4
Nztubqkr Ebraam Mz Nzobqkr Gct
Tuo Mz Nzbrtikr Drtwrde Gct
Mrlz. Na-aoti drtwrgu Ebraam, kc tqngi melrmqgr, nigr lr Jiu. ?Nike rmctile mz nztubqkr doa mz nzobqkr Gct? Nzmu Gct na-atubqtile nide mz da kx aleleng, tr-rblxu nzglqpx-lzbq-krde. A' mz nzobqkr Gct trpnzngr da kx takitrde nzglqpx-lzbq-krde. Murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “Ebraam tubq mz nzobqkr Gct, murde brti drtwrde nide.” Nou 15:6; Galesia 3:6; Hibru 11:8-12; Jemes 2:23
Trau kc tztwz leplz mz nzwz-krdr trngiu da kx nzrka-nrbalqngr, murde nzmabztilr trau lc. A' rblxbz mz leplz nzrwztingr nztubqngr lc. Murde ka-nrbalqbz Gct nztubqngr lc mz doa kx brti drtwrde nide kc tqatubqtile kxdrka'-ngrng. Devet pi-kzle da lc mzli kc tqycmnepx-ngrde nzabrtz-zlwzkr ncblo kc tqtubq mz nzobqkr Gct kxmule-esz' trwztileu. Murde rpile kx, “Doa kx nzipq mz alwx ngrde, drtwrde elalz-zlwzm. Murde mz nzobqkr Yawe trvz-rbrpeu.” Sam 32:1-2
Ebraam Tubq Mz Nzobqkr Gct Mzli Kc Trtwzka-ngrde Rkx Ngr Gct
Mrlz. ?Myx kxmule, zmrlz ngr Gct lc vzbz mz lr Jiu txpwz, mz nzrpakr-krdr mz rkx ngr Gct? Trtingr! A' vz-kzpz mz kxtrngiulrJiu kcng trnzrtwzu rkx lc. Krlzpeku mrkc tqrpile mz Nzryrngrkxtr kx, “Ebraam tubq mz nzobqkr Gct, murde brti drtwrde nide.” Nou 15:6; Rom 4:3 10 ?Myx kxmule, Ebraam tubq mz nzobqkr Gct mzli kc trnzpakrka-ngrde mz rkx ngr Gct o mz nibrdepe? Mzli kc trnzpakrka-ngrde! 11 Murde mz nibrde Gct kabzle natq mz Ebraam kx napakr Nou 17:9-14 mz nzngini-krde rkx ngr nzlxngiti-krde nzesalzkr Gct x nztubq-krde mz nzobq-krde. Mzli lc trnzpakrka-ngrde, Ebraam trngiulrJiu, a' tubq mz nzobqkr Gct. Mz nzmu-krde lcde, Ebraam apule trte leplz amrlx kcng tzbrti drtwrdr Gct, kxmule-esz' trnzpakrung, murde navz-nqblqlr nide mz nzbrti drtwrdr Gct. Delc nztubq-krdr mz nzobqkr Gct vzpxm mz nzbrtikr drtwrdr nide. 12 X Ebraam ni-kzde trte lr Jiu kcng tzpakrng, mzli kznike nzvz-nqblq-ngrdr nide mz nzbrkr drtwr kcpwz tqvz-nqblqle mzli kc trnzpakrka-ngrde.
Nzrtwzngr Da Kcng Tqesalz-ngrbz Gct Vzpxm Mz Nzrlxngitingr Natqde * Gct esalz-ngrbzle mz Ebraam da tq mz Buk Ngr Nou. 1) Ebraam nanginede dq doa ncblo x nqvi lrde sa navz zvz. Da lc ngida mzli kc tzmcngr mz Aesak, x nqvi lrde dekc tqngi neidu lrdr lr Israel, x mz nibrde lr Jiu. 2) Doa kx nzvzpxmqng bade nakqlu-zlwzng x narblx nzrlwxngr. X nanginide trte leplz kxkqlu mz nrlc tulvzo. Da lc ngida murde kxnzrlxngiting amrlx nidr doa nedeng. 3) Sa nakabz Gct nrlc atwrnrngr bade x doa nedeng. Sa na-atutrle da lc mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs mz nzaclve-krde kxnzrlxngiting amrlx mz nrlc kxmrna. Mzli lc kxtrnzrlxngitiung amrlx sa namncng mz Hxl.
13-15 Esalz-ngrbz Gct mz Ebraam kx sa nakabzle nrlc atwrnrngr bade x doa nedeng mz nzrnginyz-krdrle. Nzmu Gct na-atutr-txpwzle nzesalz-krdeng mz leplz kx nzvz-nqblq-zvzlr Lou scdeng, drtwr ngrde kx mane nzbrtikr drtwrgu nide. X mane kz da kx esalz-ngrbzle murde rblx nzvz-nqblq-zvzngr Lou scdeng. A' Gct tresalz-ngrpwzleu da lc murde Ebraam vz-nqblq-zvzle Lou scdeng, a' murde nztubq-krde mz nzobq-krde vzpxm mz nzbrtikr drtwrde nide. Gct esalz-kai-ngrbzle da lc mz Ebraam, x sc tqka-atebzle Loukxtr mz Mosis. Delc rblx nztubqkr Ebraam nzvzpx-krmle mz nzvz-nqblq-krde Lou sc Mosis. Nou 12:3; 13:14-17; 15:4-5; 17:2-8, 16, 19; 22:15-18; Galesia 3:17, 29
16 Mz nzmu-krde lcde, Gct atutr-txpwzle nzesalz-krdeng mz leplz kx nzbrti drtwrdr kx sa nakabzleleng badr. Murde naka-nrbalqbzle mz kxnzrlxngiting nztubqngr lc. X mz nzrlxngiti-krgu, nakrlzku kx natwzku da kc tqesalz-ngrmle bagu, kxmule-esz' vz-nqblqku Lou sc Mosis o trtingr. Murde Ebraam apu-zpwxle trte leplz amrlx kcng tzlxngitilr Gct, da kc tqwaile. 17 Krlc drtwr ngr Nzryrngrkxtr mz nzrpi-krde kx, “Mcpxpex nim nzngini-krm trte leplz ngr nou x nqvi kxkqlu.” Nou 17:5 Da lc ngida murde mz drtwr Gct Ebraam nide melrmqgu nigu amrlx. X Gct lc rngisc zmatq ngr nzatulz-krde kxnzbzng x mz nzrwzngr da mz nzycmne-krde txpwz.
18 Kxmule-esz' rblx, a' Ebraam obqtipxle mz nzrlxngitingr x nipede trte leplz ngr nou x nqvi kxkqlu, da kc tqwai nzpi-krbz Gct bade kx, “Nzkqlukr doa nemqng sa na-apule vri ngr bongavz.” Nou 15:5 19 Nzbrkr drtwrde trycngrlru, kxmule-esz' krlz-zpwxle kx trtakitrpeleu nide nzngini-krde trte doa, murde yiz ngrde krlzpebzle nzpnu-rpwxmz-nrade-rpwxmz (99), x Sera nipede blang x vz-nrbalq. 20 X drtwrde trlitrpwzu mz nzatutrkr Gct natqde kalr. A' nzrlxngiti-krde xplrnepx, x glqlz-zvzle Gct mz da kx esalz-ngrbzle bade. 21 Murde brti zvz drtwrde kx sa na-alele da lc. 22 Mz nzmu-krde lcde, “Ebraam tubq mz nzobqkr Gct.” Nou 15:6 23 Natq lc tzrpibz kx, “Nide tubq mz nzobqkr Gct, murde brti drtwrde nide,” trnzyrou mz nzokatr-krde Ebraam esz'-krde. 24 A' nzyro kz mz nzokatr-krde nigu, murde nakrlzku kx tubqku mz nzobq-krde mz nzabrtr-krbzku drtwrgu mz Gct kc tqatulz-mople Kxetu rgu Jiszs mz nzbz-krde. 25 Gct rlrpx-ngrde Jiszs nzayrplapxngr nide mz alwx ngrgung mz nzbz-krde. X atulz-mople nide mz nzbzngr murde natubqku mz nzobqkr Gct mz nzxpepxkr Jiszs alwx lcng.

