4
Ana-Maṉngulg Mawurr marri anaaynbaj ana-mawurr na-baḏirrnya-yung-gala.
Gurruwaj, warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung wurru-yamana, “Maṉngulg Mawurr nganggu-magaa, ngangguuni anaani ana-lhaawu.” Dani-yung wurru-yamana warraawurru-yung. Yagu nugurru aadanu yagi anubani nurru-jambarrgi warraarrawindi-lhangu. Wurrugu, nambarra-rawumana warruburru-yung wurru-yamba-yambina-yinyung, anubani numburru-marrbuy anubani-yung ana-mawurr ari na-God-gala anggu-yaarri, yagu yagi. Warraawurru-yung warraarrawindi yamba wurru-rajaarriyn wurru-yaarri anaani-rruj ana-lhal, wurru-yamana “Nurru anaani nurru-yambina na-God-jinyung”, wurru-yamana, wugurraayung yagu wurraawaḻii.
Ari warrubawi-yung warraaynbaj ambi-yaynjangayii ana-mawurr. Yagu ngaambu-yaminggarrang ngaambu-marrbuy-mang anaani ana-Mawurr na-God-jinyung? Yuga ana-mawurr-maynji anubani-yung anggu-yamana, “Na-Jesus Christ ni-waṉiyn ngun.gu-mirri,” anggu-yamana-maynji, dani-yung nga ana-Mawurr na-God-gala. Yagu anaani ana-mawurr yagi-maynji wu-yambi aniijgubulu na-Jesus-inyung, anubani ana-mawurr waari na-God-gala. Anubani-yung wu-yaarri nigawi-wala na-baḏirrnya-yung-gala. Nubagi-yung na-wurrujung ni-yambina-yinyung aniijiijung, nubagi-yung naaladi-nyung nu-wurrij-bangana-yinyung na-Christ-guy. Nurraawanggini anubani-yunggaj naagila nubagi-yung naaladi-nyung ani-yanggi. Aḏaba yaagi ni-burraa aani-rruj a-lhal-uj niga.
Mijburrayung-gaang, nugurru nurru-burraa na-God-duj. Aḏaba anubani nurru-lhuḏ-janggi warruburrala-wala wurraawaḻii-wala. Na-God ni-burraa nugurri-rruj, ni-waḏa-waḏaḏ, waari nguynju na-baḏirrnya-yung-jii. Na-baḏirrnya-yung ni-burraa aani-rruj a-lhal-uj. Warraawurru wurraawaḻii-yinyung, aani-rruj-jinyung a-lhal, wugurraa. Anubani wurru-yambina-yinyung, aanila-wala a-lhal. Marri warruburru warra-wurru-wurruj aani-rruj a-lhal, warruburru-yung warra-yaynjangayii wugurru. Yagu ngagurraayung na-God-jinyung. Warraaynbaj warrubawi-yung wu-marrbuy-mana-yinyung na-God, warrubawi-yung ngarrambi-yaynjangayii. Yagu wugurraayung warraaynbaj waari-yinyung ambu-marrbuy-magaa na-God, waari warrubawi-yung ngambambi-yaynjangang. Anubani-yung ngaambu-marrbuy ana-Maṉngulg Mawurr anubani-yung-jinyung aniijgubulu, marri wugurraayung anaaynbaj ana-mawurr anubani-yung-jinyung aniijanggaḻij wugurru.
Na-God ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-windiyung ngagurru.
Guwaj-gaang, ngagurru ngaambaa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina, niga yamba na-God ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-windiyung. A-ḏamarr-ngu-burrangij wu-waṉina na-God-gala. Warraaynbaj warraa-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung, wurraambuḻwiyn na-God-gala marri wurru-marrbuy na-God. Yagi-maynji warraa-ḏamarr-ngu-burrangi, yagi wurru-marrbuy-mi na-God. Niga yamba na-God, a-ḏamarr-ngu-burrangij wu-waṉina nigawi-wala.
Na-God niga ngarrani-yiyini anubani-yung-jinyung ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung. Yaani wiijamana. Niga nu-lharrgang na-Niwiyayung aani-wuy a-lhal, nguynju yadhu ngagurru ngaambu-wiri niga yamba na-Jesus.
10 Anaani ngaambu-yaminggarrina ngaambu-marrbuy, na-God ngarrani-ḏamarr-ngu-burraa-windiyung? Nugurru yuga nurru-marrbuy? Waari ngagurru ngaanaa-ḏamarr-ngu-burri na-God anubani-yunggaj, yagu niga na-God ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa ngagurru. Marri nu-lharrgang na-Niwiyayung aani-wuy a-lhal, marri ngarrani-bayarra-gayn anaaladi-wala, ngagurru anaani.
