2
Wurrugu marri, mana-14 manaarmag, marri anubanila ngijang nga-yanggi buguni Jerusalem-guy. Niiniinggarra-yanggi niiṉi Barnabas. Marri nuunu-waṉagaa Titus, aḏaba nurru. Yagu God yamba anubani-yung ngani-bajiyini marri anaani-yung nga-yanggi ngaya. Warruburru-yung ngarra-lhangarrmayn ngaya wuu-raga-ragaani-yinyung, nurru-yambiynjini nurraajbaj-mirri. Marri bagu ngarra-magaa anubani-yung anaarrawindi-lhangu anubani-yung-gala ana-mamanunggu-wala ana-lhaawu, anaani ngaya ngarra-yiyini-yinyung warruburru-wuy warra-Gentile-wuy. Warruburru-yung wuu-raga-ragaani-yinyung, ngarra-ngaynbandangi wugurru amburru-waḻaaḻarrangi ngayawi-nyinyung-jinyung anubani nga-mijgalmini-yinyung wugurru. Anubani-yung nga-mijgalmini-yinyung ngaya, waari nganggu-ngaynbandangi anggaaladi-wini-yinyung wugurru. Yagu warruburru-yung ngambambi-magaa-magaa ngaya, wugurraayung warra-Gentile warruburru-yung amburru-wulmurr-gini-magaa, bani-yung ari nga, anggaaladi-wini-magaa, ngayawi-nyinyung nga-mijgalmini-yinyung wugurru.
Naagi-yung na-Titus, niga niniinggarra-yanggi. Yagu waari naagi-yung niga ani-Jew-magaa. Naagi-yung waari ani-wulmurr-gini niga. Yagu warraawurru-yung wurru-yamayn “Wiiya aḏaba.”
Yagu wugurraayung warra-mulung-aynbaj wurraan-jamaa wurru-jambarrgini, yagu yingga nambambi-dhaayurrangi nurru. Warruburru-yung nurru-waliynjiyn aḏaba nurri-rruj, nambambi-midaarr-nani yungguyung nurri-wuy, anubani-yung-jinyung narrani-warrbidi-wayn-jinyung na-Christ Jesus nurri-wuy. Nguynju yungguyung naamba-yandhurrbangana-wugij, anubani-yung-jinyung wugurri-nyinyung ana-lhaawu ana-wulmurrgij-jinyung. Yagu nurru nurru-wijangani, nurru-burraa-yinyung. Nurru nurru-lhaabini-wugij wugurri-wuy nurraandha-wuguuguni, nguynju yadhu anubani aniijgubulu ana-mamanunggu-yinyung ana-lhaawu nanggiij-maṉdhangi, anggu-burri nugurri-rruj aadanu.
Niga na-God wani-nguynju-nguynjijgana maaḻamburrg-bindiyung, waari anaarrwaraj. Ngaayunggaj, waari nambi-yandhurrbangana, wurru-yamana-yinyung anaarrwaraj. Wudani-yung-gala nga, warruburru-yung wurru-ragaani-yinyung, wurru-lhar-yamana wurru-runggu-runggal, wugurru waari ngambambi-yanguni anu-gadhuwa, ngayawi-nyinyung-guy ana-lhaawu. Yijgubulu, warruburru-yung wurru-marrbuy na-God anaani ngani-yayn nigawi-nyinyung ana-lhaawu. Nguynju yungguyung anaani ngarra-magana warruburru-wuy ana-lhaawu, warruburru-yung warra-Gentile-wuy, warruburru-yung waari-yinyung amburru-Jew-magaa. Nguynju yaga nubagi-yung na-Peter ni-yaarri warra-Jew-wuy.
Yigaj! Niga na-God winiinggarra-mijgalmini wuguṉi na-Peter, warruburru-yung warra-Jew yungguyung, marri anaani wiij-nguynju, niini-mijgalmina na-God niiṉi, warruburru-yung warra-Gentile yungguyung. Dani-yung na-God nani-yayn ngayawi-wuy, ngani-walgaṉmaa niga.
Waadurru-yung warra-wulu-wulaynbaj na-James, na-Peter marri na-John, warruburru-yung warra-wurru-wurruj warra-mayaa waadurru-yung wuu-runggu-runggal wurru-ragaani-yinyung. Warraawurru-yung warra-wulu-wulaynbaj ngambi-magaa, na-God nani-lharrgang niiṉi na-Barnabas, warruburru-wuy warra-Gentile-wuy. Marri nambi-marang-jalangi niiṉi, nurraaynjaabu yamba. 10 Aynjaabugij-bugij nambi-yandhawiwandi niiṉi-wuy. Naambani-maṉmani warruburru-wuy warraambaambalalari-wuy. Dani-yung nga, wiij-maṉdhina aḏaba, ngaya anaani ngaaḻaaḻarrii aadani-yung-jinyung.
11 Anubanila-wala, ngaya nga-burri anubagu ana-Antioch, ana-lhal. Nubagi-yung na-Peter, ni-yanggi anubuguni, marri ni-waliyn. 12 Warruburru-yung warra-Gentile warra-minilharri-yung, naagi-yung na-Peter wurraanggarra-nguni ana-marrya.
