4
Nugurru aadanu yuga nurru-marrbuy, anaani nga-yambina-yinyung yuga? Numburru-wijangayii, naaynjaabu-nyung-jinyung na-wirrinyung. Nubagi-yung ani-yaal-gadhuwa-wugij, wurrugu marri ani-yamang na-ninyarra-yung-jii niga. Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj amburru-buunggawa-wina nigawi-wuy niga yamba ani-gadhuwa-wugij, wiiya niwu-waṉagana anaarrawindi niga. Warruburru-yung ambunu-rangarrii-wugij, ni-wirrig yamba niga. Anubanila-wala marri ani-warradii niga, anubani-yung ani-ngambara-mana aḏaba, bani-yung marri ani-runggal-mana niga. Anaani anggiiyn-nguynju wugurru, wubani yaga na-ninyarra-yung ni-yambini-yinyung wugurru wubani-yunggaj.
Anaani wiijamana, ngagurri-nyinyung, wiij-nguynju aḏaba. Anaani ngurru-waḻaḻij-gaj ngagurru, anubani-yung anaaynba-gaynbaj-jinyung ana-mawurr ana-lhal-lhangu-yinyung, anubani-yung wu-buunggawa-maa ngagurri-wuy. Wurrugu marri, anubani-rruj wiij-maṉdhiiyn, anubani-yung na-God nu-lharrgang naagi-yung niga na-Niwiyayung. Niga niimbuḻwiyn ngarra-maṉinyung-gala. Marri anubani-yung niwu-yandhurrbangaa ana-lhaawu-runggal. Nguynju yadhu ngarrani-warrbidi-wayn ngagurru anaani, anubanila ana-lhaawu-runggal-wala. Nguynju yadhu ngagurru ngurru-burraa warra-mijburrayung na-God-jinyung aḏaba.
Marri niga na-God nu-lharrgang na-nimawurr-yung na-Niwiyayung ngagurri-wuy aandhiri-wuy, ngagurru yamba warra-mijburrayung nigawi-nyinyung aḏaba. Marri ngurraaḏii ngagurru, “Ngayawi Baba,” ngurru-yamana anaani, ngagurru yamba anaani ngirri-waṉagana ana-Maṉngulg Mawurr ana-lhirribala na-God-jinyung.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Ngagurru anaani waari aḏaba ngambanggu-buunggawa-wang ngagurri-wuy anubani ana-lhaawu-runggal. Ngagurru ngurru-burraa nigawi-nyinyung warra-mijburrayung, ngagurru anaani aḏaba. Na-God anaani ngarrani-lhalamayaa ngagurri-wuy, warra-mijburrayung. Marri ngarraniiyii anaani anaarrawindi-lhangu anubani-yung ngarrani-lhalamayaa-yinyung niga.
Nugurru aḏaba nurru-nunggarrbidi.
Nugurru aadanu, ana-wulhu-wulhurr-waj, anubani-yung waari numburru-marrbuy-maa na-God. Arrawindi ana-man.gurrg, wu-buunggawa-maa nugurri-wuy. Waari anubani-yung anggu-god-magaa wugurru. Anubanila aḏaba nurru-marrbuy nugurru na-God. Yagu yijgubulu nga-yamana anaani, anubani-yung na-God ni-marrbuy nugurru aadanu.
Ngaya anaani ngana-yandhawiwana nugurri-wuy. A-yangi yungguyung anubani-yung nugurru nurraagina anubani-wuy ana-bilwilwiluj-guy ana-man.gurrg? Anubani anaambalalari-wuy wugurru wu-buunggawa-mana-wuy? A-yangi yungguyung anubuguni nurraagina aadanu marri wu-buunggawa-mana nugurri-wuy ngijang? 10 Nugurru aadanu nirri-yandhurrbangana aynbaj ana-lhaawu, nurru-wijangayii-wugij anubani-yung-jinyung anaagalhal-aḻirr, anaagalhal-aṉbana, ngarraaḻirr-lhangu, marri na-ḻabama.
11 Yagu anaani ngaya nga-wurrij-galadi-wina-windiyung. Anaani nga-mijgalmini-windiyung nugurri-wuy, yagu ngaaḻamin-jamana, ari arrbidi ngaya ngaaṉbini anaani.
