2
Nzavzo-lzbqkr Kraes Kc Tqmyalz-esz'ngr
1-2 Batrpzmu nzelalz-krm drtwrnge, mz nzale-krmu da lcde seng. Drtwr naesz'ti murde Kraes sc tqapqtrpzle drtwrmu. X nivz lrmu na-apule nivz lr Kraes kc tqmrlztile nimu. X nzmnc-lxblr-krmu natr murde odutr-lxblramu badr Mqngrkxtr. X da kx napnz drtwrmu naesz', murde mrlzti-lzbqamu x tqyc mz drtwrmu kztemu. Bzkq trkibramu mz nzrtrngz-krbzmu da kx na-aetu-lzbq-ngrnamu, a' na-avzo-lzbqamu, x na-aoti drtwrmu kx leplz namyaszpxpwzlr nimu. Bzkq aoti txpwz drtwrmu nimu esz'-krmu, a' na-aoti kz drtwrmu da kx suti drtwr kztemung.
Nqmq nr nzao-krmu drtwrmu na-apule Mevalu Jiszs.
Kxmule-esz' Kraes esz'-krde nide Gct,
X apule Gct mz da amrlx x nzrsakrlrng ncdr,
A' trlolvz-amqngileu mz nzrsakrlr-krdr ncdr.
A' yrlqtxole kzdung da mz nzrsakrlr-krdr ncdr,
Murde navzom mz nzngini-krde kxnzawz-nrbalq,
X namika mz nzngini-krde ncblo.
X mz nzaelwapx-lzbq-krde apule ncblo, avzo-lzbq.
X vz-nqblq-zvzle me pnz drtwr Gct,
Kxmule-esz' nabz,
Mz nzrtqlvztrngr nide mz kros.
Mz nzmu-krde lcde,
Gct kabzle bade me matq esz'ngr Heven,
X aprcbzle bade drtq kx myaszlzle drtq amrlx.
10 Murde kxnzmncng Heven amrlx,
X kxnzmncng mz nrlc amrlx,
X kxnzbzpeng amrlx,
Na-atuong zpr mz nzangio-krdr Jiszs. Asaea 45:23
11 X leplz amrlx naglqpxlr Gct Trtegu
Mz nzpipx-krdr kx, “Jiszs Kxnzmcpx nide Kxetu Lod.”
Na-aelwapx-ngrbzmu Lrpzki Angidr Mz Leplz Mz Nzkrlz-krbzlr Gct
12 Mzlengeng x inwengeng, mzli kc tqmnc-ngrbo bamu, vz-nqblq-zvzamu natqnge. A' mzli ka trmncpe-ngrpwc'u, namyapx-mopwz nzvz-nqblq-krmule. Doa kx esz' mz nimu na-ayrkrpxle nzwzngr kc tqyzuo Gct, mzli kc tqarlapx-ngrde nide mz nzamatq-krde Gct mz zmwxlr. 13 Murde Gct kc tqmncbz bamu, okatrle nimu murde nasuti drtwrmu nzvz-nqblqngr me pnz drtwrde x nakrlzamu nzrvz-nqblqngr.
14 Mz da amrlx kx rtrngztibzmu, bzkq drtwrmu lc x talwzamu. 15 Kxmule-esz' mncamu mz mzlir kxtrnzrlxngitiung x kxdrka'-ngrng, a' nabzmu natr x natubq mz nzngini-krmu doa neng Gct. Murde nqmq krmu na-aelwapx-ngrbzle badr lrpzki angidr mz nzkrlz-krbzlr Gct. 16 X nayapwxtibzmu nrpa ngr nzlungr badr. X dekc, sa na-abrtzlvz-ngrne nimu mzli kc nayzlu-mou-ngrm Kraes kalr. Murde nzwz-krmu lc sa na-aelwapx-ngrde kx drtqnge tretqne-nrbalqu mz nzwz-krnge.