11 Guwaj-gaang ngana-ngaynbandii-yinyung, dani-yung na-God ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-yinyung. Yagu ngagurraayung ngaambaa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina yadhu. Anaani wiij-maṉdhiiyn. 12 Warraaynbaj waari ambunu-nani na-God. Yagu ngagurru-maynji ngaambaa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina, anubani-yung na-God ani-burraa lhirribala ngagurri-rruj. Marri anaanila-wala ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-wala, anubani-yung ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa na-God, marri ngijang, ngaambaa-ḏamarr-ngu-burraa warra-mulung-arrgi-yung wugurru.
13 Ngaambu-yaminggarrina ngaambu-marrbuy ngurru-burraa nigawi-nyinyung na-God-jinyung? Ngagurru ngarrani-yayn nigawi-nyinyung na-nimawurr-yung. Anaanila-wala, ngurru-marrbuy, ngurru-burraa nigawi-rruj, nigaayung ni-burraa ngagurri-rruj. 14 Nigaayung na-Niwiyayung, na-Baba nu-lharrgang aani-wuy a-lhal, nguynju yadhu ngaambani-wiri-gang ngagurru warraarrawindi ana-lhal-lhangu-yinyung. Anubani-yung nurru nirri-nani, marri narra-magana warra-wurru-wurruj wugurru. 15 Warraaynbaj-maynji ambarra-magana warra-mulung-arrgi-yung anaani ana-lhaawu, “Na-Jesus niga na-Niwiyayung na-God-jinyung”, na-God ani-burraa wugurri-rruj, marri warrubawi-yung wu-burraa na-God-duj. 16 Dani-yung-gala nga, ngagurru ngurru-marrbuy na-God ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa-windiyung, marri ngagurru ngurru-jambarrgina nigawi-wuy.
Anubani-yung a-ḏamarr-ngu-burrangij wu-waṉina nigawi-wala na-God-gala. Warrubawi-yung-maynji ambarraa-ḏamarr-ngu-burraa-maynji warra-mulung-aynbaj, marri yagi wu-muḏaḏbi, amburraandha-wuguuguni amburraaṉbina, yijgubulu amburru-burraa na-God-duj marri nigaayung na-God ani-burraa wugurri-rruj.
17 Na-God niga ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa ngagurru. Anubani-yung wu-wandhurrg aḏaba. Marri wudanila-wala, ngagurru ngaanaa-gurrij-ngu-burraa aḏaba niga, ngarrubagi-yung-duj ngarraaḻirr, aḏaba ngaambani-nguynju-nguynjijgana. Ngagurru yamba ngurru-yamana nguynju nigawi-yii, anaani-rruj ana-lhal. 18 Ngagurru-maynji ngaambaa-ḏamarr-ngu-burraa warraaynbaj, yagi warrubawi-yung ngarra-yami. Ngaambaa-ḏamarr-ngu-burraa-maynji warra-mulung-arrgi-yung ngubindi-windiyung, yagi ngurru-ḏirrngawi. Yagu yamba ngagurru-maynji ngaamba-yamana-maynji warruburru-yung, ari anggiijamana ngaambambi-warragayangijgana ngagurru. Marri warra-mulung-arrgi-yung-maynji ambarra-yamana, ari waari ambarraa-ḏamarr-ngu-burrangang anaangudu-windiyung. 19 Ngagurru ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa na-God, niga yamba ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa anubani-yung aniij-bulhu-wulhurr-waj. 20 Warraaynbaj-maynji ambu-yamang “Ngaya nganaa-ḏamarr-ngu-burraa na-God” yagu warrubawa ari ambarra-wurrij-bangana warrubawi warra-Christian warru-nilharri-yung, waadawu ambu-wawaḻii wugurru.
Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ngagurru waari ngaanu-nang na-God, na-nijilhal-yung. Yagu ngarra-nayii warruburru-yung naa-murruyung-gaang marri ngaa-murruyung-gaang. Warrubawi-yung-maynji warraaynbaj yagi-maynji wunaa-ḏamarr-ngu-burrangi nubagi na-nilharri-yung, waari warrubawi-yung ambunaa-ḏamarr-ngu-burrangang na-God, nubagi-yung waari-yinyung ambunu-nang-jinyung.
21 Ngagurru anaani ngarrani-yayn anaani ana-lhaawu-runggal. Anaani ngarranggu-magana, ngagurru-maynji ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa na-God, marri warruburru-yung ngaambaa-ḏamarr-ngu-burraa naa-murruyung-gaang marri ngaa-murruyung-gaang, wugurraayunggaj. Anaani anggiij-maṉdhiiyn wugurru.