3
Nugurru numburru-jambarrgiiyn marri numburru-burraa numburru-warrgarrga.
Nugurru aadanu ana-Galatia-yinyung, nugurru aadanu nurru-yilg-bindiyung! Anaani aḏaba ngana-magaa nugurri-wuy, aadanu wiij-garrarra, na-Jesus ni-ngawiiyn, nugurraa yungguyung wudanu. Yangi-nyung nugurru aadanu nambi-dhaayurrangi warrubawi-yung?
Anaani ngaya ngana-yandhawiwanjii nugurri-wuy aadanu. Anubani-yumbaa anaani ana-Maṉngulg Mawurr wu-waṉini nugurri-wuy, ajigala wu-waṉini yuga? Yuga nugurru yamba aadanu nirri-yandhurrbangaa anubani ana-lhaawu-runggal? Yagu anubani-yung nurraawanggini yamba anaani-yung ana-lhaawu marri nurru-jambarrgiiyn yuga nugurru?
Yuga aadanu nugurru nurru-yilg? Ana-wulhu-wulhurr anubani ana-Maṉngulg Mawurr nanggu-yayn lhuḏ. Yagu anaani ana-yimbaj, nurraan-jamana yingga numburru-waṉbina-wugij nugurraaj-baj, nugurri-nyinyung-mirri ana-lhuḏ.
Nugurru aadanu numburru-wijangayii aḏaba. Anaani arrawindi wu-waṉbini nugurri-wuy. Yuga arrbidi wu-waṉbini wugurru? Yagu waari anaarrbidi-magaa? Numburru-wijangayii, na-God-jinyung nanii-gaṉbini. Niga naniini ana-Maṉngulg Mawurr nugurri-wuy. Marri nubagi-yung ni-waṉbini-yinyung yij-mamaaḻang-jinyung niga, nigawi-nyinyung-mirri lhuḏ. Ajigala ni-waṉbini wugurru? Yuga nugurru yamba nirri-yandhurrbangaa ana-lhaawu-runggal, yuga? Waari! Yagu nugurru yamba nurraawanggini ana-lhaawu nigawi-nyinyung, marri nuu-jambarrgina nugurru.
Nugurru numburru-wijangayii, nubagi-yung-jinyung na-Abraham. Anaani ana-wubiba waarrarrina,
“Na-Abraham ni-jambarrgiiyn na-God-duj. Wudani-yung-gala, na-God nigaajbaj ni-wijangani, nu-mayaa naagi maaḻamburrg-jung niga.” Genesis 15:6, Romans 4:3.
Dani-yung wu-yamana anaani ana-wubiba.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Warra-wurruj-maynji warrubawi-yung ambu-jambarrgiiyn na-God-guy, warrubawi-yung na-Abraham-jinyung warru-mandag wugurru. Romans 4:16. Ana-lhaawu anaani ana-wubiba-wala anu…bani-yunggaj wu-magina. Na-God, warruburru-yung-guy warra-Gentile-wuy wani-maaḻamburrg-gana, wugurru yamba wuu-jambarrgina na-God-guy. Anaani ana-lhaawu wu-yamana na-Abraham-guy,
“Warruburru-yung warraarrawindi-lhangu na-God ambaniigajij-majgana ana-lhal-lhangu-rruj, yagu yamba nugawaj,” Genesis 12:3.
wu-yamaa ana-lhaawu wugurru.
Yigaj! Naagi-yung na-Abraham ni-jambarrgiiyn nigawi-wuy na-God-guy, marri nigaayung na-God naagajij-majgaa niga. Anaani wiijamana, ngagurru warraarrawindi-lhangu ngurru-jambarrgina-yinyung na-God-guy, anaani ngarraniigajij-majgana ngagurru.
10 Yagu ari nugurru nurraan-jamana aadanu, yingga nimbirri-yandhurrbangana anubani ana-lhaawu-runggal, marri niga nambani-wiri-gang? Yagu na-God aniwu-waṉijgina aladi nugurri-wuy aadanu! Anaani yamba ana-wubiba wu-yamana,
“Warruburru-yung-maynji yagi wurru-burrangi ana-maaḻamburrg, yagi wuu-waṉbi anubani-yung anaarrawindi-lhangu anubani-rruj waarrarrina anaani-rruj ana-lhaawu-runggal-uj, burru-yung nga na-God aniwu-waṉijgina aladi wugurri-wuy,” Deuteronomy 27:26.
wu-yamana ana-wubiba anaani.
11 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Ngagurru waari ngaanggu-yandhurrbang anaani ana-lhaawu-runggal, anaarrawindi-lhangu. Anaani ana-lhaawu-runggal waari ngaambanggu-maṉmang waari ngaambanggu-maaḻamburrg-gang ngagurru. Ngaambu-yaminggarrang yuga ngaambu-wiri-mang? Anaani ana-wubiba wu-yamana,
“Nugurru-maynji aadanu numburru-jambarrgiiyn, na-God nambani-maaḻamburrg-gana, marri numburru-wiri-mang aadanu nugurru,” Habakkuk 2:4.
wu-yamana ana-wubiba anaani.
