17
Nrkrdrtq Jiszs Tekqtr-lzbq
Mak 9:2-13; Luk 9:28-36
Mz nibr zbq kcng esz'mz, Jiszs vzmile Pita, Jemes x mzlede Jon, x sc tzvzdzpeng mz kzdq newz kxetu mz nzmnc-krdr esz'-krdr. Mzli lcpwz, ncblo kcng nztqng nzobqbzng nrkrdrtq Jiszs tekqtr-lzbqpe mz zluli. X mzte nzpnapr-krde apule nepi, x lrpz scde prkitxpxpe apule zyzlr. Zbz nzmclr Mosis nidr mz Elaeja, profet kcng bqnc, nzycmne-krdr badr Jiszs. Zbz sc tqrpipebz Pita mz Jiszs kx, “Kxetu, mrlztx angidr nzmnc-krgu mrka. Mwx nawztibo du matelq natq, nangi nyzm dq, nangi nyz dq Mosis, x nangi nyz dq Elaeja.”
Mzli kc tqycmnebe-ngrde, kzdq dcbz aelwatxpx-lzbqngr x akqlvztxde nidr zmyo ngrde. Natq Gct vzpxm mz dcbz kc, mz nzrpi-krbzle badr kx, “Krlc mrlxnge Kxnzmrlzti. Abrtzlvz-angidrx nide. Lalztqbzmu bade!” * Natq Gct lc drtwr ngrde kx nzalvztrkr Jiszs myaszpxle Lou sc Mosis x nzryrkr profet amrlx. [Sam 2:7; Asaea 42:1; Matiu 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Lou Kcpwz 18:15; 2 Pita 1:17-18]
Kx nzxlrlrle kc, nzmwxlr-zlwzng x sc tzlaopeng mz drtc'. Zbz Jiszs vzm, x bxtrpzle nrkrdrtqdr, x rpibzle kx, “Tulzamu. Bzkq mwxlramu.” X nzobq-mopwzng, Jiszs kc tqtutxpepwz mrkc esz'-krde.
Mzli kc tzvzneobe-ngrmlr mz newz kc, rpibz Jiszs badr kx, “Bzkq pinenamu nike mcamu nakrlz-zpwxbzle nztulz-krmc ninge Mrlx Leplz, mz nzbz-krnge.” 10 Zbz ncblo kc nztqng sc tzrpipebzlr bade kx, “?Nike kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis tzrpi-ngrdr kx profet Elaeja nayzluo-kaip mrka mz nrlc x Kxnzmcpx kc tqvz-atem?” Malakai 4:5 11 Jiszs ayzlu-ngrbzle natqdr kx, “Kxnzalvztrng nztubq-angidrng mz nzrpi-krdr kx Elaeja navz-kaip mz nzoliqti-krde da amrlx. 12 A' napibo bamu kx ncblo kc tqngi Elaeja vzpem. A' leplz trnzglxlru nide x nzatrkati-kzlr nide, da kc tzwai nzatrkati-krdr Elaeja kc bqnc. X mz nqmq lcpwz sa na-aetq-kzpzlr drtqnge.” 13 Zbz kztegrng nardr kc tqyrplatr-atebz kx krlc tqycmnetr-ngrde Jon Kxawrkxtr. Jon Kxawrkxtr ngi ncblo kc tqngi Elaeja, mz nzale-krde nzwzngr kcpwz, mz nzrngisc-krde zmatq kcpwz, x mz nzmnc-krde kz lzke. X da kc tqwai Kwin Jesebel rpile nanibqle Elaeja, Kwin Herodizs kxrngi-batr-kzpz nzrnibqngr Jon. Mz nzmu-krde lc, nzmnckr Elaeja ngi rkx ngr da kx naprtzbz mz Jon mz nibrde. [1 King 19:1-18; 21:23-24; Malakai 4:5-6; Mak 7:11-13]
Rblxbz Mz Ncblo Neng Jiszs Nzrmaszlrpx-krdr Drka'
Mak 9:14-29; Luk 9:37-43
14 Mzli kc Jiszs badr Pita, Jemes x Jon tzkrlz-ngrmlr mrkc tqmnc-ngrgr badr zbo ngr leplz kcng, kzdq ncblo vzm mz Jiszs x yrngzobz bade. 15 Rpibzle kx, “Kxetu, naokatrpzme mrlxnge. Murde dwatibz drka'lz x aetq-zlwzbzle drtqde mz nzglqkr nimz le. X zvz nztalz-krde mz nyr x nztao-zvz-krde kz mz lue kxvo. 16 Vzmimc mz ncblo nemqng mz nzamrlz-krbzlr nide, a' trnzyatrpwzu.” 17 Jiszs rpimle kx, “?Nike nawai-mopwc' bamu? Nzmnc-krbo bamu mzli boipe! A' trkrlzkalamu nzrlxngitingr x narmu kc tqmqngibe. Vzmimamu doa la bange.” 18 Zbz sc tqpnanatipele drka' kc, x sc tqpipebzle nzprszpx-krde doa kc. X mzli kcpwz sc tqprszpxpele doa kc x sc tqmrlzpe mou.
19 Zbz mzli kc tqmncpe-ngrgr esz'-krgr badr Jiszs, veabzkr bade kx, “?Nike tqrblxti-ngrde nigr nzrmaszlrpxngr drka' lc?” 20 Jiszs ayzlu-ngrmle natqgr kx, “Da angidr lc napibo bamu. Rblxbz bamu murde nzlxngiti-krmu Gct topwz-zlwzbe. A' kxmule-esz' nzlxngiti-krmu Gct topwz apule nztopwzkr rtq nra seri, doa kxesz' mz nimu krlzle nzrpi-ngrbz mz kzdq newz kx, ‘Dwasz mrla x vzki mrkc,’ x Gct sa nabatrpzle nzvz-krde. Nzmu nzrlxngiti-krmu nakxmule lc trpnzngr da kx narblxbz bamu. 21 A' drka' kxmule la nzmaszlrpx-ngrpwz mz nzkrka'ngr vzmi nzaxtxngr dakxnzng.” Mz kzdung nzryrngr kcng pnz ngalrde kc 17:21 trnzyrou. Nakrlzku kx kzdung drka' nzxplr-krdr nzmyaszpxlr kzdung kz drka'. Mzli kx drka' trprszpx-ngrdeu ncblo mz drtq Jiszs, nakrka'ku, navzmi nzaxtx-ngrbz dakxnzng mz nzkrka'ngr, nakrlz-zpwxbzle mzli kx prszpx-ngrdele.
Nzwrde Krali Kx Ycmnetrngr Jiszs Nzbz-krde
Mak 9:30-32; Luk 9:43-45
22 Zbz yrlwr-lxblr-moukr badr Gzlili Provins. X Jiszs sc tqrpipemle bagr kx, “Ninge Mrlx Leplz sa na-aprcbz mz zmatq ngr kxnzmwati drtwrdr ninge. 23 Nanibqlr ninge, a' mz zbq kratq mz nibr nzbz-krnge, ninge kc tzatulzpe-mop mz nzlungr.” Zbz drtwrgr kc tqvz-zlwzpe.
Jiszs Xpele Takes Ngr Mangr-nzangiongr
24 Mzli kc tqkaputr-ngrmgr badr mz taon Kzpznizm, kzdung ncblo kcng tzatakqting takes ngr Mangr-nzangiongr Yawe Jerusalem nzvzbzng mz Pita. X nzrpibzlr kx, “?Myx kxmule, kxakrlz ngrmu xpe kz takes ngr Mangr-nzangiongr?” 25 Pita ayzlu-ngrbzle natqdr kx, “Eu, xpe kz.” Mzli kc Pita tqvztr-ngrbzle brma, Jiszs sc tqycmnepe-kaipz bade. Rpibzle kx, “?Saemon, myx kxmu nzkrlz-krmle? ?King nzatakqtibz trau mz mrlxdrng o mz leplz kcng tzmnclzbzng badr?” 26 Pita ayzlu-ngrbzle natqde kx, “Kxnzmnclzbzng mz king.” Rpibz Jiszs kx, “Mz nzmu-krde lcde, mrlxng king trnzxpelru takes. § Trau ngr takes kc ngi dalr nzaclvengr Mangr-nzangiongr. Mz yiz kang kqlu, ncblo ngr Jiu amrlx nzxpelr trau kx takitrde nzrwztingr mz zbq kxli. A' kx trnaxpelru takes nidr seleng: kxnzrlxng da, pris, x kxnzwztr-zvzbzng mz Gct, da kc tqwai Jiszs. Jiszs trtakitrdeu nzxpe-krde takes mz drtwr lcde seng li: Nide ncblo kxwztrpz mz Gct x nide mrlx Gct kc tqngi nyzde Mangr-nzangiongr.
27 Kxmule-esz', a' naxpeki, murde ma tqbatrpzki nzxngitr-krdrle. Vzo mz dxbu x rtcpxngr trmrtao scm mz nzmwangr. Mz nao nc kc naveclz-ayrnr-ngrme, sa namcq trau kx natakitrde nzxpe-krm takes scgi. Twz x kabz badr.”