4:3 Nou 15:6; Galesia 3:6; Hibru 11:8-12; Jemes 2:23

4:8 Sam 32:1-2

4:9 Nou 15:6; Rom 4:3

4:11 Nou 17:9-14

*4:12 Gct esalz-ngrbzle mz Ebraam da tq mz Buk Ngr Nou. 1) Ebraam nanginede dq doa ncblo x nqvi lrde sa navz zvz. Da lc ngida mzli kc tzmcngr mz Aesak, x nqvi lrde dekc tqngi neidu lrdr lr Israel, x mz nibrde lr Jiu. 2) Doa kx nzvzpxmqng bade nakqlu-zlwzng x narblx nzrlwxngr. X nanginide trte leplz kxkqlu mz nrlc tulvzo. Da lc ngida murde kxnzrlxngiting amrlx nidr doa nedeng. 3) Sa nakabz Gct nrlc atwrnrngr bade x doa nedeng. Sa na-atutrle da lc mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs mz nzaclve-krde kxnzrlxngiting amrlx mz nrlc kxmrna. Mzli lc kxtrnzrlxngitiung amrlx sa namncng mz Hxl.

4:13-15 Nou 12:3; 13:14-17; 15:4-5; 17:2-8, 16, 19; 22:15-18; Galesia 3:17, 29

4:17 Nou 17:5

4:18 Nou 15:5

4:22 Nou 15:6