5
Na-Christ ngarrani-warrgarrga-wayn ngagurru, nguynju yungguyung ngaambu-burraa ngaambu-maaḻamburrg. Wudani-yung-gala, nugurru numburru-lhara andhurrg, yagi anubani-yung nurraagaagi nigawi-wala anubagala, marri yagi warrubawi-yung warraaynbaj narra-buunggawa-wi ngijang.
Yagu ngaya-waj anaani Paul ngana-magana nugurri-wuy, numburru-wulmurr-gina, nguynju ari numburraaynjaabu warruburru-wuy warra-Jew-wuy, waari anubani-yung na-Christ nani-maṉmi niga. Anaani ngana-magana ngijang, nga-malgaagijgina nugurri-wuy. Warrubawi-yung ambu-wulmurr-gina, warrubawi-yung yamba ambi-ngaynbandii ambu-Jew-mang wugurru, warrubawi-yung ari ambi-yandhurrbangana anubani-yung ana-lhaawu-runggal wugurru anaarrawindi-lhangu.
Yigaj! Ari aadanu-maynji nimbirri-ngaynbandii nugurru, ari aadanu lhaawu-runggal nambanggu-maṉdhii yagu nambanggu-wandhurrg-gana nugurru, aadanu numburru-waḻgaaḻgaḻ aḏaba nigawi-wala na-Christ-gala nugurru, marri numburru-yarramana aḏaba aadanu. Aḏaba nimbirriij-garruna wugurru anubani-yung nani-walgaṉmaa-yinyung na-God niga.
Yagu ngagurru anaani ngurru-jambarrgina-yinyung, anubani ana-Maṉngulg Mawurr anaani ngarranggu-maṉmani ngagurru nguynju yungguyung ngaambu-jambarrgiiyn, marri ngaambaambu-narrina ngagurru, ngurru-wurri-dhaḻagina na-God yungguyung ngambani-maaḻamburrg-gana ngagurru.
Yigaj! Ngagurru anaani nigawi-nyinyung na-Jesus Christ-inyung. Wiiya ngurru-wulmurr-maa yagu waari-yinyung ngaambu-wulmurr-maa. Wiiya aadanu. Yaani-yung nga wiij-ḏunggal. Ngurru-jambarrgiiyn, marri wudani-yung-gala ngarraa-ḏamarr-ngu-burraa warra-mulung-aynbaj-guy, marri ngurru-waṉbina maaḻamburrg wugurri-wuy.
Nugurru nurru-yamaa aadanu, nguynju nurru-wayamangi anubani-yung angaḏajung na-God-guy. Marri yangi-nyung yuga warruburru-yung nugurru nambi-lhambumana? Nguynju yadhu anubani-yung yagi yungguyung nirri-yandhurrbi aniijgubulu-yinyung? Nugurru nurraawanggina aynbaj lhaawu. Ajigala ana-lhaawu? Waari nigawi-wala na-God-gala, niga nanii-gaḏangi-yinyung anubani-yunggaj.
Nugurru numburraawanggina aḏaba. Anubani-yung anu-ḏayn anubagu-maynji amburru-walang-maynji anubani-yung, anubani anggu-rayn-buḻbuḻwang marri anggu-rayn-ḏunggal-mang anaarrawindi-lhangu wugurru. Anaani wiijamana, waari warraarrawindi, anubani-yung yaga nambi-yambini anaaladi ana-lhaawu. 10 Ngaya anaani nganaa-ngu-jambarrgina na-Buunggawa aḏaba. Marri nga-jambarrgiiyn yagi nugurru nirriiynbijgi anubanila ngayawi-nyinyung ana-lhaawu. Marri nubagi-yung, bagi-yung nani-magana-yinyung anaaladi ana-lhaawu, na-God anubani-yung anaa-gaagijgiyn niga, ni-waṉbini yamba aladi.
11 Murruyung-gaang, ari mulung-arrgi-yung nambi-magaa, “Naagi na-Paul, ni-magina, numburru-wulmurr-gina aadanu”, wurru-yamaa. Yagu waari aniijgubulu-magaa aadanu. Ngaya ngaynjambini-magaa anaani ana-lhaawu, yagi-magaa ngaynjambini anu-ḏangag-jinyung-magaa na-Christ-jinyung. Ngijang, nurru-marrbuy, mulung-arrgi-yung warruburru-yung, ngambi-wungarri-dhijgana ngaya. A-yangi yungguyung yingga? Nga-yambina anaani anubani-yung-jinyung anu-ḏangag-jinyung. 12 Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj nambi-magana, “Aadanu nugurru numburru-wulmurr-gina nugurru.” Ari warruburru ngaaḻamin-jamana nguynju yungguyung ari amburru-balhina wugurraajbaj-mirri warruburru!
13 Murruyung-gaang, na-God nanii-gaḏangi aadanu, nguynju yadhu nugurru nurru-warrgarrga aḏaba. Yagi nirri-man.galagi nugurri-nyinyung ana-ngun.gu-wugij. Warruburru-yung-guy nambarra-man.galagana warraarraarrawindi-wuy, marri numburraa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina nugurru. 14 Yagu yamba anaarrawindi-lhangu ana-lhaawu-runggal, wu-lhaawu-rabalangi wubanila aaynjaabugij-gala a-lhaawu, “Warrubawi-yung nambarra-ngaynbandii warra-mulung-aynbaj warra-wurru-wurruj, nguynju nugurru nurru-ngaynbandiina nugurraajbaj-mirri aadanu.”
