3
Taetus, suti kz drtwrnge kx na-alvztrngr leplz neng Gct mz nzmnclz-krbzlr mz zmatq r kxnzetung mz gzpman x krkcng amrlx tzrngiscng zmatq mz nzaclvengr. X drtqdr navqtr mz nzwzngr kxmrlz amrlx. Bzkq nzpibqtilr leplz x bzkq drtwrdr ngya ani, a' na-avzo-lzbqng, murde namnc-zpwxng badr leplz amrlx mz nrwx x nivz.
Mwx elx nzmrlzkr nqmq krdr navectrple mz Jiszs leplz kxtrnzrlxngitiung. Murde mzli kc trlxngitika-ngrgu Jiszs, alwx kc tqyclzm mz nabzgu avz-rbrle nigu, x angqngule nigu, x batrple nzxpqbrlr-krgu Gct x kxnzetu rgung. X mz nzvz-nqblq-krgu nqmq ngr alwx lc, batrple bagu nzmnc-nqblqtx-krpwzku da kx mrlzm bagu. Ycmnetr-zvzbzku mz mz leplz x rkcmnz-zvz-ngrgu. Nztrkati drtwr leplz nigu x trkati kz drtwrgu nidr. A' mzli ka trpengr. Murde Gct rgu aelwapx-ngrbzle nivz lrde mz lr nrlc mz mrlxde, Jiszs Kxnzmcpx. X mz Mevalu, sc tqarlapxpele nigu murde yc mz drtwrde nigu, x krlzle kx rblx nzale-krgu da kxtubqbz mz nzobq-krde. X nzarlapx-krde lc nigu vzpxm mz Mqngrkxtr kc tqawrle nigu murde mzku namc mou mz nzlungr kxmrna. * Mz drtwr kzdung dzbe Makxtr, ngalrde 5 ycmnetr-ngrde nzawrkxtrngr.
Avzom Gct Mqngrkxtr bagu mz nzaxvctr-krbzku mz Mevalu rgu Jiszs Kxnzmcpx. X Gct atubqtile nigu mz nzobq-krde mz zmrlz ngrde kxmyalz. Murde nanginigu doa nedeng kcng tzobqtipxlr nzlungr kxboi. Nzalvztrngr lc da angidr. Delc nayapwxtipx-zpwx-ngrbzmele mz kxnzlxngitilr Gct. Murde mz nzvz-nqblq-krdrle, na-alelr da kxmrlz. Nzalvztrngr lcng nzmyalzng x takitrde nzokatr-krdr leplz amrlx.
Kapx-lzbq mz nzlcpliti-lzbqngr, x nzycmne-lukurnrngr, x nzrnqniti-lzbqngr mz nqvi lr ncblo x nzalvztrkr Mosis. Murde trpnzngr da kxmrlz kx naprpxm mz da lcng. 10 Lcapq-kaipz leplz kcng tzbatrpzlr nzakipx-lzbqkr lrmakxtr, murde nqmq krdr lc naesaki. X nzmu kx na-alepwzlr da lcpwz, ycmne-apqti nidr mz nzwrde krali. A' nzmu kx navz zvz nzale-krdrle, katxpx-lzbqmamu badr. 11 Murde krlzq kx leplz kxnzmulr lcng nzvz-rbrng mz nzmnc-krdr. X nidr esz'-krdr nzkrlz-angidrlr kx nzaleng alwx.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
12 Sa na-atwzlr-ngrbo kzdq mrlx lcng nzling, Atemas o Tikikzs. Mz nzkaputr-krbz kzdq nidr kc navzbz, sutitx zlwz drtwrnge nzvz-krme bange mztea Nikopolis. Murde sa namncx mrlcde mz mzli r nenq kzprla. 13 X kzdq mou da, mz Senas kc tqngi loyz x Apolos. Mzli kc narkalz-ngrmlr trmctu Krit mz nzayo-krdr, okatramu nidr mz nzrka-krbzmu trau, dakxnzng, o lrpz, mz nzlepx-krdr Nrpakxmrlz ngr Kraes. 14 Murde mrlz kx leplz neging naokatr-zvzlr leplz kx suti drtwrdr da. Murde mz nzale-krdr da lcng nradr naycbz mz nzwztr-krbzlr mz Gct.
15 Lrmakxtr kcng tqmnckr badr mrka, nzrpibzlr bam kx, “Nim la!” X rpi-kzpzkr kx, “Nimu la,” mz lrmakxtr kcng tqmncamu badr. Krka'-ngrne kx Gct naokatrle nimu amrlx mz zmrlz ngrde kxmyalz.
Delape. Ninge Pol.

*3:5 Mz drtwr kzdung dzbe Makxtr, ngalrde 5 ycmnetr-ngrde nzawrkxtrngr.