nrwx. X nabatrpzlr nzmrlzti-lzbq-krmu x nzbrti-zvzkr drtwrmu Kraes. 24 X rlxti-kzpo mz Gct kx nakabzle zmrlz ngrde kxmyalz mz leplz amrlx kcng tzmrlztilr Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx mz nivz kc tqvztx alo.
Delape. Ninge Pol.

6:2-3 Nzrlaszngr 20:12; Lou Kcpwz 5:16

6:14 Asaea 59:17

6:17 Asaea 59:17