14
Jiszs Ngi Lrpzki, Da Angidr, X Nzlungr
Jiszs rpi-mople bagr kx, “Bzkq nelzmu taprlzm. Abrtrpzmu drtwrmu mz Gct x abrtr-kzpa'mu drtwrmu bange. 2-3 Murde mrkc Heven ma nyz Trtenge kqlu-esz'ngr, x navz-kaipo mrlcde mz nzoliqtipx-krbo nzvz-krmamu. Dekc, nayzlu-ngr-mopwc' mz nzvzmi-krnge nimu, murde namnc-aloamu mrkc tqmnc-ngrne. X takitrde nzlxngiti-krmu natqngeng murde trkrlzwxu nzpokiangr.
“X krlzamu mrkc navzkix x lrpzki rde.” Rpibz Tomas kx, “Kxetu, trkrlzkru mrkc navzkiq. ?Mz nzmu-krde lcde, myx kxnamu nakrlz-ngrgr lrpzki lc?” Rpibz Jiszs bade kx, “Ninge lrpzki, da angidr x nzlungr. Ninge lrpzki kc nao-zli mz nzrkrlz-ngrbz Heven. X ninge kx na-aelwapx-ngrbz da angidr kx vzpxm mz Gct. X ninge kz nou nzlungr kxboi. Mz nzmu-krde lcde, trpnzngr kx navztxnebz mz Trtenge, a' navzki-kaiple bange.
“Murde mz nzkrlz-angidr-krmu ninge, nakrlz-kzamu Trtenge, murde apux nide. X abzo mzli ka mcpeamu nide x krlzpe-kzamu nide.” Rpibz Filip kx, “Kxetu, da kx rlxti-txpwzkr bam, aelwa-ngrm bagr Trtem.” Ayzlu-ngrbz Jiszs natqde kx, “?Filip, myx kxmule? ?Mnctipebo bamu mzli boipe, a' sc trkrlzkalq ninge? Murde doa kx mcpele ninge, mcpe-kzle Trtenge. ?Memule tqrpi-ngrme kx na-aelwa-ngrbo Trtenge bamu? 10 ?Myx kxmule trlxngitiwq kx sc tqmncbo mz Trtenge x Trtenge sc tqmncm bange? Murde natq kcng tqpitibo bamu, nzvzpxmqng mz Trtenge, a' trnzvzpxpwqung bange. X wz-nqblqx me pnz drtwr Trtenge, kc tqmncpxm bange. 11 Takitrde nzlxngiti-krm kx sc tqmncbo mz Trtenge x sc tqmncm Trtenge bange. Kxmule-esz' a' nalxngitiamu mz nzmc-krmu rkx kcng tqalexng. 12 Da angidrtx lc napibo bamu. Doa kx lxngitile ninge sa na-ale-kzle rkx lcng tqalexng. X sa na-ale-kzle du rkx kx namyapxbzng, murde nzvzpex mz Trtenge. 13 X da kx rlxtiamu mz zmatq r drtqnge sa na-angidabo, murde na-aelwapx-ngrne nzmyalzkr Trtenge. 14 X mzli kznike narlx-ngrmamu dq da mz zmatq r drtqnge, sa na-angidabo.”
Jiszs Esalz-ngrde Mqngrkxtr
15 Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Nzmu mrlztiamu ninge, yrlq-angidramu natqnge. 16 X sa narlxtibo mz Trtenge, nzatwzlr-mou-krmle dq Kxokatr kx namnc-alobz bamu. 17 Krlcde Mqngrkxtr kc tqaelwapx-zvz-ngrde da angidr. Rblxbz mz lr nrlc nzlxngiti-krdr Mqngrkxtr, murde trnzglxlru nide x trnzkrlz-angidrlru nzwz-krde. A' nimu, krlzpeamu nide, murde sc tqmncbz bamu x sa navztrp mz nabzmu. 18 Mzli kc nadwasz-ngrne nimu, trpnzngr nzaxtx-krbo nimu nzapu-krmu doa kxnzbzszng. Murde na-apule kx ninge la nayzlu-mopwc' mz Mqngrkxtr. 19 Ycpe pipz trnzmcpeu lr nrlc ninge. A' sa namc-mouamu ninge. Murde nzlu-krmu kxmrna vzpxm mz nzlu-mou-krnge. 20 X mzli lc Mqngrkxtr navzpx-ngrmle bamu, sc nakrlz-ateamu kx mncbo mz Trtenge, x mncmamu bange, x mncbo bamu. 21 Doa kx yrlq-angidrle natqnge, mrlztile ninge. X mz nzmrlzti-krde lc ninge, sa namrlzti kz Trtenge nide. X sa namrlzti-kzx nide x na-aelwa-lzbq-ngrbo bade.” 22 Zbz sc tqrpipebz Judzs kzble kx, “?Kxetu, ni-txpwzgr, a' lr nrlc trtingr?” 23 Rpibz Jiszs bade kx, “Doa kx mrlztile ninge yrlq-angidrle natqngeng. X mrlzti zlwz Trtenge, x sa navzmgr x namncpx-kzpgr bade. 24 A' trnavzpgru mz mrlx kx trkati nivz lrde ninge, x tryrlq-angidrleu natqnge. Murde natqnge lc trvzpxpuu bange a' vzpxm mz Trtenge kc tqatwzlr-ngrmle ninge.
25 “Napipx-pnzbo bamu da lcng mzli ka tqmncbe-ngrbo bamu. 26 Murde sa na-atwzlr-ngrm Trtenge Kxokatr kc tqngi Mqngrkxtr, mz zmatq rnge. X sa na-alvztrle nimu mz da amrlx kx takitrde nzrkrlz-krmuleng, x na-adcpx-mopwzle drtwrmu mz natq amrlx kcng tqpitibong.
27 “Amnqlvz-ngrne nimu nzmnc-zpwxngr kc tqycm bange. Murde nzmnc-zpwxngr kc tqkabo bamu, trapuleu nzmnc-zpwxngr mz nrlc, a' yc-amqngi zvz. Bzkq nelzmu taprlzm x ayo, x bzkq mwxlramu. 28 Xlrpemamu nzpi-krbo kx narkalzpemc x sa nayzlu-mopwc' bamu. Nzmu namrlzti-angidramu ninge, naelalz-ngrm drtwrmu nzvz-krbo mz Trtenge, murde myapxbz mz ninge. 29 Mzli ka, napi-pnzbo bamu da lcng x mzli r nzkaputr-krmlr kc ate. Murde nzrlxngiti-krmu naxplr, mzli kc nakaputr-ngrmlr. 30 Nzycmne-krbo bamu naesakitxpe mzli ka, murde Setzn kc tqngi kxetu r nrlc ka, se tqvzpem. Kxmule-esz', a' trpnzngr nzmnclz-krbo bade murde trpnzngr da kx vz-rbrtix. 31 A' rtrngzti-ngrbo da amrlx kcng tqpitim Trtenge bange, murde nakrlz lr nrlc kx mrlztix nide. Delape. Tulzamu, navzpeku.”