12 Yigaj! Nugurru-maynji nimbirri-yandhurrbangana ana-lhaawu-runggal, aadani-yung-bugij, yagu anubani-yung waari nurru-jambarrgi aadanu na-God-guy, waari nani-maṉmi nugurru. Anaani yamba ana-lhaawu-runggal waari ngaambanggu-magang ngagurru, ngurru-jambarrgina-yinyung anaani. Numburraawanggina, anaani ana-wubiba wu-yamana,
“Nugurru-maynji nimbirri-yandhurrbangana-maynji ana-lhaawu-runggal, anubani-yung numburru-wiri-mana ngijang,” Leviticus 18:5.
wu-yamana ana-wubiba anaani.
13 Ana-lhaawu-runggal anubani-yung ngarranggu-magana, ari na-God aniwu-waṉijgina aladi ngagurri-wuy. Yagu anaani waarrarrina,
“Warrubawi-maynji warra-wurruj ambuu-wudhaa anaarrwar ana-munggala-rruj, nguynju yadhu ambu-ngawang, warrubawi-yung na-God aniwu-waṉijgina aladi wugurri-wuy,” Deuteronomy 21:23.
wu-yamana ana-wubiba anaani. Wudani-yung-gala, na-Christ ni-wudhi, nigaayung na-God niwu-waṉijgini aladi nigawi-wuy, ngagurraa yungguyung aani. Marri anubani-yung ngaani-wiri-gaa aniij-galaaladi-wala niga, nguynju ngagurraayung waari na-God niwu-waṉijgi anaaladi ngagurri-wuy.
14 A-yangi yungguyung ni-waṉbini na-Jesus niga? God yamba niga-waj nu-lhalamayaa na-Abraham-guy anubani-yunggaj niga, nugurru aadanu warra-Gentile nambaniigajij-majgana niga.
Yigaj! Nugurru-maynji numbuu-jambarrgiiyn, na-God nambaniigajij-majgana aadanu, yagi niwu-waṉijgi anaaladi nugurri-wuy, yagu yamba na-Christ na-Jesus niga-waj yamba. Nguynju yadhu, ngagurru-maynji ngaambu-jambarrgiiyn, anaani ngaanggu-waṉagana ana-Maṉngulg Mawurr, anubani-yung na-God-jinyung ngarrani-lhalamayaa anubani-yunggaj ngagurri-wuy.
15 Murruyung-gaang, anaani ngana-magana nugurri-wuy danu-wuy. Anubani-yung ngarrani-lhalamayaa na-God, nguynju yaga yaani-yung wugurru. Nubiṉi-yung-maynji na-waḻya-waa ambini-lhalamaynjina-maynji, marri ambini-wij-maṉdhang ana-waḏa-waḏaḏ ana-lhaawu, waari warraaynbaj wiij-gaynbijgi anubani ana-lhaawu.
16 Nugurru numburru-wijangayii aḏaba. Niga na-God ni-waṉbini wudani-yung-jii, wiijamaa. Anubani-yung nu-lhalamayaa na-Abraham marri nubagi-yung nigawi-nyinyung ani-lhamarrii-yinyung anaadhaadharri-yinyung niga.
Yigaj! Anubani-yung ana-lhaawu, ana-wubiba-rruj, waari anggu-yambang “Warruburru-yung amburru-lhamarrii-yinyung,” wiijamana warraarrawindi-yinyung, waari anggu-yambang wugurri-wuy. Yagu wu-yambina-wugij, nubagi-yung-jinyung ani-lhamarrii-yinyung, naaynjaabu-nyung niga. Bagi-yung nga, Jesus Christ niga-waj. Genesis 12:7.
17 Nugurru yuga nurru-marrbuy, anaani nga-yambina-yinyung? Na-God anubani-yung nu-lhalamayaa na-Abraham. Malgadhaadharri marri, 430 anaagalhal-aḻirr, anubani-yung ana-lhaawu-runggal wu-waṉini ngagurri-wuy, niga na-God nu-yayn naaynbajung-guy, niga na-nimuwaj-jung Moses. Yagu ana-wulhu-wulhurr-waj, nu-lhalamayaa na-Abraham-guy. Anaani ana-lhaawu waari anggu-warrbidi-magaa, yagu waari anggiij-gaynbijgini. Anubani-yung na-God nu-lhalamayaa, marri ni-wij-maṉdhiyn ana-waḏa-waḏaḏ ana-lhaawu. Anubani-yung anaadhaadharri-yinyung ana-lhaawu-runggal, yagi wugurru arrbidi-wi anubani nu-lhalamayaa-yinyung.
18 Yigaj! Na-God naagajij-maṉdhangi na-Abraham, nu-lhalamayaa arrawindi niga, nga wudani-yung-gala, nu-warra-yayn, nigawi-wuy marri ngagurri-wuy, anaani ngaani-warra-yayn niga. Yuga wubanila-wala a-lhaawu-runggal-ala? Girrjag! Anubani-yung ni-waṉbini anubanila nu-lhalamayaa-wala, nu-walgaṉmana niga.