17 Nzrlxngiti-krmu apule blz kc tqkabzmu mz Gct. X opxm kx ycpe pipz nzrnibqngr ninge. Kxmule-esz' nzpuliokr mepyr rnge na-ayrkrpxle blz krmu, a' drtwrnge sc tqelalz-ngrm nzprtr-krnge mz nzaetqkr drtq Kxnzmcpx x mz nzprtr-kz-krmu mz nzaetqkr drtqde. 18 X nimu kz drtwrmu naelalzm x naprtrpa'mu mz nzabrtz-krnge, kxmule-esz' nike prtzm bange. * 2:17 Nzkqlu-krdr 15:1-12 ycmnetr-ngrde blz kx nzka-nrbalqngr, x mz nzka-krbzlrle, nzka-zvz-kzpz waen kc tzpulio-ngrdr mz drtc'. Nzrlxngitikr lr Filipae apule blz lc, x nzmu Pol nabz, mepyr ngrde na-apule waen lc.
Nzatwzlrngr Timoti X Epafroditzs
19 Drtwrnge abrtrpo mz Kxetu Jiszs kx sa na-atwzlr-ngrbo Timoti bamu. Murde mz nzyzlu-krmle, drtwrnge na-apqtrple mz nzyapwxti-krmle nrpa ngrmu. 20 Trpnzngr ncblo mrka kx apule Timoti, kx yc zlwz mz drtwrde nimu. 21 A' opxm kx ncblo kc-kzng tqwzkrng badr nzaoti txpwz drtwrdr me pnz drtwrdr esz'-krdr, a' trnzaotiu drtwrdr nzwzkr Mevalu Jiszs. 22 Krlz-angidramu nzmrlzkr nqmq krde. Okatrle ninge mz nzryapwxtipxngr Nrpakxmrlz apule doa kxtopwz kx nzwzng ncdr trtede. 23 Pnzpe drtwrnge kx sa na-atwzlr-ngrbo nide bamu, mz nibr nzxlr-krnge nike naprtzm bange mrka. 24 Abrtrpo drtwrnge mz Kxetu rgu kx mzli trnaboiu x ninge kc tqvzpe-kzpc' mz nzoklati-krbo nimu.
25 Kxmule-esz', a' aotipe drtwrnge nzayzlu-kai-krbo Epafroditzs bamu. Nide mzlegu kx likr ncdr mz nzwzngr kxesz'. X xplrlvzkr rlilrgr nzyapwxtipxngr Nrpakxmrlz. Atwzlr-ngrmamu nide mzli kc mz nzokatr-krde ninge. 26 Sutitx zlwz drtwrde nzmc-krde nimu amrlx, x nabzde talvzo murde nzxlr-krmu nzyagox-krde. 27 Yagoxtx zlwz x ycpwz pipz nzbz-krde. A' ycpengr drtwr Gct, x trbzu. Tryc-ngru drtwr Gct nide esz'-krde, a' ninge kz. Katxpxbzle nzvzkr drtwrnge kx nzmu navz-ebir-ngrm bange, nzmu Epafroditzs nabzle. 28 Sutitx zlwz drtwrnge nzayzlu-krbole bamu, murde drtwrmu naelalzm mz nzmc-mou-krm nide, x nzvzkr drtwrnge sc tqyrkrpxpebz. 29 Abrtzlvzamu nide mz nzprtr-krbzle bamu, na-apule mzlemu mz nzabrtz-zlwzngr. X amatqamu ncblo amrlx kcng tzapulr nide. 30 Ycpwz pipz nzbz-krde mz nzwzkr Kraes. Trmwxlru nzrka-krbzle nzlu-krde mz nzayrkrpxngr nzokatrngr kx rblxbz bamu, murde mnc-rlrupwamu bange.

2:10 Asaea 45:23

*2:18 2:17 Nzkqlu-krdr 15:1-12 ycmnetr-ngrde blz kx nzka-nrbalqngr, x mz nzka-krbzlrle, nzka-zvz-kzpz waen kc tzpulio-ngrdr mz drtc'. Nzrlxngitikr lr Filipae apule blz lc, x nzmu Pol nabz, mepyr ngrde na-apule waen lc.