Nzryr-krbz Pol Mz Filimon
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Nzryr-krbz Pol Mz Filimon
Letz lc yrbz Pol mz kzdq ncblo drtqde Filimon, kc tqmnc mz taon Kolosia, badr dzbe lrmakxtr kcng tzangiong mz ma nyzde. Yrle letz lc mz nzwrde kc kai tqmnc-ngrde mz presin mrkc Rom. Aposol 28:30-31 Yrle mz mzlir yiz 60—62 AD mz nibr nzrmcngr mz Jiszs. Mzli lc yr-kzpzle letz mz lr Efiszs, lr Kolosia, x lr Filipae. Letz lcng amrlx dzbede esz' kx nzyrng mz presin. Kolosia yc mz provins kc Esia, yc-aepztrpz mz taon kcng Efiszs x Laodisea. Mzli ka mrlcde nzrpipebz kandre kc Trki.
Filimon nede kc kxnzawz-nrbalq drtqde Onesimzs. Onesimzs lc pnatibzle kcng dztu kxetu rde, x sc tqdwanepe-ngrde. Nzmu nalolvzlr kxnzawz-nrbalq kxmule lc nzayrplapxngr nide, nzrnibqngr nide. A' mz nibrde, Onesimzs kc tqlxngitipele Jiszs. Mwx Pol rmctile nide mrkc Rom x sc tqokatrpele nide mz nzrlxngitingr. X mzli ka, Pol atwzlr-mou-ngrbzle nide mz kxetu rde Filimon. Pol yrle letz lc mz nzyrnititr-krbzle mz Filimon nzipq-krde Onesimzs murde natwz-moule nide mz nzngini-krde kxnzawz-nrbalq nede kc tqngi kz mzlede mz Kraes.
Krlc kzdq nzycmne-ebzpxngr kz. Murde nzrlapxkr Onesimzs x nzyzlu-mou-krbzle mz Filimon badr lrmakxtr mrkc Kolosia apule nzarlapxkr Gct nigu mz nzayzlu-krmle nigu mz nzmnc-zpwx-mou-krgu badr. Pol rlxtibzle mz Filimon nzipq-krde Onesimzs da kc tqwai Jiszs nzrlxti-krbzle mz Trtede nzipq-krde nigu. X Filimon apule Gct Trte. Mz nzvz-nqblq-krde lou takitrde nzrnibqngr Onesimzs x nigu kz mz alwx ngrgung. Kxmule-esz', a' Gct arlapxle leplz mz zmrlz ngrde kxmyalz.
1
Nim la Filimon. Ninge Pol. Ninge ka tqmncx mz presin mz mzteadau Rom murde yapwxtipxbo nrpa ngr Mevalu Jiszs. Nigr mz mzlegi Timoti. Nigu mzle-lzbq mz nzwztr-krbzku mz Gct. Rpibz “Nim la,” mz Apfia kc tqngi inwegu mz Kraes, x Akipzs kc tqnginigu badr ncblo ngr vea ne Kraes. X rpi-kzpz “Nimu la,” mz kxnzrlxngiting mrkc mztea Kolosia kcng tqyrlwr-lxblramu badr mz ma nyzm. Krka'-ngrne kx Gct Trtegu x Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx naka-zvzbzlr bamu nzmnc-zpwxngr x zmrlz ngrdr kxmyalz.
Pol Krka'-ngrde Filimon
Filimon, awi-zvzbo mz Gct, Mz nzxlr-krnge kx lxngitiq Kxetu Jiszs x mrlzti-zvz-kzq kxnzrlxngiting. X krka'-ngrne kx nzrlxngiti-krgi naokatrle nim mz nzale-krm da kx narkatrpz mz leplz nzglqlz-krdr Kraes, mz nzmc-krm kxmu nzamrlz-zlwz-krde nim. X abrtzlvzx nim mz nzxlr-krnge kx nivz lrm apqtr-zvzle nabz leplz neng Gct.