19 Nugurru aadanu numburru-wijangayii aḏaba. A-yangi yungguyung naagi-yung na-God warruburru-yung wani-yayn anaani-yung ana-lhaawu-runggal? Yagu yamba warruburru-yung wurru-waṉbini aladi. Na-God wani-yayn ana-lhaawu-runggal, amburru-marrbuy yungguyung aniga-yung aniij-galaaladi marri aniga-yung aniij-gambaḻaman. Wurrugu marri, nubagi ni-lhamarrangi-yinyung niga ni-waṉiyn, nubagi-yung na-Jesus Christ. Anubani-yunggaj na-God nu-lhalamayaa na-Abraham-guy, marri anaani ana-lhaawu wu-magina na-Jesus-inyung.
Anubani-yumbaa na-God wani-yayn anaani ana-lhaawu-runggal, ni-warra-lharrgang ana-angel, nga nubagi-wuy ninggu-yayn na-Moses-guy, nga naagi-yung wani-magaa warruburru-yung warra-wurru-wurruj wugurru. 20 Anaani wiijamana, waari naaynjaabu-nyung-magaa. Yagu anubani-yung nu-lhalamayaa-yinyung, na-Abraham-guy, God-bugij nu-lhalamayaa, niga naaynjaabu-nyung-bugij.
21 Nugurru aadanu, yangi ari nurraan-jamana? Anubani ana-lhaawu-runggal anubani wij-galadi-wini ngarrani-lhalamayaa-yinyung ngagurru anubani-yung na-God? Girrjag! Waari yamba anaani ana-lhaawu-runggal waṉagang ana-lhuḏ, yagu waari ngarranggu-wiri-gi. Anaani wiij-nguynju, waari anubani-yung ngambanggu-maaḻamburrg-gaa ngagurru. 22 Anaani wiijamana, ana-wubiba wu-yamana wugurru, anaani anaaladi wu-buunggawa-mana-wugij ngagurri-wuy warra-wurru-wurruj-guy. Yagu nugurru-maynji numburru-jambarrgiiyn na-Jesus Christ-guy, niga na-God nambaniiyii anubani-yung ngarrani-lhalamayaa-yinyung niga, nambani-wiri-gana nugurru.
23-24 Ana-raga-ragij-gaj, wugurru waari-waj ngaambu-jambarrgini, anaani ana-lhaawu-runggal waari ngambanggu-muḻugu-waa anaaladi-wala anaani. Anaani wiijamaa nguynju yaga anubani ana-lhaawu-runggal ngarranggu-radbini yaga ngagurru, marri ngarranggu-dhidangi, wu-yamaa. Anaani-yung ana-lhaawu-runggal, anaani-yung wu-buunggawa-maa, wu-yamaa. Marri anubanila, na-Christ ni-waṉini niga, nguynju-yunggaj na-God marri bani-yung nga ngarrani-maaḻamburrg-gayn niga, anaani yamba nguu-jambarrgina ngagurru. Anubani-yung na-God ni-wij-garrarra-gayn, anubani-yung-jinyung nguu-jambarrgina-yinyung ngagurru.
25 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anaani ana-yimbaj nguu-jambarrgina aḏaba. Waari anubani-yung ana-lhaawu-runggal ngambanggu-dhidang ngagurru. Yagu ngurru-warrgarrga ngurru-burraa anaani aḏaba.
26 Nugurru aadanu, nurru-burraa na-God-jinyung warra-mijburrayung, warraarrawindi-lhangu, nugurru yamba nurru-jambarrgina aadanu na-Jesus Christ-guy. 27 Nugurru nurraambara-ngambini, marri anubani-yung nurraaynjaabu na-Christ-guy. Marri ngijang, nugurru nurru-yamana nigawi-yii aḏaba.
28 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anaani ana-lhaawu-runggal waari ngambanggu-maṉmang, ngagurru yamba ngurru-jambarrgina-yinyung ngurru-nguynju, warraarrawindi-lhangu anaani. Wiiya ngurru-Jew yagu ngurru-Gentile anaani, yagu ngarrambi-yandhurrbangana-yinyung warrubawi-yung yagu ngurru-warrgarrga-yinyung ngagurru ngurru-burraa, wiiya ngurru-waḻya yagu ngurru-maṉung, ngagurru anaani ngurru-nguynju aḏaba, warraarrawindi-lhangu, marri ngurraaynjaabu ngurru-burraa ngagurru.
29 Yigaj! Aadanu-maynji nugurru nambani-waṉagana na-Jesus Christ, nugurru aadanu na-Abraham-jinyung warru-mandag, aadanu nugurru nurru-lhamarrii-yinyung. Na-God nambani-warriiyii niga, anubani-yung nu-lhalamayaa-yinyung niga na-Abraham-guy anu…bani-yunggaj.

3:6 Genesis 15:6, Romans 4:3.

3:7 Romans 4:16.

3:8 Genesis 12:3.

3:10 Deuteronomy 27:26.

3:11 Habakkuk 2:4.

3:12 Leviticus 18:5.

3:13 Deuteronomy 21:23.

3:16 Genesis 12:7.