5
Ngagurru anaani ngaambu-lhuḏ-jaarri anaani-rruj ana-lhal.
Warrubawi-yung-maynji ambu-jambarrgiiyn na-Jesus niga na-Messiah, warrubawi-yung warra-wirrig na-God-jinyung. Warraaynbaj-maynji ambunaa-ḏamarr-ngu-burraa na-Baba, yagu wugurraayung ambarraa-ḏamarr-ngu-burraa warrubawi-yung warra-wirrig.
Yigaj! Ngagurru-maynji ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa na-God marri ana-lhaawu nigawi-nyinyung anubani-yung ngaanu-yandhurrbangana, anubani-yung ngaambu-marrbuy, ngaambaa-ḏamarr-ngu-burraa warruburru warra-mijburrayung na-God-jinyung wugurru. Yagu yamba, ngaanaa-ḏamarr-ngu-burraa-maynji na-God, anubani wiij-nguynju, anubani ngii-yandhurrbangana anubani ana-lhaawu nigawi-nyinyung. Marri anaani ana-lhaawu waari anaani anggu-muṉḏurr-magaa. Ngagurru ngaambaambuḻwiyn-jinyung na-God-gala, anubani-yung ngaambu-lhuḏ-jaarri anaani-rruj ana-lhal. Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ngagurru anaani ngirri-waṉagana ana-lhuḏ, ngagurru yamba ngurru-jambarrgiiyn anaani.
Yangi-nyung yuga warruburru-yung wurru-lhuḏ-jaarri anaani-rruj ana-lhal? Burru-yung nga, wuu-jambarrgina-yinyung niga na-Niwiyayung na-God-jinyung.
Anaa-gugu marri mana-wulang marri ana-Maṉngulg Mawurr.
Anubani-yumbaa na-Jesus Christ ni-waṉiyn aani-wuy a-lhal, anubani-yung ni-waṉiyn gugu-mirri, niimbara-ngambini-yinyung, marri wulang-mirri, ni-ngawiiyn-jinyung. Waari anaa-gugu-wugij, anaani-yung wulawaa, gugu marri wulang.
Marri ngijang, ana-Maṉngulg Mawurr anaani ngarranggu-magana ngagurru, na-Jesus-inyung. Anaani ngurru-marrbuy, anaani ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambina yijgubulu, waari anggu-wawaḻang wugurru.
7-8 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Anaani wulaynbaj ngarranggu-magana-yinyung na-Jesus-inyung. Ana-Maṉngulg Mawurr, marri anaa-gugu, marri mana-wulang. Anaani ngarranggu-magana anaani ana-wulaynbaj-gala, anaani wiij-nguynju.
Warra-wurru-wurruj-maynji ngambambi-magana ana-lhaawu, ari ngaambu-jambarrgina ana-lhaawu, ari waari. Yagu wugurraayung ana-lhaawu na-God ngarrani-magana-yinyung, wu-runggal, marri yijgubulu-windiyung. Ngaambu-jambarrgina nigawi-nyinyung ana-lhaawu, yagi ngurru-wurrij-gadhaarimi. Yaani ana-lhaawu, anaani ngarrani-magana nigawi-nyinyung na-Niwiyayung-jinyung. 10 Warraaynbaj-maynji ambu-jambarrgiiyn nubagi na-Niwiyayung na-God-jinyung, warrubawi-yung ambirri-waṉagana ana-lhaawu lhirribala aandhiri-rruj. Yagu yagi-maynji warrubawi-yung wu-jambarrgi na-God, warrubawi-yung ambunu-mayana na-God ari ni-wawaḻii-yinyung, waari yamba warrubawi-yung wu-jambarrgi anaani ana-lhaawu na-God ngarrani-magaa-yinyung na-Niwiyayung-jinyung niga.