*17:5 Natq Gct lc drtwr ngrde kx nzalvztrkr Jiszs myaszpxle Lou sc Mosis x nzryrkr profet amrlx. [Sam 2:7; Asaea 42:1; Matiu 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Lou Kcpwz 18:15; 2 Pita 1:17-18]

17:10 Malakai 4:5

17:13 Jon Kxawrkxtr ngi ncblo kc tqngi Elaeja, mz nzale-krde nzwzngr kcpwz, mz nzrngisc-krde zmatq kcpwz, x mz nzmnc-krde kz lzke. X da kc tqwai Kwin Jesebel rpile nanibqle Elaeja, Kwin Herodizs kxrngi-batr-kzpz nzrnibqngr Jon. Mz nzmu-krde lc, nzmnckr Elaeja ngi rkx ngr da kx naprtzbz mz Jon mz nibrde. [1 King 19:1-18; 21:23-24; Malakai 4:5-6; Mak 7:11-13]

17:21 Mz kzdung nzryrngr kcng pnz ngalrde kc 17:21 trnzyrou. Nakrlzku kx kzdung drka' nzxplr-krdr nzmyaszpxlr kzdung kz drka'. Mzli kx drka' trprszpx-ngrdeu ncblo mz drtq Jiszs, nakrka'ku, navzmi nzaxtx-ngrbz dakxnzng mz nzkrka'ngr, nakrlz-zpwxbzle mzli kx prszpx-ngrdele.

§17:26 Trau ngr takes kc ngi dalr nzaclvengr Mangr-nzangiongr. Mz yiz kang kqlu, ncblo ngr Jiu amrlx nzxpelr trau kx takitrde nzrwztingr mz zbq kxli. A' kx trnaxpelru takes nidr seleng: kxnzrlxng da, pris, x kxnzwztr-zvzbzng mz Gct, da kc tqwai Jiszs. Jiszs trtakitrdeu nzxpe-krde takes mz drtwr lcde seng li: Nide ncblo kxwztrpz mz Gct x nide mrlx Gct kc tqngi nyzde Mangr-nzangiongr.