12 Murruyung-gaang, anaani ngaya ngana-lhangayaana aadanu nugurri-wuy, nguynju yungguyung numburru-yamana nguynju ngayawi-yii, numburru-burraa numburru-muḻugu-mana aadanu. Nugurru nurru-marrbuy, anubani-yumbaa nga-burri nugurri-rruj, anaani ngaya nga-yamana nguynju nugurri-yii aḏaba. Marri nugurru aadanu waari numburraaṉbini nugurru anaaladi ngayawi-wuy. 13 Nurru-marrbuy, anaani-yung nga-yanggi nugurri-wuy nga-lhangurrngang yamba anaani. Wudani-yung-gala ngana-magaa a-mamanunggu a-lhaawu na-God-jinyung nugurri-wuy. 14 Marri nugurru ngirri-maṉmangi ngayawi-wuy, nga-lhangurrngang yamba anaani. Anaani wu-miḏaamimi wugurru ari. Yagu wiiya aadanu. Nugurru waari ngirriindirrangi, waari ngirri-margirangi ngaya. Nugurru nurru-malngawini ngayawi-wuy, nguynju yaga ngaya angel-yii a-wumala-wala yaga, nguynju yaga na-Christ na-Jesus-jii yaga.
15 Marri anubani-yung nurru-waḻaaḻarrangi nugurru. Ngana-magana nugurri-wuy yijgubulu, nganamba-yandhawiwaa-magaa nugurru, nimbirrima-ngarrgiwaa-magaa nugurri-nyinyung mana-bagaḻang, marri ngirriini-magaa ngayawi-wuy.
Anaani aḏaba nurru-yaminggarrina yuga aadanu? 16 Anaani aḏaba ngana-magaa nugurri-wuy maaḻamburrg. Wudani-yung-gala, anaani ngagurru ngurraabalguyungaynjina yuga anaani?
17 Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj nambi-guwaj-gana, yagu anubani-yung wiijamana ari wiij-galadi-wina wugurru. Warruburru-yung nambambi-dhaayurrii, marri anubani-yung nambambi-waḻgaḻ-wana ngayawi-wala wugurru. Nguynju yungguyung warruburru nambarra-yaynjanga-yangayii, nambarra-yandhurrbangana wugurru.
18 Yagu warrubawi-yung-maynji wugurraayung ambu-yambina mamanunggu lhaawu, anubani anggiij-maṉdhiiyn, nambarra-yaynjangayii, nga-burraa-waj ngaya anaani malanganyanay. Nguynju ngirri-yaynjangani ngayawi-wuy, anubani-yunggaj, nga-burri-waj nugurri-rruj aadaju.
19 Ngayawi-nyinyung mijburrayung, ngaya anaani nga-yamana nguynju ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung-jii anaani, wangi-yabana warrubawi-yung warra-gujuju. Nugurri-wala aadanu, anaani ngaarragayii-windiyung. Marri nganggaṉbina-wugij, nguynju-yunggaj numburru-yamana na-Christ-jii aadanu.
20 Anaani ngawu-ngaynbandii-windiyung, nga-ngu-burraa nugurri-rruj aḏaba, nguynju yungguyung anubani-yung ngaynjambina wubani-yung arrgi-yung a-lhaawu. Anaani yamba ngaalharaguna nugurraa yungguyung aḏaba.
21 Aadanu nugurru warra-mulung-arrgi-yung, nirri-ngaynbandii nimbirri-yandhurrbangaa ana-lhaawu-runggal wugurru. Nurru-marrbuy anaani ana-lhaawu-runggal yuga? Anaani nganamba-magana aḏaba.
22 Nubagi-yung na-Abraham wani-lhamaa wini-wulawaa. Naawiṉi-yung wini-waḻgaaḻgaḻ nga-rriibi-yung-biiyung. Ngarraaynbajung ngarrubagi-yung, ngarra-ngarrimuwaj-jung Hagar, na-Abraham naagi-yung ni-buunggawa-maa ngiga. Waari angi-warrgarrga-magaa. Ngigaayung ngarrubagi-yung ngarraaynbajung ngarra-maṉinyung, ngarra-ngarrimuwaj-jung Sarah, ngarrubagi-yung ngi-warrgarrga ngiga. 23 Aynjaabu-nyung na-niwiyayung, nigawi-nyinyung na-Abraham-jinyung marri ngarrubagi-yung-jinyung ngarraaynbajung ni-buunggawa-maa-yinyung niga, ngarra-Hagar. Naadagu niga niimbuḻwiyn arrbidi, na-nimuwaj-jung Ishmael. Yagu nubagi-yung naaynbajung na-niwiyayung, ngigawi-nyinyung ngarra-Sarah-yinyung, ngarrubagi-yung-jinyung ngi-warrgarrga-yinyung. Na-nimuwaj-jung naagi-yung Isaac. Naagi-yung niga niimbuḻwiyn yagu God yamba nu-lhalamayaa na-Abraham-guy.
