Buk Ngr Sam
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Buk Ngr Sam
Sam lcng tqnginidr nabz kxtr ngrdr lr Jiu x nzkrka'-krdr kx nzngr-zvz-ngrdr. X mrlz nzvz-nqblq-krgung mz nzangio-krgu Gct x nzkrka'-krbzku bade. Sam nzkrlzlr nzokatr-krdr nigu x nzamqtr-krdr drtwrgu. Takitrde kxnzetu rgung nzyapwxtipx-krmlr bagu drtwr ngr Sam lcng.
Leplz nzkqlung kx nzryrng Sam lcng x nzyrtilr yiz siu-esz' (1,000). A' Devet kx ryrbz kxkqlu mz Sam kcng trtqki-esz'-nzpnu-nzlvqn (150). Nzakiolr Sam lcng mz dzu rdr nzlvqn nzrpibzlr ‘buk.’ Kxnzalvztrng mz Nzryrngrkxtr nzrpilr kx namrlzu r Sam nzpnu-esz'-nrade-esz'. A' kzdung Sam nzrlxlvzng, x rblx nzrpingr namrlzu r Sam kznike.
Namrlzu R Sam Lcng Nidr Seleng
1) Nabz ngr nzyrni-krbz ncblo o leplz kxkqlu mz Gct murde narlxtibzlr bade nzokatr-krde nidr mz nzkxpu-krdrng. Mc Sam 13 x 44.
2) Nabz ngr nzrglqpxngr Gct. Mc Sam 8 x 115.
3) Nabz ngr nzawi-ngrbz mz Gct. Mc Sam 34 x 67.
4) Nabz ngr nzbrtikr drtwr ncblo o leplz kxkqlu kx Gct sa na-arlapxle nidr mz nzayzlu-krbzle nzkrka'-krdr. Mc Sam 11 x 125.
5) Nabz ngr Jerusalem mrkc tqtungr Mangr-nzangiongr Yawe mz Newz Saeon, murde Gct mnc mrlcde. Mc Sam 46 x 87.
6) Nabz ngr nznginikr Gct King r lr Jiu. Mc Sam 29 x 93.
7) Nabz ngr nzabrtzlvzkr lr Jiu king rdr kc tqyrlqbz Yawe badr mz nzaovxio-krde enqmi rdrng. Mc Sam 2 x 72.
8) Nabz kx nzngrnelz-ngrdr Jerusalem mz nzangiongr. Mc Sam 84 x 122.
9) Nabz ngr nzyrplapxngr kx na-alvztr-ngrdr leplz mz nqmq kxtubq x nqmq kx vz-rbr. Mc Sam 1 x 73.
10) Nabz kx rpile doa kx takitrde nzprtr-krde mz Mangr-nzangiongr Yawe, x doa kx takitrde nzayrplapxkr Yawe nide. Mc Sam 15 x 24.
11) Nabz kx pipxle be ngr lr Israel badr Yawe. Mc Sam 68 x 105.
Mzli kc tzrwzngr lr Jiu nabz nedrng, ngalrdr li lxblr. X ngalrdr lcng nzngi-kzte-lzbqng, murde ngalrde krali yokaetipxle drtwr ngr krkc kai. Rblx nzpipx-krgu kxmu ngalrdr krali amrlx. A' kzdung nzpipxlr drtwr kcpwz mz natq kx blepxngr. Mc Sam 146:2.
Naglqlzx Gct rnge mzli ka tqlube-ngrne,
X na-angrlvzx nide.
Kzdung nzpipxlr drtwr kcpwz mz nzycmne-ebzpxngr. Mc Sam 18:2. Kzdung natq kx apule ‘lrpalvc’ nzkrlz-txpwzlr lrtzlvz ngrgung. A' natq lcng nztakitrdr nzpipx-krdr drtwr kcpwz tzpipxlr lr Jiu. X krlzamu nzrmcti-krmu drtwr ngrde mz ngalrde krali o veatibzmu mz kzdq lrtzlvz o rlwxamu natq lc mz Nzalvztr-ngrng Kxmyapxbz kc tqyc mz nibr buk lc. Kzdq kz natq kxmule lc tqngi ‘temz ngr lomr kc tqyrputrngr nipna.’
Nim lrpalvc nyznge peto,
X Mevalu rnge kx arlapxle ninge.
Kzdung nzpipx-krdrle nzayzlulr. Mc Sam 75:10.
Rpile kx, “Sa naodatix zmatq ngr kxdrka'-ngrng,
A' zmatq ngr kxnztubqng sa na-aetunepxbo.”
Sam rtqmz nzvz-nqblqlr letz ngr alfabet scdr lr Jiu. X Sam lcdeng nidr seleng: 9—10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, x 145. X nztekqtr-ngrleng mz Natqgu vz-nqblqle letz ngr alfabet scgu. Delc nzxlr-krguleng blepx kxpipz mz nzxlrngr mz nzycmne-krgu. Mz drtq Sam lcng, kzdq natq kxtopwz rpile kx, ‘Kzdq nabz ngr A, B, C.’
Mzli kang kqlu nzycmnebzng mz Gct mz nzrpi-krbzlr kx, ‘Yawe.’ Murde krlc drtqde kc tqpibzle badr. X drtq lc yr-kzkr mz Natqgu.
Kzdung mzli kxmu nzrwzngr lr Jiu Sam nedr tutr angidr mz nzngrngr mz nabz negung. Delc tztekqtrngr kzdung Sam x kzdung nctr mz nzvz-nqblq-krde nabz negung. Sam lcng nidr seleng: 13:6; 41:13; 47:6; 72:18-19; 75:1; 89:52; 106:48; 107:8-9, 21-22, 31-32; 116:1-9; 118:1-4, 10-12, 15-16, 28-29; 134 amrlx; 136 amrlx; 141:1; 148 amrlx. Sam 23 yc mz Buk Ngr Nzangiongr mz #87, mz nzvz-nqblq-krde nabz negu.
Buk Kc Kai
1
Sam 1—41
Nzmnc-zpwxngr
Nzmnc-zpwxngr trvzpxpuu mz nzvz-nqblqngr nqmq kr kxdrka'-ngrng,
X nztu-ngrbz mz lrpzki nyz kxnzaleng alwx.
X trvzpxpuu mz nzprtr-ngrbz mz kxnzxtrnga-ngrdr Yawe.
A' nzabrtzngr angidr lc vzpxm mz drtwr kx elalzm mz nzvz-nqblqngr Loukxtr sc Yawe,
X mz nzaoti-zvzkr drtwr natqde ngrlx x nrlckxbq.
Leplz lcng nzapulr nounc kcng dzbrdr tzkrlzobzlr lue,
X leu rdr trnzbloung.
X nzdo-zlwzng mz nzvz-krm nrpr angidr.
Da kx nzalelr nradr yc-zvzbz.
A' kxdrka'-ngrng trnzwailru.
Nzapulr leu kxglr kcng tztakitrpwzlr nzngcngr.
Delc trnatu-amqngi-ngrdru mzli kc na-ayzlu-ngrbz Gct da mz leplz.
X trnaprtrpwzung mz kxnztubqng.
Murde lrpzki rdr tutr me nzayrplapxngr.
A' Yawe aclvebzle nzti r leplz kxnztubqng.