11 Anaani ngarrani-magaa, na-God ngarrani-yayn ana-wiri anubani anggu-wuguuguni. Marri anaani ana-wiri ngarrani-yayn, nigawi-wala na-Niwiyayung-gala. 12 Warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ambu-jambarrgiiyn na-Niwiyayung, warrubawi-yung ambu-wiri. Yagu warraaynbaj-maynji warrubawi-yung yagi waanggarra-ngu-burrangi na-Niwiyayung, warrubawi-yung waari wirri-waṉagi ana-wiri wugurru.
Ngagurru ngirri-waṉagana anubani ana-wiri anggu-wuguuguni.
13 Ngaya anaani nga-warrarrii nugurri-wuy, nugurru aadanu nuu-jambarrgina na-Niwiyayung-jinyung ana-muwaj. Nguynju yadhu aḏaba numburru-marrbuy nirri-waṉagana anubani ana-wiri anggu-wuguuguni. 14 Ngagurru ngurru-marrbuy anaani ngubindi, nigawi-nyinyung. Ngaanu-yandhawiwana-maynji anubani anaaynbaj, marri anubani aniij-ngaynbandang-maynji aniiyn-nguynju, aniiṉḏarrmana-maynji, anubani-yung ngurru-marrbuy, ngaambani-yaynjangang niga. 15 Ngurru-marrbuy anubani-yung ngarrani-yaynjangayii anubani nguunu-yandhawiwana, marri aadanila-wala ngurru-marrbuy anubani ngirri-waṉagana, anubani nguunu-yandhawiwana-yinyung ngagurru.
16 Nugurru-maynji aadanu naanu-nayii na-Christian-jung na-nilharri-yung nubagi-yung, ani-waṉbina aladi, yagu anubani-yung-maynji yagi anaaladi nubagi ninggu-jadugi, marri numbunu-yandhawiwana na-God-guy, nubagi-yung ani-wiri-mang, anggu-wuguuguni, anubani-yung-maynji anaaladi yagi-maynji ninggu-jadugi niga. Anaarrgi-yung anaaladi wu-runggal. Aadanu ambanggu-jadugang warrubawi-yung warra-wurru-wurruj. Ngaya anaani waari anamba-magang anubani-yung-jinyung, yagi anubani-yung nurru-yambi. 17 Warraaynbaj-maynji warrubawi-yung yagi-maynji wu-waṉbi ana-maaḻamburrg, warrubawi-yung ambu-waṉbina aladi. Yagu arrgi-yung anaaladi waari ambanggu-jadugang wugurru.
18 Anaani ngurru-marrbuy, ngurraambuḻwiyn na-God-gala, marri yagi ngurru-waṉbi-wugij anaaladi, ngurraandha-wuguugunumi. Ngagurru ngurraambuḻwiyn-jinyung na-God-gala, niga ngarrani-narrii ngagurru. Marri nigaayung nubagi naaladi-nyung na-baḏirrnya-yung yagi ngarrani-mi ngagurru. 19 Anaani ngurru-marrbuy, ngagurru anaani na-God-jinyung warra-mijburrayung. Yagu niga nubagi naaladi-nyung niwu-waṉagana lhuḏ anaani-rruj ana-lhal. 20 Ngurru-marrbuy, nigaayung na-Niwiyayung na-God-jinyung ni-waṉiyn, marri ngarrani-yayn, nguynju yadhu ngaambu-marrbuy ngagurru. Marri ngaambu-marrbuy-mana niga na-God, ni-jambarrg-jinyung. Marri ngaambu-burraa nigawi-rruj, niga ni-jambarrg-jinyung, marri na-Niwiyayung na-Jesus Christ. Na-God niga ngubindi-windiyung. Ngarraniiyii niga ana-wiri anggu-wuguuguni.
21 Ngayawi-nyinyung mijburrayung, yagi nirriij-dharrmi anaaynbaj ana-lhawadhawarra. Nurru-lhaabina-wugij nugurru.
Wiiya.