5
Kxnzrlxngiting Nzmnc-lxblr-moung Badr Gct Mz Nrwx
Mz nzmu-krde lcde, tqtubq-ngrgu mz nzobqkr Gct, murde lxngitiku Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx x brti drtwrgu nzbz-krde mz nzarlapx-krde nigu. Mz nzmu-krde lcde, navz zvz nzmnc-lxblr-krgu badr Gct mz nrwx. Mz nzlxngiti-krgu Kraes, dekc tqmnc-aepztr-ngrbzku mz Gct. X okatr-zvzle nigu murde nzaxvctrpebzku mz Kraes. X abrtzlvzku nzobqtipx-krgu nzyzlu-krm Kraes, murde mzli lc sa naprtr-kzku mz nzmyalz-krde. X abrtzlvz-kzku nzkxpungr mz nrlc ka, murde alvztrple bagu kx natu-amqngilzbzku bade mz nzrlxngitingr. X nztu-amqngilz-krbzku mz nzkxpungr alvztrple bagu kx drtwrgu natubq. X nztubqkr drtwrgu alvztrple bagu kx naobqtipxku Gct mz nzangidati-krde natqde. X krlzku nzbrtikr drtwrgu Gct nzangidati-krde nzobqtipx-krgu, murde xngibzku nivz lrde mz nabzgu mz nzwzkr Mqngrkxtr kc tqkamle bagu.
Na-aoti drtwrmu da lc. Rblxm bagu, nigu leplz, nzarlapx-lzbq-krgu. Kxmule-esz', a' mzli kc tqkrlzpe-ngrbzle mzli kc tqyrlq Gct, Kraes bz mz nzarlapx-krde nigu kxnzaleng alwx. Leplz kxpipz kx nzrlrpx-lzbq-ngrdr mz nzbz-krdr nzarlapxngr doa kzble, kxmule-esz' doa lc tqmrlz. A' mwx kzdq leplz narlrpx-lzbqngr mz nzbz-krde mz nzarlapx-krde doa kx mrlz-esz'ngr. A' mzli kc tqalebe-ngrgu alwx, Gct aelwapx-ngrde nzmrlzti-zlwzkr nivz lrde nigu, mz nzbzkr Kraes nigu. Naopx angidr kx Kraes sa na-arlapxbzle nigu mz zngya ngr drtwr Gct. Murde tubqpeku mz nzobqkr Gct mz nzbzkr Kraes nigu. 10 X naopx angidr kz kx mz nztulz-mou-krmle mz nzbzngr, Kraes sa na-arlapxbzle nigu mz nzayrplapxkr Gct nigu kalr. Murde Gct amnc-lxblrtrpele nigu badr mz nrwx mz nzbzkr Mrlxde mzli kc tqnginibe-ngrgu enqmi rdeng. 11 X mou, mzli ka abrtzlvz-zvzku Gct mz nzmnc-lxblr-krgu badr mz nrwx, mz nzwzkr Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx.
Adzm Twzmle Nzbzngr, A' Kraes Twzmle Nzlungr
12 Mzli kc Adzm tqtao-ngrde mz alwx, alwx lc nzaxvctr-kzpz mz nqvi lrde. X alwx lc twz-kzple nzbzngr. X nzbzngr lc prtzbz mz leplz amrlx murde nztao-kzng mz alwx mz nzngini-krdr nqvi lr Adzm. Nou 2:17 13 Nzvz-rbr-krdr lcng ngi alwx, kxmule-esz' Gct tr-rkakapz Loukxtr. A' rblx nzrpingr kx leplz nzaleng alwx mzli kc trgalr lou kx na-alvztr-ngrde nidr mz alwx. 14 Kxmule-esz', a' opx angidr kx nzaleng alwx murde nzbzng. Abzo mz mzli nyz Adzm krlzmle mzli nyz Mosis, leplz amrlx nztaong mz alwx x nzbzng, kxmule-esz' trnzxpqbrlr-ngrdru natq angidr lc tqkabz Gct, da kc tqwai Adzm.
Mrlz nzkrlz-krgu kx Adzm ngi rkx kc tqplzpx-kaile Kraes kc navzm, mz nzbatr-krbzlr da mz leplz kxkqlu. 15 A' alwx ngr Adzm blepx-zlwzbz mz nzipqkr Gct leplz. Murde Adzm batrpzle nzbzkr leplz kxkqlu mz alwx ngrde. A' Jiszs Kxnzmcpx batrpzle nzipqngr leplz kxkqlu mz zmrlz ngr Gct kc tqka-nrbalqbzle badr. 16 Mz nqmq lcpwz, alwx ngr Adzm batrpzle nzayrplapxngr leplz kxkqlu mz nzbzngr. A' da kc tqka-nrbalqbz Gct batrpzle nzrkapxngr alwx ngr leplz kxkqlu x atubqtile nidr mz nzobq-krde. 17 Da zpwx kx alwx ngr Adzm amnclzbzle leplz mz zmatq ngr nzbzngr. A' nzwzkr Jiszs Kxnzmcpx myaszpx-zlwzle da lc. Murde leplz amrlx sa na-aovxio-zpwxlr zmatq ngr alwx x nzbzngr mz nzprtr-krdr mz nztubqngr kc tqka-nrbalqbz Gct badr.
18 Mz nzmu-krde lcde, alwx kc esz' tqale Adzm drtwr ngrde kx takitrde Gct nzayrplapx-krde leplz amrlx. Mz nqmq lcpwz, da kc esz' tqale Kraes mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct mz nzbzngr, drtwr ngrde kx leplz amrlx kcng tzrlxngiting nzkrlzlr nzprtr-krdr mz nztubq-krde x mz nzlungr kxboi. 19 Leplz kxnzkqlu nzaleng alwx, murde Adzm trvz-nqblqleu natq Gct. X mz nqmq lcpwz, leplz kxnzkqlung sa natubqng mz nzobqkr Gct murde Jiszs vz-nqblq-zvzle natqde. 20 Gct kao-ngrmle Loukxtr murde leplz nakrlz-zpwxlr kx nzvz-rbr-zvzng. A' mz nzetunepxkr nzmc-krgu kx alwx ngrgung trka zlwz, zmrlz ngr Gct kc tqmyalz sc tqetunepx kz, mz nzipq-krde nigu leplz. 21 Mz nzmu-krde lcde, mzli kc leplz amrlx nzmnclz-ngrbzlr mz zmatq ngr alwx x nzbzngr. A' mzli ka mz nzvz-krm Kraes, mnclzpebzku mz zmatq ngr nzokatrkr Gct nigu, x tubqku mz nzobq-krde. Delc sa naprtrku mz nzlungr kxboi, murde nzwzkr Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx.

5:12 Nou 2:17