15 Nugurru aadanu numburru-dhi-maṉdhina aḏaba. Nugurru-maynji numburru-wundaa, nugurru numburru-yamana nguynju warrubawi-yung waa-nunggarrang-jii, wu-wangaynjina yaga, wu-yamana. Nugurru ari numburru-jadugaynjina aadanu!
Ana-Maṉngulg Mawurr marri anaani-rruj ana-lhal.
16 Anaani ngaya ngana-magana nugurri-wuy. Ana-Maṉngulg Mawurr nanggaa-ḏagaana nugurru. Nugurri-nyinyung ana-ngun.gu ngaynbandii arrawindi yij-galaaladi-yinyung. Yagu yagi nirri-yandhurrbi ana-ngun.gu wugurru aadanu. 17 Anubani-yung ngaynbandii-yinyung wugurru ana-ngun.gu, anubani-yung aynba-gaynbaj-jinyung yij-galaaladi, yagu wugurraayung ana-Maṉngulg Mawurr ngaynbandii yij-mamaaḻang-jinyung wugurru. Anaani wiij-gaynbaj, nguynju yaga wu-wiynjina yaga wubani-yung. Nguynju yadhu yagi anubani-yung ngurru-waṉbi ngagurru ngirri-ngaynbandii-yinyung wugurru. 18 Anaani-maynji ana-Maṉngulg Mawurr-maynji nanggaa-ḏagaana nugurru, wugurraayung anubani-yung ana-lhaawu-runggal waari wu-buunggawa-mi nugurri-wuy.
19 Ngagurru anaani ngurru-marrbuy, warra-wurru-wurruj wurru-waṉbina arrawindi anaaladi, anubani-yung wiij-garrarra wurru-waṉbina-yinyung wugurru. Warruburru-yung wurraaṉbina ana-nguniyn anaarrbidi, marri wurraaṉbaaṉbiynjina yij-galaaladi-yinyung wurraandha-wuguuguni wugurru, waari amburraajaa. 20 Marri wurraaḏii yagu wurru-mayana wubani a-lhawadhawarra-wuy. Wurru-waṉbina nguynju nubagi-yung-jii na-mirarra-yung-jii yaga ni-waṉbina aynba-gaynbaj-jinyung. Marri wurru-wurrij-bangaynjina, marri wurru-wiynjina, marri wurru-margiriynjina, wuu-riyaldhii, wuu-ḻamumundhina, marri wurru-wiynjina warrubawi-yung-guy warra-mulung-aynbaj-guy. Anubagala aḏaba wurru-mulu-ḻibawayina wugurru wurru-wundaa. 21 Marri warraa-garra-ngaynbandii anubani-yung anaarra warra-mulung-aynbaj-jinyung. Marri wurru-bungurru-dhina, yagu wuu-yinag-galadi-wina, marri aniijiijung ngijang wugurraayung.
Anubani-yung ngana-yambini ana-wulhu-wulhurr-waj, ngijang anaani ngana-magana nugurri-wuy aḏaba. Anubani-yung numburraaṉbina-wugij-maynji anubani-yung, waari na-God ari nani-yu nugurru anubani-yung anaarraambaḻaman-jinyung, anubani-yung nani-lhalamayaa-yinyung nugurri-wuy, nigawi-nyinyung-guy warru-mandag-guy.
22 Yagu anubani ana-Maṉngulg Mawurr ngarranggu-maṉmani ngagurru anaani. Nguynju yadhu ngurraa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina, marri ngurru-waḻaaḻarrii, marri ngurru-lhamaamura, marri ngurru-lhambaamburrg, marri ngarra-man.galagana, marri anubani-yung ngurru-mamanunggu, ngurru-jambarrgina. 23 Marri ngurru-dhanggaaburrg, marri ngurru-yaal-waḏbirr anaani ngagurru.
Yigaj! Waari ana-lhaawu-runggal ngarranggu-muḏaḏbijgi anubanila-wala ngurru-waṉbina-yinyung. 24 Ngagurru anaani warraarrawindi-lhangu nigawi-nyinyung na-Jesus na-Christ, ngagurru anaani ngirriij-garruyn aḏaba anubani aniij-galaaladi wugurru. Anaani nguynju yaga ngirri-wini ana-ngun.gu ngagurri-nyinyung, marri anaarrawindi-lhangu anubani-yung ngaynbandii, nguynju yaga wubani ngirri-raani wuḏangag-duj.
25 Anaani ngurru-burraa ngurru-wiri aḏaba, anaanila ana-Maṉngulg Mawurr. Wudani-yung-gala, ngaambu-wawanggina wugurri-wuy, marri ngambanggaa-ḏagaana ngagurru. 26 Yagi ngurru-lhama-lhami. Yagi ngurru-wurrij-bangaynji, marri yagi ngurraa-garra-ngaynbandiynji anaarra warra-mulung-aynbaj-jinyung.