6
Ngaambu-maṉmaynjina anaani ngagurru.
Murruyung-gaang, warrubawi-yung-maynji warra-wurruj ambu-waṉbina anaaladi, marri anubani-yung-maynji numburru-marrbuy-mana nugurru, nugurru-waj danu nga nuunu-waṉagana-yinyung na-nimawurr-yung na-God, anubani-yung nambarra-man.galagana nugurru, nambarraagijgiyn nigawi-wuy na-God-guy. Aadanu-maynji numburraaṉbina, numburru-nina nugurraajbaj-mirri, nguynju yagi yungguyung ana-baḏirrnya nanggaadhangu-jujuri ari nugurru aadanu.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anaani ana-lhaawu-runggal na-Christ-jinyung, wu-yambina, “Ngaambaa-ḏamarr-ngu-burrangijgaynjina anaani,” wu-yamana. Wudani-yung-gala, nugurru-maynji nimbirri-waṉagana-maynji anaaladi, numburru-maṉmaynjina aadanu nugurru. Yagi nugurru nurraaḻamin-jami yingga nurru-runggal aadanu, yagu nugurru yamba waari numburru-runggal-magaa. Nugurru-maynji numburru-lhama-lhamina, anubani-yung numburru-dhaayurrina nugurraajbaj-mirri.
Yigaj! Ngagurru anaani, warraaynjaaynjaabugij-gaj, ngaambu-nina ngagurraajbaj-mirri marri anubani-yung ngurraaṉbina-yinyung. Marri bani-yung nga ngaambu-yambina ngagurri-nyinyung-jinyung ngurru-waṉbina-yinyung, dani-yung-bugij wugurru. Ngagurru yagi ngarra-nguynju-nguynjijgi warra-mulung-aynbaj-guy anaani. Ngagurru ngaambu-nina ngagurraaj-baj-mirri, dani-yung-bugij anaani.
Nugurru aadanu warruburru-yung nambarra-man.galagana, warruburru-yung nambi-yiyina-yinyung ana-lhaawu na-God-jinyung aadanu. Nugurru numburru-maraṉḏajaarrii nugurri-nyinyung-gala yij-gambaḻaman-gala aḏaba.
Nugurru aadanu numburru-dhi-maṉdhina. Na-God waari warruburru-yung wunu-dhaayurri warraaynbaj niga. Anubani-yung anaarrawindi-lhangu-yinyung ngaambu-waṉbina-yinyung, na-God ngaambanii-gaagijgiyn niga, aniij-mamaaḻang yagu aniij-galadi.
Anaani wiijamana, warrubawi-yung-maynji ambu-wijangayii wirri-ngaynbandii-yinyung wugurraajbaj-mirri, dani-yung-bugij, ambirri-mani runggal aladi, anubani-yung-gala wirri-ngaynbandii-wala. Yagu anubani-yung-maynji ngagurru ngaambaandharwina ngagurraajbaj-maynji nigawi-nyinyung na-God-jinyung ana-Mawurr, marri ngaanggu-mani anubani ana-wiri, anubani-yung anggu-wuguuguni ngagurru.
Anubani-yung yagi ngurru-yaal-ngawi ngagurru, anubani-yung-maynji ngaambu-waṉbina ana-maaḻamburrg-maynji. Yagi anubani-yung ngurru-lhuṉdhi ngagurru. Anubani-yung-maynji aniij-mamanunggu, na-God ngambani-bayarra-gang niga, ngambaniiyn anubani ana-wiri.
10 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anubani-yung-maynji anggiij-maṉdhiiyn, nambarra-maṉmani warraarrawindi warra-wurru-wurruj. Marri warruburru-yung wuu-jambarrgina-yinyung warru-mandag, nambarra-man.galagana maaḻamburrg-galawaj.
Na-Paul ni-yambini wiiyaw.
11 Numburraarranggang ngaya anaani nga-warrarrii ngayawi-nyinyung-gala aani a-marang. Marri numburraarranggang anaani wumari-runggu-runggal-inyung waarrarrina.
12 Warruburru-yung nambi-magana, “Baaṉbina, ba-wulmurr-gina,” yagu wurraambaḻaman-gina, nguynju yagi yungguyung warruburru-yung warra-mulung-aynbaj warra-wungarri-dhijgi wugurru.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Warruburru-yung wurraaḻamin-jamana, ambarra-magana-maynji anu-ḏangag na-Jesus Christ-jinyung, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj ambirriij-galadi-wana wugurri-wuy.
13 Warruburru-yung wurru-wulmurr-gini, yagu waari warruburru-yung ambirri-yandhurrbang ana-lhaawu-runggal anaarrawindi-lhangu. Yagu nugurru-waj nambi-ngaynbandii numburru-wulmurr-gina. Marri anubani-yung amburru-lhama-lhamina, nguynju yungguyung warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung ambarraarraarriwana, nugurri-wala wudanu a-ngun.gu. 14 Yagu ngaayung anaani, yuga ngaya ngamba-warraarriwana warraaynbaj-guy? Girrjag! God-bugij nga, nganu-warraarriwana niga, anubagala anu-ḏangag na-Buunggawa ngagurri-nyinyung na-Jesus Christ. Wudani-yung-gala nga, waari nganggijangang anaani-yinyung ana-lhal. Nguynju yaga nga-ngawiiyn anu-ḏangag-duj, marri nga-yanggi anaanila-wala ana-lhal-wala.
15 Wiiya ngurru-wulmurr-gini yagu waari ngaambu-wulmurr-gini. Yaani-yung wiij-ḏunggal. Anaani na-God ngarrani-maṉdhangi, ngarrani-gadhuwa-wayn. 16 Ngaya nga-jambarrgiiyn, warruburru-yung wirri-yandhurrbangana anaani ana-lhaawu, na-God ambani-lhamaamura-gana marri ambani-man.galagana. Burru-yung nga, warra-Israel na-God-jinyung, nigawi-nyinyung warru-mandag wugurru.
17 Ngayawi-nyinyung anaani ana-ngun.gu naagi-yung nga-ngirr-waḻaḻadhaa, ngambi-waḏjiwini yamba, ngarra-magaa yamba ana-lhaawu na-Jesus-jinyung. Wudani-yung-gala, nugurraayung aadanu yagi ngirri-wurrij-galadi-wi ngijang.
18 Ngaya nga-jambarrgiiyn na-Buunggawa na-Jesus na-Christ, nambani-walgaṉmana, nugurri-nyinyung-guy a-wiri, ngayawi-nyinyung murruyung-gaang. Yijgubulu.
Wiiya.