24 Anaani ana-lhaawu wu-burraa wu-malnguj-bulawaa, anubani-yung-jinyung a-wij-bulawaa-wala a-lhaawu. Ngadirrngi-yumbaa wiijamana nguynju yaga wij-bulawaa-yii a-lhaawu. Ngarrubagi-yung ngiga ngarra-Hagar, ngiga ngi-yamaa nguynju yaga wubani-yung yaga a-lhaawu, na-God wani-yayn amubama ma-ḻandhirrngindi-rruj a-Sinai, anubani-yung wu-yamaa ana-lhaawu-runggal na-Moses-jii yaga. Marri warruburru-yung wirriij-dharrmani-yinyung anaani ana-lhaawu-runggal, anaani wu-buunggawa-mana wugurri-wuy aḏaba, warruburru-yung waari amburru-warrgarrga-magaa aḏaba, nguynju yaga ngarrubagi-yung ngarra-Hagar-yii yaga ngiga.
25 Yigaj! Ngarra-Hagar, ngi-yamaa nguynju yaga yigaj a-lhaawu wubani-rruj ma-ḻandhirrngindi-rruj Sinai, wubani-rruj a-lhal Arabia. Ngijang, ngiga ngarrubagi-yung nguynju yaga wubani a-wumurrng, Jerusalem. Anubani-yung ana-wumurrng marri warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj anubani-rruj, warruburru-yung waari amburru-warrgarrga-magaa wugurru.
26 Yagu anubani-yung anaaynbaj ana-wumurrng anuwaani anaarrwar, anubani wu-warrgarrga wugurru. Marri anubani ngagurri-nyinyung ana-wumurrng anubani. Anubani-yung yamba ana-wumurrng wu-yamana nguynju yaga ngarrubagi ngagurraa ngaa-rrigang-jii. 27 Ana-wubiba yamba anaani wu-yamana,
“Numburru-waḻaaḻarrii, nugurru waari-yinyung nambarra-yabaa warra-gujuju.
Numburraaḏii marri numburru-waḻaaḻarrii.
Nugurru waari nambamba-yabaa warrubawi-yung, marri numburraarragayangi wugurru.
Nugurru nurru-burraa nuu-nunggarrbidi, yagu nugurru nambarra-waṉagana aadanu ari arrawindi,
waari nguynju ngarrubagi-yung-jii ngigaayung, ngarraaynbajung, ngunu-waṉagana-yinyung nubagi-yung, wini-yagaynjina-yinyung naaṉngina-yung.”
Dani-yung wu-yamana ana-wubiba anaani. Isaiah 54:1.
28 Murruyung-gaang, nugurru nurru-marrbuy aḏaba? Nubagi na-Isaac, niimbuḻwiyn, God yamba niga nu-lhalamayaa na-Abraham-guy. Ngagurru anaani ngurru-yamana nguynju na-Isaac-jii. Ngagurru anaani warra-mijburrayung na-God-jinyung, niga yamba nu-lhalamayaa na-Abraham-guy anubani-yunggaj niga.
29 Yigaj! Anu…bani-yunggaj, nubagi-yung na-wirrinyung niimbuḻwiyn-jinyung niga anaarrbidi, na-nimuwaj-jung Ishmael, yagu nubagi-yung nu-wungarri-dhijgaa nigaayung naaynbajung na-wirrinyung, na-Isaac, nubagi niimbuḻwiyn-jinyung wubani-yung-gala a-Maṉngulg Mawurr-wala. Anaani wiijamana ngagurraayung anaani ana-yimbaj, warruburru-yung warra-Jew ngarrambi-wungarri-dhijgana ngagurru. Genesis 21:9.
30 Marri anubani-yung numburraawanggina maaḻamburrg, ana-wubiba-rruj, ngiga ngarra-Sarah ngu-magaa na-Abraham-guy,
“Bangu-lharrgang ngaadagu ngangii-mijgalmina-yinyung, marri ngigawi na-ni-marayung, wuguṉi ambini-yaarri aḏaba! Waari nganu-ngaynbandang ni-warra-waṉagi ana-ngurrji naadagu. Anaarrawindi-lhangu anggu-yaarri ngayawi-wuy na-marig.” Dani-yung ngi-yamayn. Genesis 21:10.
31 Murruyung-gaang, ngagurru anaani warra-mijburrayung waari ngarrubagi-yung-jinyung-magaa waari-yinyung angi-warrgarrga-yinyung-magaa. Ngagurru anaani warra-mijburrayung ngarrubagi-yung ngarraarrgarrga-yung-jinyung anaani.

4:27 Isaiah 54:1.

4:29 Genesis 21:9.

4:30 Genesis 21:10.