Anubanila-wala, warruburru-yung waḻya-waḻya ngijang wurru-yanggi nubagi-wala na-James-gala. Yagu anubani-yung na-Peter niga ni-marrbuy-mayn anubani-yung warra-Jew-yinyung ana-lhaawu-runggal wu-yamana, “Yagi nurraanggarra-ngi ana-marrya warruburru-wuy warra-Gentile-wuy.” Yagu anubanila ni-waḻgaḻ-mayn, waari ngijang amburraanggarra-nguni wugurru. Niga yamba ni-ḏirrngawiiyn warruburru-wuy, wurru-yambini yamba wugurru “Nambambi-wulmurr-gana”. Yijgubulu-windiyung ni-waṉbini aladi niga na-Peter. 13 Marri warruburru-yung warra-mulung-aynbaj warra-Jew, wugurraayunggaj wurraambaḻaman-gini, nguynju nubagi-yung-jii yaga na-Peter-yii. Warraarruyn warruburru warra-Gentile, marri waari amburraanggarra-nguni wugurru. Nigaayunggaj na-Barnabas naagi-yung ni-waṉbini wiij-nguynju.
14 Ngaayung anaani-yung nga-yanggi marri ngarra-nani waari warraawurru-yung amburru-wandhurrg-maa wugurru, anubani-yung-jinyung aniijgubulu-yinyung ana-lhaawu na-God-jinyung. Marri niiṉi niini-wundangayn na-Peter, warruburru-rruj warra-mandagarrawindi-rruj bagu. Ngaya nga-yamayn, “Nagang aadanu nu-ngu-Jew. Yagu anu…bani-yunggaj waari ba-burri ba-yamaa warruburru-yung-jii warra-Jew-yii, marri nu-nguni nagang ana-marrya warra-Gentile-rruj. A-yangi yungguyung marri aadanu nuynjambina anaani, warruburru-wuy warra-Gentile-wuy, nguynju yadhu warruburru amburru-burraa amburru-yamana nguynju warra-Jew-yii yaga?” Dani-yung nga-yamayn, nganu-magayn nubagi na-Peter.
15 Yijgubulu anaani ngana-magana nugurri-wuy. Nurru anaani nurraambuḻwiyn warra-Jew-wala. Nirri-waṉagana anaani ana-lhaawu-runggal. Waari nurru anaani naambu-Gentile-magaa, warruburru-yung yaga waari-yinyung ambirri-waṉagang-jinyung anaani ana-lhaawu-runggal wugurru. 16 Yagu anaani nurru-marrbuy, anubani-maynji naanggu-yandhurrbangana ana-lhaawu-runggal, dani-yung-bugij, waari nanggu-maaḻamburrg-gi nurru anaani, ana-lhaawu-runggal. Yagu anubani-yung naambu-jambarrgiiyn-maynji na-Jesus na-Christ-guy, bani-yung marri na-God nambani-maaḻamburrg-gana nurru anaani.
Nurru anaani warra-Jew, anaani aḏaba nuu-jambarrgiiyn na-Jesus na-Christ, nguynju yadhu na-God naani-maaḻamburrg-gayn, nurru yamba nuu-jambarrgiiyn nigawi-wuy na-Christ-guy, wiiya nirri-yandhurrbangaa ana-lhaawu-runggal.
Yigaj! Warraaynbaj-maynji ambi-yandhurrbangana ana-lhaawu-runggal, dani-yung-bugij, waari wanggu-maaḻamburrg-gi wugurru.
17 Nugurru numburru-wijangayii aḏaba. Ngagurru ngurru-jambarrgiiyn na-Christ, marri anubani-yung na-God ngarrani-maaḻamburrg-gayn niga. Marri anubani-yung ngaambu-waṉbina-maynji anaaladi, yuga na-Christ niwu-maṉdhangi anubani anaaladi yuga? Girrjag nga!
18 Ngaya anaani nga-wij-birrigayn ana-lhaawu-runggal. Yagu anubanila, ngagurru ngaanggiij-ḏunggal-wang-maynji, anaani ngaambu-yaminggarrang ngagurru? Yuga ngaanggu-yandhurrbangana maaḻamburrg-galawaj wugurru? Waari. Ngagurru ari ngaanggu-wagiwana anaani ana-lhaawu-runggal wugurru.
19 Yagu yagi ngurraagi anubani-wuy ana-lhaawu-runggal-wuy. Nguynju yaga wudanu ngagurru ngurru-ngawina yaga aḏaba, yagu wiijamana anubani-yung ana-lhaawu-runggal wugurru. Nguynju yadhu ngaambu-wiri, marri ngaambu-burraa na-God-duj nigawi-rruj.
20 Yigaj! Anaani wiijamana, nguynju yaga ngurru-ngawiiyn na-Christ-guy wugurru a-wuḏangag-guy. Waari anaani ngaambu-wiri-mang ngagurraajbaj, yagu yaagila Christ ni-burraa ngagurri-rruj ana-lhirribala anaani-rruj, marri ngarraniini ana-wiri niga. Wudani-yung-gala, ngagurru anaani ngurru-burraa ngurru-wiri, yagu ngagurru yamba ngurru-jambarrgiiyn na-niwiyayung na-God-jinyung. Naagi-yung ngarranii-ḏamarr-ngu-burraa yamba, marri ni-yiynjiiyn nigaajbaj-mirri, wunu-wini niga, ngagurraa yungguyung anaani.
21 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anubani-yung-magaa ana-lhaawu-runggal ngambanggu-maaḻamburrg-gaa-magaa ngagurru, anubani-yung-magaa na-Christ ani-ngawini niga anaarrbidi-magaa wugurru.
Yagu ni-ngawiiyn niga, waari anaarrbidi-magaa. Na-God niga ngarrani-walgaṉmana ngagurru. Ngaya anaani waari nga-lhaabi niga, yagu waari nga-wij-dharrmi wugurru anaaynbaj ana-lhaawu.