Filimon Naipqle Kxnzawz Nede Kc Drtqde Onesimzs
8-10 Mzlenge, mz nzngini-krnge aposol ne Mevalu Jiszs, rngiscnge zmatq mz nzrtulrtr-krbo bam nzale-krm da kxtubq. Kxmule-esz', a' rlxtibo bam nzipq-krm Onesimzs murde mrlztiq ninge. Ninge lrtzlvz Pol kc tqmnc mz presin murde vz-nqblqx Mevalu. Mz nzmncpx-krmc lc mz presin, okatrx Onesimzs mz nzlxngiti-krde Jiszs, x mzli ka apupele mrlxnge. 11 Mzli kc ena nzmc-krm nide ngi brmrda. A' mzli ka sa namcpeq kx na-atutrpele drtwr ngr drtqde. Murde Onesimzs drtwr ngrde ‘kxabrngz’ x sa naokatrle nigi.
12-13 Pq zlwz mz nabznge x mrlzm bange nzyzlu-krmle mrka mz nzwztr-krmle bange. Murde naokatrle ninge da kc nawai nzokatr-krm ninge nzmu namncq mrka. Kxmule-esz', a' na-ayzlu-kaipo nide bam. 14 Murde trmrlzu nzmnc-krde mrka, nzmu trnavzpxpleu bam. Trmrlzu nzrtulrtr-krbo bam nzale-krm da kx mrlzm bange.
15 Mwx rlr-ngrbz Gct nzdwasz-krde nim mzli kxmrbc, murde mz nzyzlu-krbzle bam namnctr-alopebz bam. 16 X mz nzyzlu-mou-krpwzle, trnangi-txpwzu kxnzawz nem, a' nangipe kz mzlem mz Kxetu rgu. Mrlzti-zlwzx nide. X krlz-kzx kx nzmrlzti-krm nide namyapx-zlwzbz mz nzngini-krde kxnzawz nem x mzlem. 17 Mz nzmu-krde lcde, nide kz kztegu. X suti drtwrnge kx na-apusr-ngrn nide da kc tqwaisr-ngrn ninge.
Filimon Bzkq Rlx Trau Mz Nikeng Oti-rbrbz Onesimzs Bade
18-19 Ninge Pol, yrx natq lcng mz mqnge esz'-krnge kx, “Suti drtwrnge nzxpe-ngrbz bam mz nzvz-nqblq-krde nikeng oti-rbrbz Onesimzs mz nzka-niwzlr-krbo bam trau kznike takitrde.” Kxmule-esz', a' mrlzm bange kx bzkq rlxq trau mz nikeng oti-rbrbzle bam. Murde da kx rtrngztibo bam mz nzokatr-krnge nim mz nzlxngiti-krm Jiszs, myaszpx-zlwzle trau kcng narlxtibzme mz Onesimzs. A' navz-nqblqle drtwrm. 20 Delc, mzlenge, okatr ninge mz nzale-krm da kx rlxtibo bam x mz nzayzlu-krme Onesimzs bange, murde na-apqtrpe' nabznge mz Kraes.
21 Krlz-angidrx kx sa navz-nqblqq natqnge x nzaodu-krm nide sa namyaszpxle da kcng tqrlxtibo. 22 X kzdq mou da. Lxngitix kx Gct sa na-atutrle nzkrka'-krmu mz nzvzpx-krmc mz presin. Delc, mzli ka oliqtibz dq me namnc-ngrne mzli kc nayzlu-ngrbzkr.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
23 Kxnzrlxngiting mrka nzrpibzlr bam kx, “Nim la.” Krlcng Epafras kc tqmnckr ncdr mz presin mz nzrlepx-krgr Nrpa ngr Mevalu Jiszs, 24 nidr badr Mak, Aristakzs, Demas, x Dckta Luk, mrlx kcng tqwzkr badr.
25 Krka'-ngrne kx zmrlzkxmyalz ngr Kxetu rgu, Jiszs Kxnzmcpx, nayc zvz mz nabzmu.
Delape. Ninge Pol.

^ Aposol 28:30-31