Sam Kranzpnu-esz'-nrade-rpwxmz (19)
Zyzlr Ngr Bongavz X Zyzlr Ngr Natq Gct
Zyzlr Ngr Nepi, Temz, X Vri
Nzmyalzkr Gct nzmc mz bongavz,
X dalr bongavz amrlx.
Mz nrlckxngrlx, nepi aelwa-ngrde zmatq rde,
Da kc tzwai temz x vri mz nrlckxbq.
Kxmule-esz' bongavz trpnzngr naode x nepi trycmneu,
X trpnzngr natq kxnztwz temz x vri,
A' nrpa scdr vzpx, krlzbzle leplz amrlx mz nrlc tulvzo. Rom 10:18
Gct yrlqbzle nrlckxbq nangi ma nyz nepi kx mwipx-ngrmle.
Mz nourla, nzvzpx-ani-krm nepi ma nyzde apule nzabrtzkr ncblo kx yrlz ate.
X apu-kzle ncblo menrpa kc tqoliq mz nzesangr.
Nepi lc prtzm mz nzngrlr-krde mz bongavz.
Ngrlr, krlzbzle nrlarde kc tqtakiole.
X zyzlr ngrde yzlro-ngrm mz da amrlx.
Da kc tqwai Natq Yawe mz nzyzlro-krmle mz leplz amrlx.
Natq Yawe Apule Zyzlr Kx Pnamilxtile Nabz Leplz
Natq Yawe amrnale nzlukr nabz leplz mz nzmrlzvxi-krde.
Akrlztrle kxnzngqngung murde trycngrlru.
Natq Gct aelalzmle drtwr kxnzrvz-nqblqng mz nztubq-krde.
Aelwapx-ngrde da kx yc-kapq mz nzobqplx-krde nabz.
Nzamrluengr Yawe tqyc tqyc murde lq-esz'ngr.
Natq Yawe rsakrlrngr murde da angidr zvz.
10 Delc nzsutikr drtwrnge natqde namyaszpxle trau kxkqlu,
Murde vzpx-ngrm nzabrtzngr kx myaszpxle dakxnzng kcng tqbrngzvxi.
11 Mz nzvz-nqblq-krnge natqde, aelwapx-ngrmle bange da kxmrlzting.
X mz nzlalztq-krnge mz natqde, atubqtimle nzmnc-krnge.
12 Kxetu Yawe, ipq ninge mz alwx kznikeng yc-kapqtrp bange,
Murde rblxm bange nzmc-krngeleng.
13 X lolvz-amqngi ninge,
Murde ma tqvz zvz nzale-krnge alwx
Kcng tqotr ngr drtwrnge nzale-krngeleng.
Murde nabznge natr x natubqbo mz nzobq-krm.
14 Yawe, nim butqbr kx rlakitrx.
Krka'-ngrne kx natqngeng x nzaotikr drtwrnge navz-nqblq-zvzlr me pnz drtwrm.

Sam Kranzpnu-esz'-nrade-rpwxmz (19):4 Rom 10:18